Všeobecné obchodné podmienky

pre registráciu a používanie platformy Across Crowd


Článok I.

Úvodné ustanovenia a vymedzenie základných pojmov

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti Across Crowd s.r.o., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 54 222 851, DIČ: 2121610568, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 157003/B, kontaktné údaje: web: www.acrosscrowd.sk, e-mail: info@acrosscrowd.sk (ďalej len Prevádzkovateľ), upravujú práva a povinnosti vzniknuté zo zmluvných vzťahov medzi Prevádzkovateľom a Registrovanými užívateľmi pri používaní Platformy na účely realizácie úkonov hromadného financovania.     

1.2. Prevádzkovateľ je licencovaný poskytovateľ služieb hromadného financovania podľa čl. 12 ods. 9 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 rozhodnutím Národnej Banky Slovenska (www.nbs.sk, adresa: Imricha Karvaša 1, 811 07 Bratislava), ktoré nadobudlo platnosť 10.05.2023 v zmysle konania č.: NBS1-000-075-747.    

1.3. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej zmluvy uzavretej medzi Prevádzkovateľom a Registrovaným užívateľom v momente založenia účtu Registrovaným užívateľom prostredníctvom Platformy.     

1.4. Pre účely týchto VOP a zmluvného vzťahu na základe Rámcovej zmluvy majú niektoré pojmy a slovné spojenia nasledovný význam:    

1.4.1. „Cenník“ je osobitný dokument vydaný Prevádzkovateľom obsahujúci aktuálne hodnoty odplát za jednotlivé služby hromadného financovania, ako aj iné služby poskytnuté Prevádzkovateľom Investorovi v zmysle týchto       VOP.    

1.4.2. „Odmena“ je odplata prislúchajúca Prevádzkovateľovi za jednotlivé služby hromadného financovania, ako aj iné služby poskytnuté Prevádzkovateľom Investorovi v zmysle týchto VOP.    

1.4.3. „Hromadné financovanie“ sa rozumie je spôsob získavania kapitálu pre nové projekty a podniky pomocou vyžiadaných finančných príspevkov od veľkého množstva zúčastnených subjektov, ktorí za svoj príspevok môžu získať vopred dohodnuté benefity.    

1.4.4. „Identifikátor“ je jedinečný číselný alebo kombinovaný číselný/písmenový kód, ktorý je Registrovanému užívateľovi pridelený okamihom uzavretia Rámcovej zmluvy.     

1.4.5. „Investor“ je registrovaný užívateľ, ktorý prostredníctvom svojho účtu na Platforme uskutoční úspešnú verifikáciu a všetky úkony predpísané pre vznik Rámcovej zmluvy, vrátane úkonov potrebných pre overenie jeho identity, a to za účelom možnosti realizácie úkonu poskytnutia pôžičky a/alebo nadobudnutia prevoditeľných cenných papierov alebo prijatia nástroja na účely hromadného financovania.    

1.4.6. „Opatrenie na nápravu“ je pokyn vo forme výzvy na prijatie definovaného opatrenia, ktorého účelom je dosiahnutie zmiernenia alebo odstránenia dôsledkov Prípadu porušenia.        

1.4.7. „Participácia“ je Investorom získaný podiel účasti na realizovanom hromadnom financovaní Projektu, a to jednou z predpokladaných foriem, t.j. či už vo forme Pôžičky, nadobudnutia cenných papierov alebo prijatím definovaného nástroja na účel hromadného financovania, na základe ktorých vzniká Investorovi nárok na výplatu dohodnutých výnosov, získanie iných aktív alebo na vrátenie poskytnutých peňažných prostriedkov, v rozsahu, čase a spôsobom definovaným v Ponuke financovania.   

 1.4.8. „Platformou“ sa rozumie platforma hromadného financovania s názvom Across Crowd prevádzkovaná na webovej adrese www.acrosscrowd.sk, ktorej prevádzkovateľom je Prevádzkovateľ a ktorá slúži Registrovaným užívateľom na možnosť realizovania služieb hromadného financovania.     

1.4.9. „Platobnou bránou“ sa rozumie platobná brána poskytovaná prostredníctvom spoločnosti Payout a.s. 

1.4.10. „Ponuka na financovanie“ je oznámenie Vlastníka projektu vo vhodnej forme zverejnené na Platforme, ktoré obsahuje dostatočné informácie o podmienkach ponuky a ponúkanom Projekte tak, aby Registrovaný užívateľ mal možnosť ako Investor realizovať úkon hromadného financovania a participovať tak na Projekte.    

1.4.11. „Požadovaný autentifikátor“ je jednorazový SMS kód automaticky generovaný Prevádzkovateľom platný na dobu 300 sekúnd a zasielaný na telefónne číslo Registrovaného užívateľa a/alebo Investora pre účely autorizácie nevyhnutnej zmluvnej dokumentácie s Prevádzkovateľom a pri iných úkonoch, pri ktorých Prevádzkovateľ vymieni overenie Požadovaným autentifikátorom. V prípade uplynutia doby platnosti Požadovaného autentifikátora je Prevádzkovateľ oprávnený    vygenerovať a zaslať Registrovanému užívateľovi a/alebo Investorovi nový Požadovaný identifikátor.     

1.4.12. „Pôžička“ sa rozumie dohoda potvrdená samostatnou zmluvou medzi Investorom na jednej strane a Vlastníkom projektu na strane druhej, na základe ktorej dá Investor Vlastníkovi projektu k dispozícii dohodnutú peňažnú sumu na dohodnuté obdobie, a to v zmysle podmienok, ktoré sú súčasťou Ponuky na financovanie a na základe ktorej Vlastník projektu prevezme nepodmienený záväzok vrátiť uvedenú peňažnú sumu spolu s dohodnutým príslušenstvom Investorovi, a to v súlade so splátkovým kalendárom, pokiaľ je súčasťou Ponuky na financovanie.

1.4.13. „Prevoditeľné cenné papiere“ sú prevoditeľné cenné papiere tak, ako sú definované platnou legislatívou 

1.4.14. „Prijaté nástroje na účely hromadného financovania“ sú majetkové podiely v obchodných spoločnostiach, na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia nad rámec zákonnej úpravy, ktoré by účinne bránili ich prevodu, vrátane obmedzení spôsobu, akým sa takéto podiely verejne ponúkajú.    

1.4.15. „Prípad porušenia“ je porušenie povinností Registrovaného užívateľa a/alebo Investora tak, ako sú definované v bode 7.1. týchto VOP.   

1.4.16. „Projekt“ sa rozumie podnikateľská činnosť alebo činnosti, na ktoré sa Vlastník  projektu usiluje získať financie prostredníctvom Ponuky na financovanie na Platforme.    

1.4.17. „Služby hromadného financovania“ sa rozumejú služby poskytované    Prevádzkovateľom prostredníctvom Platformy vo forme spárovania záujmov    Investorov a Vlastníkov projektov prostredníctvom Ponúk na financovanie, za ktoré    vzniká Prevádzkovateľovi nárok na vopred dohodnutú odplatu.    

1.4.18.„Rámcová zmluva“ je zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Registrovaným    užívateľom, ktorý vznikne okamihom úspešnej registrácie Registrovaného užívateľa        a zriadeniu Účtu Registrovaného užívateľa na Platforme, a to po dobu existencie    takéhoto Účtu.    

1.4.19. „Registrovaný užívateľ“ je fyzická osoba, ktorá si, na základe úspešne realizovaného    procesu registrácie, vytvorí na Platforme užívateľský účet.    

1.4.20. „Účet“ sa rozumie účet Registrovaného užívateľa na Platforme, ku ktorému má    prístup výhradne Registrovaný užívateľ a prostredníctvom ktorého je možné    realizovať úkony hromadného financovania.   

1.4.21. „Vlastník projektu“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa snaží získať    prostredníctvom Platformy financovanie na účely zámeru deklarovaného v Projekte.    

1.4.22. „Zmluva“ znamená zmluvu o pôžičke, zmluvu o kúpe a predaji prevoditeľných    cenných papierov alebo konkrétnu zmluvu o prijatí nástrojov na účely hromadného    financovania, na základe ktorej Investor realizuje úkon hromadného financovania    a Vlastník projektu získava dohodnutú sumu finančných prostriedkov na realizáciu Projektu.   

     

Článok II.    

Registrácia užívateľa, vznik Účtu, vznik, trvanie a podmienky Rámcovej zmluvy 

 2.1. Uzatvorenie Rámcovej zmluvy je podmienkou vzniku zmluvného vzťahu medzi Registrovaným    užívateľom a Prevádzkovateľom. Uzatvorenie Rámcovej zmluvy, jej vznik a trvanie je prísne    a neodlučiteľne spojené s procesom registrácie Registrovaného užívateľa na Platforme    a zriadením a existenciou jeho Účtu na Platforme.    

2.2. Registrovaným užívateľom sa môže stať akákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov, plne    spôsobilá na právne úkony, resp. právnická osoba.   

2.3. Proces uzavretia Rámcovej zmluvy sa realizuje na predpísanom formulári určenom    Prevádzkovateľom v elektronickej podobe prostredníctvom Platformy a podmienkou jej    platnosti je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých formulárom požadovaných údajov    a náležitostí zo strany Registrovaného užívateľa, ako aj potvrdenie oboznámenia sa so    všetkými súvisiacimi dokumentami a udelenie súhlasu so spracovaním poskytnutých    osobných údajov.    

2.4. Zmluvný vzťah medzi Registrovaným užívateľom a Prevádzkovateľom vzniká v okamihu    vzniku účinnosti Rámcovej zmluvy v rozsahu možnosti využívania obmedzených služieb a    funkcionalít Platformy, ktorá nastáva v deň úspešnej realizácie registračného procesu.    Registrovaný užívateľ však berie na vedomie, že do doby uskutočnenia overenia identity    a správnosti poskytnutých údajov zo strany Registrovaného užívateľa a uskutočnenia    elektronického podpisu Registrovaným užívateľom na účely potvrdenia prejavu jeho vôle    slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, uzavrieť    s Prevádzkovateľom Rámcovú zmluvu na účely realizácie úkonov hromadného financovania,    nebudú Registrovanému užívateľovi sprístupnené všetky služby a funkcionality Platformy.    

2.5. Okamihom uskutočnenia overenia identity a správnosti poskytnutých údajov zo strany    Registrovaného užívateľa a uskutočnenia elektronického podpisu Registrovaným užívateľom    na účely potvrdenia prejavu jeho vôle slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne    nevýhodných podmienok, uzavrieť s Prevádzkovateľom Rámcovú zmluvu na účely realizácie    úkonov hromadného financovania a to prostredníctvom Požadovaného autentifikátora,    dochádza k uzavretiu Rámcovej zmluvy v celom rozsahu a Registrovaný užívateľ získava    postavenie Investora.    

2.6. Registrovaný užívateľ a/alebo Investor vyslovene súhlasí s formou Požadovaného    autentifikátora, ktorý Registrovaný užívateľ využije jednak na účely v zmysle bodu 2.5. týchto    VOP a následne počas platnosti Rámcovej zmluvy bude túto autorizáciu využívať na účely        realizácie úkonov hromadného financovania, ako aj iných prejavov vôle vo vzťahu    k Prevádzkovateľovi na Platforme.    

2.7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nahradiť vlastnoručný podpis osôb oprávnených konať    v jeho mene buď KEP podpisom alebo predtlačenými alebo mechanickými prostriedkami    (scanom, pečiatkou a pod.), a to vrátane podpisu na Rámcovej zmluve, jej dodatkov, ako aj    ostatnej dokumentácie adresovanej Registrovanému užívateľovi a/alebo Investorovi.    

2.8. Momentom uzavretia Rámcovej zmluvy bude Registrovanému užívateľovi pridelený    Identifikátor, ktorý mu bude oznámený prostredníctvom jeho Účtu a ktorý je po dobu trvania    Rámcovej zmluvy nemenný. Tento Identifikátor je Registrovaný užívateľ a/alebo Investor    povinný používať na svoju identifikáciu pre potreby využívania Platformy.   

2.9. Pokiaľ je Prevádzkovateľ povinný realizovať vo vzťahu k Investorovi v súvislosti s uzavretím    Rámcovej zmluvy alebo počas jej platnosti, ako povinná osoba, uskutočniť overenie    Registrovaného užívateľa v zmysle predpisov regulujúcich ochranu pred legalizáciou príjmov    z trestnej činnosti, najmä, avšak nie výlučne zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred    legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene    a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je Investor povinný strpieť    takýto úkon a poskytnúť Prevádzkovateľovi všetky požadované skutočnosti, doklady    a informácie, ako aj inú potrebnú a vyžadovanú súčinnosť. Účet bude v takomto prípade    v Investorovi aktivovaný, resp. opätovne aktivovaný až po vykonaní úspešného overenia    subjektu Investora.    

2.10. Na účely realizácie identifikácie v zmysle bodu 2.5. a/alebo 2.9. týchto VOP sa Investor    zaväzuje poskytnúť prostredníctvom Platformy čitateľnú kópiu obidvoch strán svojho    občianskeho preukazu, resp. obdobného dokladu totožnosti, ktorého súčasťou je fotografia    subjektu Registrovaného užívateľa (napríklad vodičský preukaz, cestovný pas, zbrojný    preukaz a pod.), ako aj informáciu a preukázanie existencie účtu v banke so sídlom    v Slovenskej republike alebo v Českej republike alebo organizačnej zložky zahraničnej banky    umiestnenej na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky, z ktorého bude Investor    realizovať úkony hromadného financovania prostredníctvom Platformy. Investor berie na    vedomie, že Prevádzkovateľ mu neumožní realizovať úkony hromadného financovania    z iného účtu, ako z účtu registrovaného v zmysle tohto ustanovenia. Investor je povinný    predložiť a preukázať aj akékoľvek iné skutočnosti, pokiaľ tak predpisuje osobitný právny    predpis regulujúci ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. V prípade, ak je    Investorom právnická osoba, predkladá doklady a informácie uvedené v tomto bode VOP,    resp. iné údaje vyžadované Prevádzkovateľom na účely splnenia povinnosti povinného    subjektu, osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby. Právnická osoba je tiež povinná    predložiť dokumenty preukazujúce vlastnícku štruktúru právnickej osoby, ako aj subjekty    konečného užívateľa právnickej osoby v zmysle predpisov regulujúcich ochranu pred    legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.    

2.11. Do doby realizácie overenia v zmysle bodu 2.5. a/alebo 2.9. týchto VOP je Prevádzkovateľ    oprávnený blokovať Investorovi používanie niektorých služieb a/alebo funkcionalít, a to až do    okamihu realizácie riadneho overenia v zmysle bodu 2.5. a/alebo 2.9. týchto VOP. Rozsah    blokácie je Prevádzkovateľ oprávnený určiť na základe svojho odborného posúdenia, aby    nemohlo dôjsť k porušeniu platnej legislatívy prípadným využitím služby a/alebo funkcionality    Platformy bez vykonania riadneho overenia.   

2.12. Prevádzkovateľ sa zaväzuje postupovať tak, aby od Investora požadoval rovnaké doklady,    resp. informácie, pokiaľ nedošlo medzičasom k ich zmene, na účely overenie v zmysle bodu    2.5. a/alebo 2.9. týchto VOP vždy len raz.    

2.13. V prípade, ak na strane Prevádzkovateľa vystanú dôvodné pochybnosti o tom, že Investor    neuviedol presné, úplné a/alebo pravdivé informácie na účely vykonania overenia v zmysle        bodu 2.5. a/alebo 2.9. týchto VOP, resp. ak Prevádzkovateľ nadobudne inú dôvodnú    pochybnosť vo vzťahu k splneniu povinnosti overenia v zmysle bodu 2.5. a/alebo 2.9. VOP, je    oprávnený dočasne, resp. trvalo deaktivovať Účet alebo blokovať niektoré služby a/alebo    funkcionality Platformy, a to až do času realizácie riadneho overenia v zmysle bodu 2.5.    a/alebo 2.9. týchto VOP.    

2.14. Registrovaný užívateľ a/alebo Investor výslovne súhlasí, že tento nie je oprávnený akýmkoľvek    spôsobom upravovať, dopĺňať alebo meniť návrh Rámcovej zmluvy. Podpísaný návrh    Rámcovej zmluvy, pokiaľ bude obsahovať akékoľvek výhrady, zmeny, dodatky, obmedzenia    a pod., sa považuje za odmietnutie návrhu zo strany Prevádzkovateľa a v takomto prípade    nedôjde k uzavretiu Rámcovej zmluvy.    

2.15. Registrovaný užívateľ a/alebo Investor a Prevádzkovateľ berú na vedomie a súhlasia, že    akékoľvek úkony realizované prostredníctvom Platformy na diaľku (autorizované v zmysle    týchto VOP), sa považujú za úkony realizované v písomnej forme.    

Článok III.   

Povinnosti Registrovaného užívateľa a/alebo Investora    

3.1. Pokiaľ v tomto článku VOP nie je výslovne uvedené inak, všetky povinnosti Registrovaného    užívateľa sa vzťahujú aj na Investora.    

3.2. Registrovaný užívateľ je povinný bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu    svojich osobných, resp. identifikačných údajov, ako aj ostatných údajov, ktoré sprístupnil    Prevádzkovateľovi pri uzatváraní Rámcovej zmluvy, resp. prostredníctvom Platformy počas    platnosti Rámcovej zmluvy.   

3.3. Registrovaný užívateľ je taktiež povinný bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi akékoľvek    iné informácie a/alebo údaje, či skutočnosti, pokiaľ je možné vo vzťahu k nim dôvodne    predpokladať, že by mohli mať akýkoľvek vplyv na poskytovanie služieb hromadného    financovania a/alebo faktickú realizáciu úkonov hromadného financovania, ako aj na    realizáciu, pravdivosť a úplnosť úkonu overenia v zmysle bodu 2.5. a/alebo 2.9. VOP.    

3.4. Investor je povinný nesprístupniť poskytnuté aktuálne údaje Požadovaného autentifikátora,    tieto chrániť a realizovať všetky kroky a úkony, ktoré je možné od Investora požadovať, aby    tieto údaje po dobu ich platnosti nezískala akákoľvek iná osoba. Pokiaľ dôjde k strate,    odcudzeniu, zneužitiu, či inému nepredpokladanému nakladaniu s Požadovaným    autentifikátorom, je Investor povinný takúto skutočnosť okamžite oznámiť Prevádzkovateľovi    a zároveň strpieť akékoľvek obmedzenia realizované Prevádzkovateľom za účelom    zabránenia zneužitia Účtu neoprávneným subjektom, a to vrátane dočasnej alebo trvalej    deaktivácie Účtu.    

3.5. V prípade, ak Registrovaný užívateľ a/alebo Investor zadá trikrát Požadovaný autentifikátor v    nesprávnom tvare, Prevádzkovateľ za účelom zabránenia zneužitia Účtu neoprávneným    subjektom dočasne deaktivuje Účet na dobu nie dlhšiu ako 3 hodiny.    

3.6. Registrovaný užívateľ je povinný za účelom realizácie akýchkoľvek úkonov prostredníctvom    Platformy využívať výhradne bezpečné internetové pripojenie.    

3.7. Investor je povinný zasielať peňažné prostriedky na účet Platformy výlučne z bankového účtu,    ktorého vlastníkom je Investor, zákonný zástupca alebo blízka osoba Investora. Platforma má    právo vyžadovať od Klienta preukázanie tohto vlastníctva pred pripísaním peňažných    prostriedkov na účet Investora za účelom služieb Hromadného financovania.    

3.8. Investor je povinný ohlásiť Prevádzkovateľovi skutočnosť ak je politicky exponovanou osobou    v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o    ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení    neskorších predpisov, alebo ak je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej        republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu    pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.. Pokiaľ    Investor túto skutočnosť neohlási, má sa za to, že Investor nie je politicky exponovaná osoba    alebo verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Investor je    povinný informovať Prevádzkovateľa o akejkoľvek zmene ohľadom vyhlásení podľa tohto    bodu počas platnosti Rámcovej zmluvy a to do 3 pracovných dní od vzniku takejto    skutočnosti.    

3.9. Investor vyhlasuje, že nie je osobou, voči ktorej Slovenská republika alebo ktorýkoľvek členský    štát Európskej únie uplatňuje medzinárodné sankcie a že v rámci realizácie práv podľa    Rámcovej zmluvy, resp. pri realizácii úkonov hromadného financovania nedôjde k realizácii    takej služby, ktorá by mohla napĺňať znaky služby, voči ktorej je Slovenská republika alebo    ktorýkoľvek členský štát oprávnený podľa platnej legislatívy realizovať medzinárodné sankcie,    pričom všetky vyhlásenia Investora podľa tohto bodu musia byť aktuálne ku dňu realizácie    každého jednotlivého úkonu hromadného financovania prostredníctvom Platformy.    

3.10. Registrovaný užívateľ je povinný bezodkladne sa oboznámiť s akoukoľvek dokumentáciou,    ktorú mu Prevádzkovateľ sprístupní prostredníctvom Platformy a zároveň takéto    oboznámenie aj potvrdiť Prevádzkovateľom určeným spôsobom.    

3.11. Investor vyhlasuje, že vo vzťahu k jednotlivým zverejneným Ponukám na financovanie nie je    v konflikte záujmov, t.j. že nemá majetkovú, personálnu resp. inú účasť na Projektoch, ktoré    sú predmetom Ponuky na financovanie iným spôsobom, ako prostredníctvom Platformy    a zároveň ani nemožno mať akékoľvek dôvodné pochybnosti o existencii konfliktu záujmov.    V prípade, ak Investor zaznamená na Platforme Ponuku na financovanie, vo vzťahu ku ktorej    je alebo by mohol byť v konflikte záujmov, zaväzuje sa o takejto skutočnosti bezodkladne    informovať Prevádzkovateľa a zároveň sa zaväzuje, že vo vzťahu k takejto ponuke nebude    realizovať úkon hromadného financovania a to priamo, ani prostredníctvom iných subjektov    Investorov, okrem prípadu, ak platná legislatíva a podmienky Ponuky vo vzťahu k Projektu,    umožňujú aj hromadné financovanie od subjektov s konfliktom záujmov.    

3.12. Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností    Registrovaného užívateľa v zmysle tohto článku VOP, je Prevádzkovateľ oprávnený realizovať    úkony potrebné na predchádzanie, resp. odstránenie následkov vzniku akejkoľvek ujmy    a ochranu svojich záujmov a dobrého mena, najmä, nie však výlučne, na realizáciu nárokov    v zmysle článku VII. týchto VOP, ako aj na dočasnú alebo trvalú deaktiváciu Účtu    Registrovaného užívateľa.    

3.13. Registrovaný užívateľ sa zaväzuje v rámci komunikácie s Prevádzkovateľom využívať    prednostne Platformu, prípadne elektronickú formu komunikácie. V takom prípade je    povinný vždy uviesť jemu pridelený Identifikátor. V prípade, ak je pre konkrétnu komunikáciu    vyhradená určitá forma komunikácie (najmä povinnosť využitia Platformy), je Registrovaný    užívateľ povinný využiť definovanú formu komunikácie.    

3.14. Z dôvodu snahy o ochranu Registrovaných užívateľov si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo    realizovať preverenie skúseností, vedomostí, schopností, preferencií a dôveryhodnosti    Registrovaných užívateľov aj nad rámec zákonnej úpravy, a to s cieľom zabezpečiť, aby    Platformu využívali Registrovaní užívatelia v súlade so svojimi skúsenosťami, schopnosťami    a vedomosťami a aby sa minimalizovali riziká prípadnej straty alebo ujmy Registrovaného    užívateľa pri využívaní služieb Platformy. Za týmto účelom, so súhlasom Registrovaného    užívateľa, je Prevádzkovateľ oprávnený získať, uchovať a vyhodnocovať získané údaje    a prednostne navrhovať Registrovanému užívateľovi Ponuky na financovanie, ktoré    zodpovedajú jednému alebo viacerým špecifickým parametrom alebo rizikovým    ukazovateľom, ktoré si zvolil. Prevádzkovateľ však nikdy nepreberá akúkoľvek zodpovednosť    za finálne rozhodnutie Registrovaného užívateľa/Investora, ani negarantuje bezrizikovosť        a vhodnosť konkrétnej zobrazenej Ponuky na financovanie pre konkrétneho Investora.    Investor je zároveň pre vznik Participácie vždy povinný realizovať výslovné rozhodnutie    a realizovať úkon hromadného financovania na účely vzniku jeho Participácie.    

3.15. Registrovaný užívateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akýkoľvek svoj nárok voči    záväzku Prevádzkovateľa, ani takýto nárok previesť na iný subjekt, a to bez vopred daného    písomného súhlasu Prevádzkovateľa.        

Článok IV.    

Používanie Platformy a jej služieb, služby a korešpondujúce Zmluvy, ktoré je možné realizovať prostredníctvom Platformy    

4.1. Registrovaný užívateľ môže prostredníctvom svojho účtu používať Platformu a môže sa stať    Investorom za splnenia podmienok v zmysle týchto VOP. Participácia Investorovi vzniká    v prípade súčasného splnenia podmienok jednotlivých Ponúk financovania, v ktorých chce    nadobudnúť Participáciu a realizácie úkonu hromadného financovania.    

4.2. Registrovaný užívateľ môže primárne využívať Platformu na prehliadanie obsahu a získavanie    informácií o jednotlivých Ponukách financovania a iné úkony vyhradené pre Registrovaných    užívateľov.    

4.3. Investor má prostredníctvom Platformy možnosť realizovať úkony hromadného financovania,    získavať a spravovať svoje Participácie, získavať dodatočné informácie o priebehu Projektu,    získať prístup k jednotlivým správam a informáciám, ako aj podávať žiadosti a pokyny vo    vzťahu k vyplácaniu plnení súvisiacich s jednotlivými Participáciami.    

4.4. Prevádzkovateľ na základe svojho odborného posúdenia rozhoduje o tom, ktoré služby    a úkony umožní realizovať len Investorom a ktoré budú prístupné pre všetkých    Registrovaných užívateľov.    

4.5. Subjekty, ktoré nemajú postavenie Registrovaného užívateľa a/alebo Investora, budú zo    strany Prevádzkovateľa limitované len na nevyhnutné využitie Platformy, najmä na    prezeranie verejne prístupného obsahu, získavanie informácií o možnostiach hromadného    financovania a realizovanie procesu registrácie na účely uzavretia Rámcovej zmluvy    a vytvorenia Účtu.    

4.6. Jednotlivé služby hromadného investovania, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje, sú primárne    definované a determinované obsahom konkrétnych Ponúk financovania.    

4.7. Pokiaľ konkrétna ponuka financovania neustanovuje vyššiu hodnotu Participácie, je    minimálna Participácia, ktorou sa môže Investor zapojiť do hromadného financovania,    v sume 100 €.    

4.8. Ponuky financovania sú rozdelené do nasledovných divízií:    

4.8.1. Ponuky financovania založené na systéme poskytovania pôžičiek Investorov na účely    financovania konkrétneho Projektu, ktorých súčasťou sú štandardne podmienky    o lehotách splatnosti istiny, výške príslušenstva, ako aj lehotách splatnosti    príslušenstva. (ďalej len „Divízia pôžičiek“)    

4.8.2. Ponuky financovania založené na systéme získania priameho alebo nepriameho    majetkového podielu na Projekte, resp. Vlastníkovi projektu zo strany Investora    s vopred definovanými a špecifikovanými právami spojenými s nadobudnutím    Participácie, a to prostredníctvom prijatia nástroja na účely hromadného financovania    alebo nákupu cenných papierov zo strany Investora (ďalej len „Divízia majetkových    účastí“).        

4.9. Prevádzkovateľ poskytuje vo vzťahu k jednotlivým Ponukám financovania Investorom    jednotlivé služby hromadného financovania, za ktoré patrí Prevádzkovateľovi odmena    v zmysle článku V. týchto VOP a Cenníka.    

4.10. Investor je oprávnený realizovať vo vzťahu k zverejneným Ponukám financovania realizovať    úkon hromadného financovania, a to v súlade s Rámcovou zmluvou, týmito VOP,    podmienkami Ponuky financovania a prípadnou inou aplikovateľnou dokumentáciou    sprístupnenou na Platforme za účelom získania Participácie.   

4.11. Každá Ponuka financovania obsahuje osobitné podmienky možnosti hromadného    financovania. Akékoľvek aplikovateľné podmienky, vrátane definovania ich záväznosti voči    Investorovi, sú obsahom dokumentácie, ktorá je súčasťou Ponuky financovania a táto musí    byť prístupná na Platforme po celú dobu zverejnenia Ponuky financovania na Platforme.    

4.12. Bez ohľadu na charakter divízie Ponuky hromadného financovania, vzniku Participácie    Investora na konkrétnom Projekte v zmysle konkrétnej Ponuky financovania predchádza    proces upisovania jednotlivých Participácií (ďalej len „Upisovanie“).    

4.13. Upisovanie    

4.13.1.Ponuky financovania obsahujú špecifické podmienky definujúce deň, ku ktorému sa    má poskytnúť hromadné financovanie Projektu, ako aj obdobie, počas ktorého bude    prebiehať proces získavania hromadného financovania prostredníctvom upisovania    jednotlivých budúcich Participácií (ďalej len „ doba upisovania“).    

4.13.2.Ponuka financovania môže obsahovať aj minimálny a/alebo maximálny objem    prostriedkov, ktoré sa majú prostredníctvom hromadného financovania získať.    V takomto prípade vznikne Investorovi Participácia na Projekte len v prípade, ak    výsledkom upisovania jednotlivých budúcich Participácií je aspoň minimálna    požadovaná suma hromadného financovania. V prípade, ak v rámci doby upisovania    nedôjde k získaniu minimálneho požadovaného objemu hromadného financovania, je    Poskytovateľ povinný upísané prostriedky budúcich Participácií ponížené    o nevyhnutné náklady s tým spojené, vrátiť späť Investorom, a to v lehote 15    pracovných dní od skončenia doby upisovania. Prevádzkovateľ je v takomto prípade    v mene a na účet dotknutých Investorov realizovať všetky právne a faktické úkony    smerujúce k vráteniu upísaných peňažných prostriedkov dotknutým Investorom.    

4.13.3.Investor je oprávnený počas doby upisovania definovanej v zmysle Ponuky    financovania prejaviť záujem o získanie Participácie, a to formou zaslania Investorom    zvolenej sumy budúcej Participácie formou platby kartou, bezhotovostného prevodu    na účet uvedený v Ponuke financovania resp. bankového tlačidla a ďalších možných    spôsobov, ktoré zabezpečuje Platobná brána, ktorá nesmie byť nižšia, ako je    stanovená minimálna suma, a to buď v zmysle týchto VOP alebo v zmysle konkrétnej    Ponuky financovania. Prevádzkovateľ prostredníctvom Platformy umožní Investorovi    realizovať bezhotovostný prevod priamo. Za týmto účelom vygeneruje    a prostredníctvom Platformy sprístupní Prevádzkovateľ Investorovi platobný príkaz,    v ktorom budú uvedené požadované platobné údaje. Na účely vzniku Participácie je    Investor povinný realizovať bezhotovostný prevod v zmysle vygenerovaného    platobného príkazu resp. prostredníctvom bankového tlačidla a ďalších možných    spôsobov, ktoré zabezpečuje Platobná brána, v jednej platbe, s uvedením správnych    a všetkých požadovaných platobných, pričom na realizáciu bezhotovostného prevodu    je Investor povinný použiť účet, ktorý registroval na svojom Účte v platforme v zmysle    bodu 2.10. týchto VOP. Pokiaľ Investor nepoužije na realizáciu bezhotovostného    prevodu registrovaný účet, resp. nebude platbu realizovať jedným prevodom a/alebo    neuvedie správne a úplne všetky platobné údaje, nebude schopný Prevádzkovateľ        správne identifikovať platbu a túto spárovať s vygenerovaným platobným príkazom.    V takomto prípade sa povinnosť Investora poskytnúť deklarované peňažné    prostriedky na účely vzniku Participácie nebude považovať za splnenú a Participácia,    ako aj zmluvný vzťah v zmysle Zmluvy s Vlastníkom projektu, Investorovi nevznikne.    Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje zabezpečiť vrátenie nespárovaných    platieb v prospech účtu, z ktorého boli tieto zaslané.    

4.13.4.Pokiaľ Investor počas doby upisovania realizuje viac ako jeden prevod, t.j. počas doby    upisovania zašle na základe samostatne vygenerovaných viacerých platobných    príkazov niekoľko zvolených súm za účelom získania budúcej Participácie, a to vo    vzťahu k tej istej Ponuke financovania, po skončení doby upisovania vznikne vo vzťahu    k tomu istému Investorovi, v prípade investovania v rámci Divízie pôžičiek samostatná    Participácia za každý jeden včasne a správne uhradený platobný príkaz a v prípade    investovania v rámci Divízie majetkových účastí len jedna Participácia za všetky    správne uhradené platobné príkazy a spárované platby.    

4.13.5.Počas doby upisovania nie je Vlastník projektu oprávnený akokoľvek nakladať    s peňažnými prostriedkami Investorov poskytnutými na účely vzniku ich Participácie,    a to až do skončenia procesu upisovania. Po skončení tohto procesu je Vlastník    projektu povinný postupovať v zmysle bodu 4.13.2. alebo 4.13.1. týchto VOP.    

4.13.6.Počas doby prebiehajúceho upisovania nie je Vlastník projektu oprávnený meniť    podmienky Ponuky financovania.    

4.13.7.V prípade odstúpenia Vlastníka projektu od Ponuky financovania počas    prebiehajúceho upisovania, sa bude postupovať podľa bodu 4.13.2. týchto VOP.        

4.14. Vznik Participácie    

4.14.1.V deň určený v zmysle Ponuky, ktorým sa končí doba upisovania a v prípade, ak je    súčasťou Ponuky financovania definícia minimálneho objemu požadovaného    hromadného financovania, za súčasného naplnenia stanoveného    minimálneho/maximálneho objemu, vzniká Investorovi Participácia na Projekte    a Vlastník projektu získa oprávnenie použiť peňažné prostriedky získané procesom    hromadného financovania na účely realizácie Projektu.    

4.14.2.Deň uvedený v bode 4.13.1. je zároveň aj dňom vzniku platnosti a účinnosti    konkrétnej Zmluvy medzi Investorom na jednej strane a Vlastníkom projektu na    strane druhej. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy bude vždy aj zverejnená Ponuka    financovania, a to vrátane všetkej sprístupnenej dokumentácie.    

4.14.3.O vzniku Participácie bude každý dotknutý Investor informovaný zo strany    Prevádzkovateľa, a to oznámením sprístupneným prostredníctvom Účtu Investora,    ako aj zriadením konkrétne Participácie a možnosti jej správy na Účte Investora.    

4.14.4.Zmluva sa spravuje ustanoveniami konkrétneho zmluvného typu, a to podľa toho,    akým spôsobom je realizovaná Participácia Investora, t.j. či ide o pôžičku, prijatie    nástroja na účely hromadného financovania, ako aj týmito VOP. Súčasťou Zmluvy je    vždy aj dokumentácia sprístupnená spolu s Ponukou financovania. Konkrétna    uzavretá Zmluva bude zo strany Prevádzkovateľa vždy ku dňu jej vzniku sprístupnený    na Účte Investora.       

4.15. Osobitné podmienky vzťahujúce sa na Divíziu pôžičiek    

4.15.1. V rámci Divízie pôžičiek vznikajú Investorom Participácie, ktoré majú charakter    investície vo forme úročenej pôžičky.        

4.15.2. Získaním Participácie v rámci Divízie pôžičiek vzniká medzi Investorom a Vlastníkom    projektu zmluvný vzťah na základe uzavretej Zmluvy o pôžičke. Investorovi na základe    tejto zmluvy vznikne nárok na splatenie poskytnutej istiny Participácie navýšenej    o vopred dohodnutý úrok (spravidla ročný) splatný v zmysle Ponuky financovania,    ktorý tvorí výnos z poskytnutej investície.   

4.15.3. Doba Participácie, ako aj úrok sú stanovené ako pevné hodnoty, ktoré nie je možné    počas doby trvania Participácie jednostranne meniť, a to tak zo strany Vlastníka    projektu, ako aj Investora, pokiaľ Ponuka financovania výslovne takúto možnosť    nepripúšťa.    

4.15.4. Počas trvania Participácie bude Investorovi vyplácaný dohodnutý úrok (splatný    v dobe určenej v Ponuke financovania) a pri skončení doby trvania Participácie, bude    Investorovi vrátená celá istina Participácie.   

4.15.5. Investor nie je oprávnený disponovať so sumou svojej Participácie, ani požadovať    výplatu istiny Participácie pred vopred definovanou dobou splatnosti istiny    Participácie, ako aj požadovať predčasnú výplatu dohodnutých úrokov, pokiaľ Ponuka    financovania a/alebo tieto VOP v osobitných prípadoch neustanovujú inak.    

4.15.6. Participácia Investora sa považuje za úspešnú vyplatením dohodnutej istiny    Participácie v stanovenom čase, za súčasnej riadnej výplaty všetkých splátok úrokov.    

4.15.7. Investor súhlasí s tým, aby všetky platby počas doby trvania jeho Participácie na    Projekte v rámci Divízie pôžičiek boli vyplácané na účet uvedený v rámci jeho    profilových údajov, pričom Investor zodpovedá za to, že uvedený účet je jeho údajom    platobného styku.   

4.15.8. Investor berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nijakým spôsobom nezodpovedá za    záväzky Vlastníka projektu, pričom všetky práva a povinnosti Investora vyplývajúce    z jeho Participácie sú založené výhradne na priamom zmluvnom vzťahu medzi    Investorom a Vlastníkom projektu.        

4.16. Osobitné podmienky vzťahujúce sa na Divíziu majetkových účastí    

4.16.1. V rámci Divízie majetkových účastí vznikajú Investorom Participácie, ktoré majú    charakter investície formou získania priamej alebo nepriamej majetkovej účasti na    subjekte, prostredníctvom ktorého Vlastník projektu realizuje Projekt.    

4.16.2. Investor za svoju Participáciu na Projekte v rámci Divízie majetkových účastí získa za    sumu svojej investície majetkovú účasť, s ktorou je spojený nárok na podiel na zisku    v prípade, ak Projekt samotný zisk v rámci určeného hospodárskeho obdobia    dosiahne.    

4.16.3. Pokiaľ Vlastník projektu výslovne v rámci Ponuky financovania negarantuje vo vzťahu    k Projektu vrátenie istiny Participácie a/alebo určitú výšku výnosu z poskytnutých    finančných prostriedkov Investorovi, nemusí Investorovi vzniknúť žiaden nárok na    výplatu výnosu, ani na vrátenie istiny Participácie alebo jej časti. Vznik a trvanie jeho    majetkovej účasti na subjekte, prostredníctvom ktorého Vlastník projektu realizuje    Projekt za pomoci určeného subjektu tým nie je dotknuté. Projekty v rámci Divízie    majetkových účastí nijako negarantujú vznik výnosu vo forme nároku na podiel na    zisku, ani akúkoľvek inú formu výnosu, keďže tento je závislý výlučne od    hospodárskych výsledkov Projektu.    

4.16.4. Pri vzniku Participácie nadobudne Investor za sumu finančných prostriedkov, ktoré    poskytne v rámci procesu Upisovania, podiel na určenom subjekte v zmysle pravidiel    uvedených v Ponuke financovania, spolu s právami a povinnosťami, ktoré sú        s vlastníctvom takéhoto podielu spojené, najmä , nie však výlučne právo na podiel na    zisku. Investorovi nevzniká akékoľvek právo na vrátenie istiny Participácie.    

4.16.5. Hodnota a prípadný výnos z investície Investora nemusí mať charakter peňažného    plnenia, ale môže sa odvíjať od trhovej hodnoty ním vlastnenej majetkovej účasti.    

4.16.6. Majetková účasť Investora na Projekte bude zabezpečená prostredníctvom    právnickej osoby založenej výlučne na tento účel (ďalej len „určený subjekt“), v ktorej    budú mať podiely všetci Investori s Participáciou na Projekte. Práva a povinnosti    Investorov v rámci určeného subjektu budú rovnocenné, pričom nárok na podiel na    zisku z Projektu pripadajúci na určený subjekt v zmysle Ponuky financovania vznikne    každému z Investorov podľa pomeru výšky jeho Participácie vo vzťahu k celkovej    výške Participácií všetkých zúčastnených Investorov.    

4.16.7. Administratívny chod určeného subjektu zabezpečí odplatne Prevádzkovateľ v zmysle    korporátnej dokumentácie určeného subjektu.    

4.16.8. Rozsah a charakter práv a povinností Investora počas existencie jeho Participácie,    a teda jeho podielu v určenom subjekte, je determinovaný charakterom určeného    subjektu, zákonom a korporátnou dokumentáciou určeného subjektu.    

4.16.9. Každý Investor bude mať po dobu trvania jeho Participácie prístup k aktuálnemu    zneniu korporátnej dokumentácie určeného subjektu prostredníctvom Platformy.    

4.16.10. Projekty v rámci Divízie majetkových účastí majú dlhodobý charakter, bez presne    určeného časového rámca trvania investície, pričom, pokiaľ zákon a/alebo korporátna    dokumentácia určeného subjektu neustanovuje inak, Investor nie je oprávnený žiadať    po vzniku Participácie akúkoľvek formu výmeny jeho Participácie za peňažné    prostriedky.    

4.16.11. Pokiaľ na výplatu prípadného výnosu vo forme nároku na podiel na zisku    v prospech Investorov vyžaduje, aby Investori potvrdili takýto postup svojim    hlasovaním v rámci orgánu určeného subjektu, zaväzuje sa každý z Investorov konať    tak, aby určený subjekt mohol získaný výnos vyplatiť vo forme podielu na zisku    v zmysle zákona a korporátnej dokumentácie určeného subjektu každému z    Investorov.   

4.16.12. Participácia Investora sa považuje za úspešnú nadobudnutím majetkovej účasti    Investorom za podmienok uvedených v Ponuke financovania a pokiaľ Ponuka    financovania stanovuje akékoľvek ďalšie parametre, míľniky a/alebo podmienky,    ktoré sa Vlastník projektu zaväzuje po dobu trvania Projektu splniť, aj súčasným    splnením všetkých takýchto parametrov, míľnikov a/alebo podmienok.    

4.16.13. Investor súhlasí s tým, aby akékoľvek prípadné platby počas doby trvania jeho    Participácie na Projekte v rámci Divízie majetkových účastí boli vyplácané na účet    uvedený v rámci jeho profilových údajov, pričom Investor zodpovedá za to, že    uvedený účet je jeho údajom platobného styku.    

4.16.14. Investor berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nijakým spôsobom nezodpovedá    za záväzky Vlastníka projektu, ani za skutočnosť, že Vlastník projektu uskutoční všetky    právne a faktické kroky potrebné pre vznik nároku určeného subjektu na    zodpovedajúci podiel na zisku Projektu, v prípade kladného hospodárskeho výsledku    Projektu za dané hospodárske obdobie. Pokiaľ na vznik nároku na podiel na zisku    Investora bude potrebné rozhodnutie orgánu určeného subjektu, na ktorom majú    právo sa zúčastniť a hlasovať Investori, Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za    spôsob hlasovania Investorov.        

4.17. Ukončenie Participácie        

4.17.1.Participácia Investora v hromadnom financovaní Projektu zaniká:    

4.17.1.1. Ukončením platnosti Zmluvy v dôsledku splnenia práv a povinností    zmluvných strán.    

4.17.1.2. Zmenou v rozsahu práv a povinností strán v zmysle Zmluvy, pokiaľ sú    spojené so zánikom Participácie.    

4.17.1.3. Zmenou v subjekte Investora, pokiaľ to Zmluva pripúšťa; v takomto prípade    dochádza k relatívnemu zániku Participácie len vo vzťahu k subjektu    pôvodného Investora.    

4.17.1.4. Zánikom subjektu Vlastníka projektu bez právneho nástupcu.    

4.17.1.5. Iným spôsobom predpokladaným Zmluvou a/alebo právnymi predpismi.        

4.18. Služby pomoci Investorom    

4.18.1.Mandátna zmluva    

4.18.1.1. Momentom vzniku Participácie vzniká na strane Prevádzkovateľa ako    mandatára právo a povinnosť v mene a na účet Investora ako mandanta    realizovať všetky právne a faktické úkony smerujúce k riadnemu    a včasnému uplatňovaniu práv vyplývajúcich z konkrétnej Zmluvy.    

4.18.1.2. Mandátna zmluva je dohodnutá na dobu určitú, a to na dobu trvania    Participácie Investora.    

4.18.1.3. Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak platí, že vo vzťahu ku každej    Participácii Investora uzavrel tento s Prevádzkovateľom osobitný mandátny    vzťah.    

4.18.1.4. Za realizáciu úkonov v mene a na účet Investora ako mandanta patrí    Prevádzkovateľovi ako Mandatárovi odplata vo forme Odmeny v zmysle    Cenníku.   

 4.18.1.5. Investor je oprávnený mandátnu zmluvu vypovedať kedykoľvek, a to aj bez    uvedenia dôvodu, a to v písomnej forme, resp. prostredníctvom zaslania    príslušnej správy z Účtu Investora uvedením všetkých potrebných údajov    o Investorovi, vrátane Identifikátora s tým, že mandátny vzťah sa v takomto    prípade končí uplynutím 30 dní odo dňa odoslania správy.    

4.18.1.6. Prevádzkovateľ je oprávnený vypovedať a/alebo odstúpiť od mandátnej    zmluvy v prípadoch, v ktorých je oprávnený ukončiť platnosť Rámcovej    zmluvy v zmysle článku IX. týchto VOP.   

4.18.1.7. V prípade ukončenia mandátnej zmluvy patrí Prevádzkovateľovi odplata za    všetky úkony realizované v mene a na účet Investora do dňa ukončenia    mandátnej zmluvy, a to v zmysle platného Cenníku.    

4.18.1.8. V lehote do 30 pracovných dní od ukončenia mandátnej zmluvy je    Prevádzkovateľ povinný sprístupniť Investorovi všetky podklady    a dokumenty a vydať mu všetky aktíva, ktoré v jeho mene a na jeho účet    získal v rámci plnenia povinností z mandátnej zmluvy. Prevádzkovateľ    a Investor sú obaja oprávnení a povinní oznámiť zánik mandátnej zmluvy    Vlastníkovi projektu.    

4.18.2.Služba spojenia Investorov    

4.18.2.1. Vo vzťahu k niektorým Projektom, podľa ich charakteru, ako aj v prípade    vzniku Participácie veľkého množstva Investorov na jednom Projekte, bude    po dohode s Vlastníkom projektu Prevádzkovateľ môcť realizovať na        základe osobitného mandátu Investorov hromadné zastúpenie ich záujmov,    vrátane možnosti uplatňovania ich práv a vymáhania ich nárokov tak, aby sa    posilnilo postavenie Investorov voči Vlastníkovi projektu. Za týmto účelom    je Prevádzkovateľ oprávnený spojiť Investorov v rámci určeného subjektu    (SPV), prostredníctvom ktorých bude Prevádzkovateľ realizovať práva    Investorov, vrátane hlasovacích práv a v ktorých nadobudnú Investori    dohodnutým spôsobom majetkovú účasť, a to podľa pomeru hodnoty ich    Participácie k sumárnej hodnote všetkých Participácií spojených Investorov.    

4.18.2.2. V prípade, ak na strane Vlastníka projektu vznikne situácia, kedy tento    nebude schopný riadne a včas plniť svoje povinnosti v zmysle konkrétnych    Zmlúv voči Investorom, je Prevádzkovateľ oprávnený v mene a na účet    Investorov realizovať všetky právne a faktické kroky smerujúce k získaniu čo    najvyššej miery uspokojenia nárokov Investorov, pokiaľ takéto konanie    umožňujú právne predpisy a Zmluva a pokiaľ je na takéto úkony    Prevádzkovateľ oprávnený v zmysle mandátnej zmluvy alebo inej zmluvy s    Investorom. Prevádzkovateľ v takomto prípade nie je oprávnený    uprednostniť záujmy jedného alebo len niektorých Investorov, v mene a na    účet ktorých koná, pred záujmami ostatných Investorov v mene a na účet    ktorých koná. Pokiaľ Prevádzkovateľ získa akékoľvek aktíva od Vlastníka    projektu pri výkone úkonov v mene a na účet Investorov, je povinný tieto    rozdeliť podľa pomeru výšky jednotlivých Participácií, vo vzťahu ku ktorým    koná, k celkovej hodnote Participácií, vo vzťahu ku ktorým koná, medzi    dotknutých Investorov. Prevádzkovateľ je oprávnený pred výplatou    získaných aktív v prospech Investorov realizovať prednostne úhradu odplaty    v zmysle Cenníku, ak na takúto vznikol Prevádzkovateľovi nárok.    

4.18.2.3. Pokiaľ nedôjde k úplnému uspokojeniu nárokov Investorov, a to ani po    realizácii právnych a faktických krokov smerujúcich k získaniu čo najvyššej    miery uspokojenia nárokov Investorov, Projekt zlyhal a nie je ho možné    označiť za Projekt úspešný.    

4.18.2.4. Služba spojenia Investorov je spoplatnená, a to v zmysle Cenníku.    

4.18.3.Poskytovanie informácií    

4.18.3.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje plniť si vo vzťahu k Investorom informačnú    povinnosť, kedy im vo vzťahu k ich Participáciám bude sprístupňovať    informácie od Vlastníka projektu, o priebehu a vývoji Projektu, výkone    hromadného financovania, ako aj iných získaných štatistikách.    

4.18.3.2. Poskytovanie informácií realizuje Prevádzkovateľ prostredníctvom    Platformy a Účtu tých Investorov, ktorí majú Participáciu v Projekte,    ktorého sa informačná povinnosť týka. V prípade, ak Investor požiada    o sprístupnenie informácií iným spôsobom, je Prevádzkovateľ oprávnený    požadovať od Investora úhradu vecných nákladov spojených s vybraným    spôsobom sprístupnenia.   

4.18.3.3. Poskytovanie informácií realizuje Prevádzkovateľ bez nároku na odplatu.        

Článok V.

Odplata a platobné podmienky        

5.1. Prevádzkovateľovi patrí za služby hromadného financovania a iné služby poskytnuté v prospech Investorov Odmena, resp. niektorý z druhov odplát, ktorá, resp. ktoré sú    špecifikované v samostatnom Cenníku.

5.2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že okrem Odmeny, resp. viacerých druhov odplát v zmysle    Cenníku, nie je Prevádzkovateľ oprávnený uplatniť si voči Investorovi iný platobný nárok    z titulu poskytnutia služieb hromadného financovania a/alebo iných poskytnutých služieb.    Uvedené sa nevzťahuje na možnosť Prevádzkovateľa uplatniť si prípadné nároky voči    Investorovi a/alebo Registrovanému užívateľovi v zmysle článku VII. týchto VOP.    

5.3. Pokiaľ splatnosť Odmeny, resp. jednotlivých druhov odplát nie je definovaná v Cenníku platí,    že Odmena je splatná v lehote 15 dní od vykonania Participácie v dôsledku splnenia práv    a povinností zmluvných strán.    

5.4. Registrovaný užívateľ a Investor berie na vedomie a výslovne súhlasí, že Prevádzkovateľ je    oprávnený jednostranne zmeniť výšku Odmeny, pričom voči Investorovi je zmena účinná ku    dňu určenému v novom znení Cenníku resp. jeho dodatku, pokiaľ bol tento Investorovi    sprístupnený prostredníctvom zverejnenia na jeho Účte aspoň 14 dní vopred, a to aj    v prípade, ak sa Investor o zmene Cenníku nedozvie.    

5.5. Pre prípad zmeny Cenníku je Investor oprávnený vypovedať Rámcovú zmluvu, a to v lehote    14 dní od účinnosti zmeny Cenníku, pričom v takom prípade sa postupuje podľa článku 9.2.    týchto VOP. V prípade, ak Investor z dôvodu zmeny Cenníku riadne a včas vypovie Rámcovú    zmluvu, budú sa na Participácie, ktoré Investor nadobudol do dňa výpovede, aplikovať sadzby    pôvodného Cenníku. V prípade ak Investor vezme v čase do uplynutia výpovednej doby svoju    výpoveď späť, považuje sa tento úkon aj za odsúhlasenie aktuálneho Cenníku a na strane    Prevádzkovateľa vzniká nárok na úhradu doplatku všetkých odplát, na ktoré sa mal aplikovať    nový Cenník.    

5.6. Pokiaľ tieto VOP neustanovujú výslovne inak, v Odmene resp. ostatných druhoch odplát sú    zahrnuté aj všetky náklady Prevádzkovateľa spojené s poskytnutím spoplatnenej služby.    

5.7. Odmena je uhrádzaná vrátane príslušnej DPH.   

5.8. Akékoľvek faktúry, ktoré Prevádzkovateľ vystaví a bude doručovať Investorom, sa budú    doručovať výhradne v elektronickej forme, a to na e-mailovú adresu, ktorú Investor zadal ako    svoju kontaktnú adresu do svojho Účtu.    

5.9. Prevádzkovateľ má právo jednostranne započítať akýkoľvek svoj záväzok voči Investorovi    s nárokom na nezaplatenú splatnú Odmenu.    

5.10. V prípade omeškania Investora s plnením svojej platobnej povinnosti v zmysle Cenníku vzniká    na strane Prevádzkovateľa nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 1% z celkovej dlžnej    sumy za každý deň omeškania    

5.11. Akékoľvek zmluvné pokuty, resp. iné sankcie v zmysle týchto VOP a/alebo zmluvného vzťahu    medzi Prevádzkovateľom a Registrovaným užívateľom a/alebo Investorom, sú splatné    v lehote 15 dní odo dňa, kedy došlo ku skutočnosti majúcej charakter Porušenia v zmysle    článku VII. týchto VOP, ktoré je spojené so vznikom nároku na zmluvnú pokutu a/alebo inú    sankciu, pokiaľ konkrétne ustanovenie príslušnej zmluvy alebo týchto VOP neustanovujú inak.    

Článok VI.    

Vyhlásenia Prevádzkovateľa    

6.1. Realizovanie úkonov hromadného financovania predstavuje aktivitu, s ktorou sú spojené    riziká, a to vrátane rizika straty poskytnutých finančných prostriedkov aj v rozsahu istiny,    nesplnenia povinnosti uhradiť príslušenstvo a/alebo vyplatiť dohodnuté podiely na zisku    (dividendy), či už čiastočne alebo v celom rozsahu. Preto je dôležité, aby si Investor, bol    vedomý všetkých prípadných rizík a zároveň realizoval úkon hromadného financovania len        v prípade, ak disponuje spôsobilosťou spoznať, ohodnotiť a diverzifikovať prípadné riziká.    Zároveň v prípade realizácie úkonu hromadného investovania platí, že toto Investor    uskutočňuje výhradne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na základe vlastného    a slobodného rozhodnutia. Investor berie na vedomie a súhlasí s nasledovnými vyhláseniami    Prevádzkovateľa:    

6.2. Prevádzkovateľ výslovne vyhlasuje, že žiaden z Projektov a Ponuky hromadného financovania    nebola overená ani schválená príslušnými orgánmi (Národná banka Slovenska), ani    Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy.    

6.3. Zo strany Prevádzkovateľa taktiež nedochádza k posúdeniu vhodnosti skúseností a znalostí    Investora. Uskutočnením úkonu hromadného financovania berie na seba Investor plné riziko    vyplývajúce z realizácie hromadného financovania, a to vrátane rizika čiastočnej alebo úplnej    straty istiny poskytnutých peňazí.    

6.4. Platforma je v prípade vzniku nároku Investora na vyplatenie dividend, zainvestovaných    peňažných prostriedkov alebo iných výnosov oprávnená realizovať na výber peňažných    prostriedkov iba na bankový účet, u ktorého má Platforma preukázané, že jeho majiteľom je    Investor, alebo zákonný zástupca Investora.    

6.5. Realizácia úkonu hromadného financovania do konkrétneho Projektu znamená riziká vrátane    rizika čiastočnej alebo úplnej straty poskytnutých peňazí. Poskytnuté peniaze v rámci úkonu    hromadného financovania nie sú kryté systémom ochrany vkladov zriadeným v súlade so    smernicou EP a Rady 2014/49/EÚ. Poskytnuté peniaze v rámci úkonu hromadného    financovania nie sú kryté systémom náhrad pre investorov zriadeným v súlade so smernicou    EP a Rady č. 97/9/ES.    

6.6. Pri realizácii úkonov hromadného financovania je potrebné vychádzať z predpokladu, že časť    Projektov, na účely ktorých sa realizuje hromadné financovanie, nebude úspešné a existuje    reálna možnosť, že Investor svoje peňažné prostriedky nezhodnotí tak, ako bolo deklarované    a dokonca že stratí poskytnutú istinu. Preto je vhodné realizovať úkon hromadného    financovania len v rozsahu takej časti majetku Investora, ktorého prípadná strata nebude pre    Investora likvidačná. Zároveň Prevádzkovateľ výslovne odporúča realizovať úkony    hromadného financovania výhradne z vlastných a vlastnených zdrojov.    

6.7. S realizáciou úkonu hromadného financovania je spojené isté časové hľadisko, t.j. peňažné    prostriedky sa poskytujú na istý časový horizont, počas ktorého môže dôjsť k viacerým    fluktuáciám (závislých od mnohých, v čase zverejnenia Ponuky financovania tak známych    a predpokladaných, ako aj neznámych alebo nepredpokladaných faktorov) majúcich vplyv na    aktuálnu hodnotu, vymožiteľnosť a likviditu získanej Participácie. Môže sa tak stať, že Investor    nebude v ním preferovanom čase schopný previesť, speňažiť, či inak naložiť so svojou    Participáciou.    

6.8. Pokiaľ je Participácia realizovaná za účelom získania budúcich výnosov vo forme podielu na    zisku, dividend alebo obdobných typov výnosov závislých od hospodárskeho výsledku    Projektu a/alebo Vlastníka projektu, existuje významná miera pravdepodobnosti, že takéto    subjekty nebudú v dlhom časovom horizonte dosahovať také hospodárske výsledky, ktoré by    odôvodňovali možnosť výplaty výnosu Investorovi. Investor by tak mal počítať s tým, že jeho    Participácia bude pozostávať najmä z majetkovej účasti na Projekte s potenciálom na    zhodnotenie v prípade, ak vznikne dopyt na kúpu jeho majetkového podielu tretím    subjektom.    

6.9. Pokiaľ je súčasťou obsahu Ponuky financovania odkaz na úspechy, minulé výkony, kladné    hospodárske výsledky za predchádzajúce obdobia a pod., neexistuje garancia, že takéto    výsledky budú dosahované aj v budúcnosti.    

6.10. Pokiaľ Investor získa Participáciu a podmienky Ponuky financovania výslovne nevylučujú    takúto možnosť, existuje možnosť, že dôjde k zmene rozsahu podielu Participácie Investora        na konkrétnom hromadnom financovaní, a to najmä v dôsledku získania ďalšieho alebo    dodatočného financovania pre Projekt. K zmene absolútnej výšky Participácie tak nedôjde,    ale môže dôjsť k zmene rozsahu podielu Participácie k celkovému financovaniu, a teda aj    rozsahu podielu prípadných práv spojených s Participáciou.    

6.11. Prevádzkovateľ odporúča Investorom, aby sa snažili riziko straty na ich strane znížiť    dôkladnou diverzifikáciou svojich Participácií, ako aj aby do Participácií umiestňovali len časť    svojich disponibilných aktív.    

Článok VII.    Prípady porušenia, sankcie a iné nároky, vylúčenie zodpovednosti    

7.1. Prípadom porušenia, ktorého sa dopustil Registrovaný užívateľ a/alebo Investor v zmysle    týchto VOP je možné rozumieť:    

7.1.1. porušenie povinnosti, resp. viacerých povinností v zmysle Rámcovej zmluvy, inej    zmluvy uzavretej medzi Prevádzkovateľom na jednej strane a Registrovaným    užívateľom a/alebo Investorom na strane druhej, alebo v zmysle týchto VOP;    

7.1.2. pokiaľ akékoľvek vyhlásenie realizované v Rámcovej zmluve, týchto VOP alebo inej    zmluve uzavretej medzi Prevádzkovateľom na jednej strane a Registrovaným    užívateľom a/alebo Investorom na strane druhej, sa ukáže ako nepresné, neúplne    alebo nepravdivé;    

7.1.3. neposkytnutie súčinnosti pri realizácii procesu overenia totožnosti alebo overenia    v zmysle bodu 2.9. týchto VOP;    

7.1.4. neplnenie povinností voči ostatným Registrovaným užívateľom a/alebo Investorom,    pokiaľ takéto vyplýva z Rámcovej zmluvy, Zmluvy a/alebo týchto VOP;    

7.1.5. výkon práv a/alebo nevykonávanie práv takým spôsobom, ktorý je spôsobilý na vznik    škody na strane tretích subjektov, resp. prípad, ak by v dôsledku poskytnutia služby    hromadného financovania a/alebo inej služby zo strany Prevádzkovateľa došlo alebo    mohlo dôjsť k porušeniu platnej legislatívy;    

7.1.6. neprijatie Opatrenia na nápravu v zmysle príslušnej doručenej výzvy na nápravu.    

7.2. Pokiaľ Rámcová zmluva a/alebo tieto VOP neoprávňujú k realizácii iných právnych    a faktických úkonov, je Prevádzkovateľ, ak nastane Prípad porušenia, oprávnený:    

7.2.1. blokovať, pozastaviť alebo obmedziť služby a/alebo funkcionality Platformy vo vzťahu    k porušujúcemu Registrovanému užívateľovi a/alebo Investorovi, a to až do doby, kým    dôjde k úplnej náprave a odstráneniu vzniknutej ujmy,    

7.2.2. uložiť formou výzvy Registrovanému užívateľovi a/alebo Investorovi Opatrenie na    nápravu,   

 7.2.3. požadovať náhradu škody a/alebo inej ujmy,    

7.2.4. odstúpiť od Rámcovej zmluvy.    

7.3. Prevádzkovateľ, ako aj Registrovaný užívateľ a/alebo Investor zodpovedajú za škodu    vzniknutú v dôsledku zavineného porušenia svojich povinností poškodenej strane,    s výnimkou prípadov uvedených v týchto VOP. Nárok na náhradu škody sa spravuje    príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.    

7.4. Prevádzkovateľ je pre možnosť poskytovania služieb hromadného financovania a iných    služieb prostredníctvom Platformy závislý od faktorov, ktoré nie je schopný ovplyvniť, ktoré    majú prevažne technickú povahu, ako napríklad internetové pripojenie, jeho dostupnosť    a kvalita, cloudové služby a pod.. Preto Prevádzkovateľ vylučuje zodpovednosť a nepreberá    záruku za fungovanie Platformy z dôvodu nedostupnosti alebo poruchy takýchto faktorov.    

7.5. Prevádzkovateľ nenesie a nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, ujmy,    prípadne iné straty (vrátane nároku na ušlý zisk), ktoré by mohli vzniknúť na strane        Registrovaného užívateľ a/alebo Investora v dôsledku výpadku Platformy alebo niektorých jej    služieb alebo funkcionalít, okrem prípadu úmyselného porušenia povinností Prevádzkovateľa    alebo porušenia povinností v dôsledku hrubej nedbanlivosti.    

7.6. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný a nevzniká mu povinnosť plniť nároky pozostávajúce    z nepriamej škody a ušlého zisku.    

7.7. Akýkoľvek nárok na náhradu škody uplatneného voči Prevádzkovateľovi musí byť preukázaný    a potvrdený príslušnými dokladmi.    

7.8. Pokiaľ je pre vznik práv vo vzťahu k Participácii na strane Investora potrebný súhlas správneho    orgánu a/alebo iného subjektu, nezodpovedá Prevádzkovateľ za akékoľvek ujmy, ktoré    vzniknú v dôsledku neudelenia takéhoto súhlasu.    

7.9. Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek ujmy tretích subjektov, ktoré    vzniknú v dôsledku neuvedenia správnych, úplných alebo presných údajov zo strany    Registrovaného užívateľa a/alebo Investora.    

7.10. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za škodu, resp. inú ujmu v prípade, ak táto vznikla    aj v dôsledku porušenia povinnosti zo strany Registrovaného užívateľa a/alebo Investora.    

7.11. Akýkoľvek obsah Platformy je realizovaný s odbornou starostlivosťou. Prevádzkovateľ však    negarantuje a nepreberá zodpovednosť za povahu a obsah informácií tvoriacich obsah    Platformy, s výnimkou prípadov, kedy je za takýto obsah výslovne zodpovedný v zmysle    osobitných právnych predpisov    

7.12. Prevádzkovateľ výslovne vyhlasuje, že keďže nepozná a neskúma osobnú, majetkovú a inú    situáciu Registrovaných užívateľov a zároveň nehodnotí a nevyhodnocuje vhodnosť    konkrétnej Ponuky na financovanie a jej podmienok pre konkrétneho Investora. Preto    Prevádzkovateľ nijako nezaručuje vhodnosť realizácie hromadného financovania zo strany    konkrétneho Investora v prospech konkrétnej Ponuky na financovanie prostredníctvom    Platformy, ani nepreberá zodpovednosť a túto vyslovene vylučuje pre prípad zmeny osobnej,    majetkovej alebo inej situácie Registrovaného užívateľa v dôsledku realizácie úkonu    hromadného financovania. Uvedené však neznamená, že Prevádzkovateľ nie je povinný    pripraviť zrozumiteľnú, pravdivú a úplnú informáciu o Projekte a podmienkach jeho realizácie    v rámci každej Ponuky hromadného financovania.    

7.13. Prevádzkovateľ je oprávnený sledovať obsah informácií zverejnených na Platforme a tieto    v prípade, ak sú zavádzajúce, nepravdivé, neúplne, nezákonné, prípadne nevhodné alebo    majú diskriminačný, rasistický, útočný obsah, obsah smerujúci k nabádaniu na porušovanie    právnych predpisov, práv a právom chránených záujmov tretích osôb, prípadne môžu    smerovať k nabádaniu alebo potláčaniu ľudských práv a slobôd, takéto informácie, zmazať,    zablokovať, či inak odstrániť, a to bez vzniku akéhokoľvek nároku zo strany dotknutého    subjektu. Každý užívateľ Platformy je povinný informovať Prevádzkovateľa v prípade, ak    identifikuje na Platforme takýto obsah. V prípade, ak sa aj napriek snahe a starostlivosti    Prevádzkovateľa takýto obsah na Platforme vyskytne, nepreberá Prevádzkovateľ za takýto    obsah žiadnu zodpovednosť, pokiaľ obsah zverejnil iný subjekt.    

7.14. Uplatnenie akejkoľvek sankcie a/alebo zmluvnej pokuty zo strany Prevádzkovateľ voči    Investorovi a/alebo Registrovanému užívateľovi nemá vplyv na možnosť Prevádzkovateľa    uplatniť si aj nárok na náhradu škody, pokiaľ takýto nárok Prevádzkovateľovi vznikol.    

7.15. Všetky výšky zmluvných pokút boli určené v primeranej výške s ohľadom na charakter    zabezpečenej povinnosti, s čím Registrovaný užívateľ a/alebo Investor výslovne súhlasí.   

Článok VIII.    Ochrana osobných údajov 

8.1. Prevádzkovateľ je povinný realizovať ochranu súkromia a osobných údajov Registrovaných užívateľov a/alebo Investorov, ktorí sú dotknutými osobami v zmysle osobitnej právnej úpravy.    

8.2. Prevádzkovateľ berie ochranu súkromia a osobných údajov seriózne a venuje jej maximálnu pozornosť.    

8.3. Presné pravidlá ochrany súkromia a nakladania s osobnými údajmi dotknutých osôb je  predmetom samostatných Zásad ochrany osobných údajov, pričom ich znenie nájdete tu.

Článok IX.    Trvanie a zánik Rámcovej zmluvy, zmena obsahu Rámcovej zmluvy, resp. Zmluvy    

9.1. Rámcová zmluva a Účet sa uzatvárajú, resp. vytvárajú, na dobu neurčitú.    9.2. Rámcovú zmluvu je Registrovaný užívateľ a/alebo Investor oprávnený vypovedať, a to aj bez    uvedenie dôvodu, a to zaslaním písomnej výpovede na adresu spoločnosť Across Crowd,    s.r.o., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava – Staré Mesto alebo jej nahraním a autorizáciou    prostredníctvom svojho Účtu na Platforme. V takomto prípade Rámcová zmluva zaniká:    

9.2.1. Uplynutím výpovednej lehoty v trvaní 15 dní, ktorá začne plynúť odo dňa doručenia    výpovede, a to v prípade, ak ku dňu doručenia výpovede Prevádzkovateľovi, v prípade    ak ju doručí Registrovaný užívateľ a v prípade ak ju doručí Investor, ktorý nemá ku dňu    doručenia výpovede žiadnu Participáciu;   

9.2.2. Uplynutím výpovednej lehoty, a to nasledujúci pracovný deň po dni ukončenia    poslednej Participácie Investora za súčasného vysporiadania všetkých povinností    Investora voči Prevádzkovateľovi v prípade, ak ku dňu doručenia výpovede    Prevádzkovateľovi má Investor aktívnu Participáciu.        

9.3. Momentom doručenia výpovede Registrovaného užívateľa a/alebo Investora    Prevádzkovateľovi, Prevádzkovateľ vykoná blokáciu svojich služieb tak, aby Registrovaný    užívateľ a/alebo Investor po dobu plynutia výpovednej lehoty nemohol realizovať nový úkon    hromadného investovania a od momentu doručenia výpovede nebude Investorovi dovolené    získať novú Participáciu.    

9.4. Registrovaný užívateľ a/alebo Investor je oprávnený vziať svoju výpoveď späť, a to rovnakým    spôsobom, ako ju doručil Prevádzkovateľovi. Aby späťvzatie nadobudlo účinky, je potrebné    ho doručiť Prevádzkovateľovi najneskôr do 3 dní pred uplynutím výpovednej doby v zmysle    bodu 9.2. týchto VOP.    

9.5. Prevádzkovateľ je oprávnený vypovedať Rámcovú zmluvu, resp. od tejto odstúpiť, a to aj bez    potreby predošlého písomného upozornenia alebo výzvy na nápravu, ako aj vylúčiť konkrétny    subjekt Registrovaného užívateľa a/alebo Investora z budúceho používania Platformy,    prípadne odstrániť akýkoľvek obsah zverejnený takýmto Registrovaným užívateľom a/alebo    Investorom, a to v nasledovných prípadoch:    

9.5.1. Registrovaný užívateľ a/alebo Investor nesplní alebo poruší niektorú zo svojich    povinností v zmysle týchto VOP, prípadne Zmluvy a/alebo Zmlúv;    

9.5.2. Registrovaný užívateľ a/alebo Investor v určenej dobe nepotvrdí súhlas s novým, resp.    zmeneným znením týchto VOP;   

 9.5.3. Prevádzkovateľ zistí, že Registrovaný užívateľ a/alebo Investor porušil svoje    povinnosti, v zmysle článku III. týchto VOP, najmä povinnosti vo vzťahu k overeniu;    

9.5.4. zo strany Prevádzkovateľa vystali dôvodné pochybnosti o schopnosti Registrovaného    užívateľa plniť svoje budúce záväzky, najmä platobné povinnosti;    

9.5.5. v prípade, ak nastanú také skutočnosti a/alebo okolnosti, v dôsledku ktorých nebude    možné od Prevádzkovateľa spravodlivo požadovať ďalšie poskytovanie služieb    prostredníctvom Platformy, a to vrátane okolností majúcich povahu vyššej moci;        

9.5.6. na strane Prevádzkovateľa vystanú dôvodné pochybnosti o tom, či Registrovaný    užívateľ a/alebo Investor nezneužíva akýmkoľvek spôsobom a na ujmu akéhokoľvek    subjektu Platformu, jej služby a funkcionality;    

9.5.7. Registrovaný užívateľ a/alebo Investor využije akýmkoľvek spôsobom Platformu na    aktivity porušujúce právne predpisy, najmä, avšak nie výlučne propagovaním    diskriminácie, rasizmu, neznášanlivosti, agresivity, potláčanie ľudských práv,    porušovanie právnych predpisov a pod., ako aj v prípade, ak dôjde k porušeniu    akýchkoľvek práv duševného vlastníctva zo strany Registrovaného užívateľa a/alebo    Investora;    

9.5.8. Registrovaný užívateľ a/alebo Investor bude zverejnený vo verejne prístupných    zoznamoch ako dlžník, resp. bude voči nemu začaté konkurzné a/alebo    reštrukturalizačné konanie, vyhlásený konkurz a/alebo povolená reštrukturalizácia    alebo vstúpi do likvidácie.        

9.6. V prípade, ak Prevádzkovateľ uplatní svoje právo v zmysle bodu 9.5. týchto VOP, Rámcová    zmluva zaniká momentom doručenia výpovede Registrovanému užívateľovi a/alebo    Investorovi. Takýmto doručením sa rozumie aj sprístupnenie obsahu úkonu v zmysle bodu    9.5. týchto VOP prostredníctvom Účtu, pričom momentom doručenia sa rozumie najneskôr    48 hodín od sprístupnenia obsahu úkonu v zmysle bodu 9.5. týchto VOP na Účte, a to aj    v prípade, ak sa Registrovaný užívateľ a/alebo Investor na Účet počas tejto lehoty neprihlási.    

9.7. V prípade postupu v zmysle bodu 9.5. týchto VOP je Prevádzkovateľ oprávnený uskutočniť    všetky právna a faktické kroky na účely minimalizovania vzniku akejkoľvek ujmy alebo škody,    a to vrátane blokácie niektorých a/alebo všetkých služieb a/alebo funkcionalít Platformy vo    vzťahu k Registrovanému užívateľovi a/alebo investorovi a/alebo jeho Účtu.    

9.8. Pokiaľ postup v zmysle bodu 9.5. týchto VOP realizuje Prevádzkovateľ voči Investorovi, ktorý    má v tom čase aktívnu Participáciu, je Prevádzkovateľ povinný sprístupniť (formou zaslania    na známu e-mailovú adresu alebo na vyžiadanie na známu korešpondenčnú adresu Investora    na jeho náklady), všetky podklady a doklady, ktorými disponuje vo vzťahu k jeho    Participáciám.    

9.9. V prípade, ak v čase uplatnenia postupu v zmysle 9.5. týchto VOP eviduje Prevádzkovateľ voči    Registrovanému užívateľovi a/alebo Investorovi akékoľvek peňažné nároky (a to aj    nesplatné), je oprávnený tieto jednostranne započítať na akékoľvek záväzky (a to aj    nesplatné), ktoré eviduje. Zároveň je Prevádzkovateľ oprávnený v nevyhnutnom rozsahu    zadržať aktíva Investora na účely vysporiadania svojich nárokov voči nemu, a to vrátane    známych a ešte nesplatných nárokov. Po úplnom vysporiadaní svojich nárokov je    Prevádzkovateľ povinný bezodkladne vydať akékoľvek aktíva Investorovi.    

9.10. V prípade smrti Investora – fyzickej osoby, je Prevádzkovateľ oprávnený zablokovať Účet,    pričom akékoľvek nároky zosnulého Investora vyplatí, po odpočítaní príslušných odplát    a faktických nákladov, v prospech subjektu, ktorý sa preukáže ako univerzálny právny    nástupca zosnulého Investora.    

9.11. Registrovaný užívateľ a/alebo Investor vyhlasuje a potvrdzuje, že Účet je určený výhradne pre    jeho využitie, a to za účelom možnosti využitia Služieb hromadného financovania    prostredníctvom Platformy. Z tohto dôvodu je akýkoľvek prevod alebo prechod práv    Registrovaného užívateľa a/alebo Investora vyplývajúci z Rámcovej zmluvy, vylúčený.    

9.12. Investor potvrdzuje, že po dobu trvania Participácie nie je oprávnený vypovedať, resp. inak    ukončiť príslušnú Zmluvu, na základe ktorej mu Participácia vznikla, okrem prípadu, ak tak    výslovne ustanovuje Ponuka financovania.    

9.13. Investor potvrdzuje a berie na vedomie, že nie je oprávnený akokoľvek zmeniť obsah    podmienok Participácie, vrátane zmeny subjektu Investora vo vzťahu k Participácii, a to ani        čiastočne, pokiaľ na takýto úkon nedisponuje vopred udeleným písomným súhlasom    Vlastníka projektu.        

Článok X.    Osobitné ustanovenia    

10.1. Všetky informácie, ktoré budú Registrovanému užívateľovi a/alebo Investorovi sprístupnené    prostredníctvom Platformy len pre Registrovaných užívateľov a/alebo Investorov a nie pre    iných návštevníkov Platformy, resp. pokiaľ nie sú verejne známymi, sa považujú za dôverné.  Vlastník Projektu je oprávnený v rámci dokumentácie Ponuky na financovanie uviesť a vyhradiť, ktoré informácie sa považujú za dôverné. Registrovaný užívateľ a/alebo Investor    je povinný nakladať aj s takýmito informáciami ako s dôvernými v zmysle týchto VOP.    

10.2. Registrovaný užívateľ a/alebo Investor je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných    skutočnostiach, a to od momentu, kedy sa o týchto skutočnostiach dozvedel, po dobu    platnosti Rámcovej zmluvy, ako aj po skončení jej platnosti, a to bez časového obmedzenia.    

10.3. Registrovaný užívateľ a/alebo Investor je povinný podniknúť všetky opatrenia, ktoré je možné    od neho dôvodne očakávať, aby zachoval dôvernosť sprístupnených dôverných informácií.    Registrovaný užívateľ a/alebo Investor je preto oprávnený použiť dôverné informácie    výhradne na účely súvisiace s jeho rozhodovaním o realizácii úkonu hromadného    financovania na účely získania Participácie, pričom je najmä povinný zabrániť, aby:    

10.3.1.odovzdaniu alebo sprístupneniu dôverných informácií inému subjektu, s výnimkou    osobných právnych, daňových a/alebo účtovných poradcov, ktorí sú sami viazaní    zákonnou povinnosťou mlčanlivosti;    

10.3.2.zverejneniu dôverných informácií;    

10.3.3.rozmnoženiu a rozširovaniu dôverných informácií;    

10.3.4.zabrániť úniku dôverných informácií akýmkoľvek spôsobom, a to aj z nedbanlivosti.    

10.4. Prevádzkovateľ nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za prípadné porušenie povinnosti    mlčanlivosti vo vzťahu k dôverným informáciám zo strany Registrovaného užívateľa a/alebo    Investora, a to tak vo vzťahu k ostatným Registrovaným užívateľom a/alebo Investorom, ako    aj Vlastníkom projektov.    

10.5. Dôverné informácie je Registrovaný užívateľ a/alebo Investor je oprávnený použiť inak ako je    uvedené v týchto VOP len s vopred daným písomným súhlasom subjektu, ktorý je pôvodcom    a subjektom oprávneným nakladať s dotknutými dôvernými informáciami. V prípade    akýchkoľvek pochybností o tom, či je na nakladanie s dôvernými informáciami potrebný    súhlas podľa tohto bodu, má sa za to, že súhlas je potrebný.   

10.6. Daňové aspekty na strane Investora založeného Zmluvou vo vzťahu k vzniku jeho Participácie    sa riadia výlučne daňovými právnymi predpismi platnými v domovskom štáte Investora.    V prípade akýchkoľvek pochybnosti o možnom vzniku daňovej povinnosti Investora, ktorá    preňho vyplýva zo vzniku Participácie v zmysle Zmluvy, odporúča Prevádzkovateľ využiť    službu daňového poradcu.    

10.7. Platforma a jej obsah sú chránené právami duševného vlastníctva, vrátane autorských práv,    ochrannými známkami, dizajnami a pod., pričom výhradným nositeľom majetkových práv vo    vzťahu k týmto právam duševného vlastníctva, je Prevádzkovateľ. Žiaden subjekt preto nie je    oprávnený bez vopred daného písomného súhlasu Prevádzkovateľa akokoľvek zasiahnuť do    týchto práv.    

10.8. Každá Ponuka financovania, súvisiaca dokumentácia a ich obsah, sú chránené právami    duševného vlastníctva, vrátane autorských práv, ochrannými známkami, dizajnami a pod.,    pričom výhradným nositeľom majetkových práv vo vzťahu k týmto právam duševného        vlastníctva, je Vlastník projektu. Žiaden subjekt preto nie je oprávnený bez vopred daného    písomného súhlasu Vlastníka projektu akokoľvek zasiahnuť do týchto práv.        

Článok XI.    Záverečné ustanovenia    

11.1. Tieto VOP môže Prevádzkovateľ kedykoľvek zmeniť, upraviť a/alebo aktualizovať, a to    v odôvodnených prípadoch, najmä v prípade zmeny aplikovateľnej legislatívy alebo    zosúladenia nastavených procesov v zmysle týchto VOP s reálnym fyzickým fungovaním    Platformy. Pokiaľ dôjde k takejto zmene, úprave a/alebo aktualizácii, je Prevádzkovateľ    povinný túto oznámiť prostredníctvom Platformy každému Registrovanému užívateľovi    a/alebo Investorovi a zároveň nové znenie zverejniť na svojom webe www.acrosscrowd.sk    Registrovaný užívateľ a/alebo Investor sa zväzuje potvrdiť oboznámenie sa s novým znením    VOP na svojom Účte prostredníctvom stlačenia potvrdzovacieho tlačidla. Registrovaný    užívateľ a/alebo Investor berie na vedomie, že do času potvrdenia oboznámenia sa s novým    znením VOP je Prevádzkovateľ oprávnený blokovať Registrovanému užívateľovi a/alebo    Investorovi používanie niektorých služieb a/alebo funkcionalít Platformy, a to až do okamihu    realizácie riadneho potvrdenia oboznámenia sa s novým znením VOP Registrovaným    užívateľom, prípadne Registrovanému užívateľovi a/alebo Investorovi dočasne alebo trvalo    deaktivovať Účet.    

11.2. V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie a/alebo časť týchto VOP stane neplatná, neúčinná    a/alebo nevykonateľná, takáto skutočnosť nebude mať vplyv na platnosť, účinnosť a/alebo    vykonateľnosť ostatných ustanovení a/alebo častí týchto VOP. Prevádzkovateľ je v takomto    prípade oprávnený prijať zmenu týchto VOP a/alebo ich nové znenie.    

11.3. V prípade, ka tieto VOP obsahujú ustanovenia, ktoré vo vzťahu k spotrebiteľom, sa posudzujú    ako neprijateľné podmienky v zmysle platnej legislatívy, pričom Registrovaným užívateľom    a/alebo Investorom je spotrebiteľ, nebudú sa takéto ustanovenia na Registrovaného    užívateľa a/alebo Investora, ktorým je spotrebiteľ, uplatňovať.    

11.4. Registrovaný užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, je v zmysle platných právnych predpisov    oprávnený do 14 pracovných dní od jej uzavretia od Rámcovej zmluvy odstúpiť s účinnosťou    v momente doručenia písomného odstúpenia alebo zaslaním formuláru, ktorý je k dispozícii    na www.acrosscrowd.sk Lehota sa považuje za zachovanú, ak došlo k zaslaniu úkonu    odstúpenia Registrovaným užívateľom, ktorý je spotrebiteľom, pred uplynutím 14-dňovej    lehoty. Pokiaľ však zo strany Prevádzkovateľa po uzavretí Rámcovej zmluvy už došlo    k poskytnutiu služieb Platformy a zároveň bol Registrovaný užívateľ poučený o tom, že    vyjadrením súhlasu s týmito VOP stráca právo na odstúpenie v prípade poskytnutia služby    Platformy, ktorú sám inicioval a toto poučenie potvrdil, stráca Registrovaný užívateľ, ktorý je    spotrebiteľom právo od zmluvy odstúpiť.    

11.5. Právne vzťahy neupravené týmito VOP sa spravujú aktuálnou a platnou legislatívou, a to    najmä, avšak nie výlučne zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších    predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako    aj inej platnej a aplikovateľnej legislatívy.    

11.6. Registrovaný užívateľ a/alebo Investor a Prevádzkovateľ sa zaväzujú akékoľvek prípadné    spory a rozpory riešiť prednostne dohodou. V prípade, ak spor a/alebo rozpor nebude    vyriešený mimosúdnou cestou, je ktorýkoľvek účastník oprávnený uplatniť svoje práva    a nároky na vecne a miestne príslušnom súde Slovenskej republiky.        

11.7. V prípade, ak tieto VOP budú vyhotovené vo viacerých jazykových verziách a v prípade, ak    vznikne rozpor medzi jednotlivými jazykovými verziami, má prednosť a použije sa slovenská    verzia týchto VOP. 

11.8. Registrovaný užívateľ a/alebo Investor svojim potvrdením týchto VOP prehlasuje    a potvrdzuje, že si tieto VOP pozorne a dôkladne prečítal, ich textu v celom rozsahu    porozumel, vyjadril s nimi súhlas, a to slobodne, vážne určite, zrozumiteľne, neobmedzene, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.


Tieto Obchodné podmienky platia s účinnosťou od 1.5.2023.