Často kladené otázky

Čo je platforma Across Crowd a kto za ňou stojí?

Across Crowd je online platforma, ktorá umožňuje priame investície do unikátnych projektov s atraktívnymi výnosmi. Vznikla s cieľom priblížiť svet private equity a dlhového financovania bežným investorom a zároveň umožniť perspektívnym firmám získať kapitál modernou formou hromadného financovania do projektov, ktoré prechádzajú screenningom našich investičných expertov.

Projekt zastrešuje skupina Across, ktorá je stabilným hráčom na finančnom trhu a svojim klientom sprostredkúva investície do projektov svetových rozmerov už 20 rokov.

Registrácia

Len registrovaný užívateľ má prístup k podrobnejším informáciám k jednotlivým projektom. Zároveň sa len registrovaný užívateľ môže neskôr stať investorom.

Účet si môže založiť ktokoľvek, kto spĺňa podmienky stať sa Registrovaným užívateľom. Registrovaný užívateľ je fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá si na základe úspešne realizovaného procesu registrácie vytvorí na platforme Across Crowd užívateľský účet na účely realizácie úkonov hromadného financovania.

Pre úspešnú registráciu si stačí len vytvoriť heslo a uviesť Vašu e-mailovú adresu, na ktorú odošleme potvrdzovací e-mail.

Pre investorov

Investor sa môže stať každý registrovaný užívateľ, ktorý úspešne overí svoj účet na Across Crowd po predložení nasledovných dokumentov:

Fyzická osoba Kópia prednej a zadnej strany občianskeho preukazu (samostatne) a kópia prednej strany ďalšieho dokladu vydaného orgánom verejnej správy, ktorého súčasťou je fotografia subjektu registrovaného užívateľa (napríklad vodičský preukaz alebo cestovný pas), číslo vášho bankového účtu (v tvare IBAN), telefonický kontakt, emailovú adresu, adresu trvalého bydliska

Právnická osoba Kópia prednej a zadnej strany občianskeho preukazu (samostatne) všetkých fyzických osôb, ktoré budú konať v mene právnickej osoby, a kópiu prednej strany ďalšieho dokladu vydaného orgánom verejnej správy, ktorého súčasťou je fotografia subjektu registrovaného užívateľa (napríklad vodičský preukaz, cestovný pas), číslo účtu právnickej osoby (v tvare IBAN), telefonický kontakt všetkých fyzických osôb, ktoré budú konať v mene právnickej osoby, e-mailovú adresu právnickej osoby, sídlo firmy.

Právnická osoba je tiež povinná predložiť dokumenty preukazujúce vlastnícku štruktúru právnickej osoby, ako aj subjekty konečného užívateľa právnickej osoby v zmysle predpisov regulujúcich ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Overenie investora (fyzickej alebo právnickej osoby) môže trvať spravidla v rozmedzí 0-72 hodín v závislosti o aktuálneho počtu prebiehajúcich overení. Tím Across Crowd sa však bude snažiť o čo najrýchlejšie overenie totožnosti a otvorenia účtu pre všetkých Investorov.

Možnosť prihlásiť sa do užívateľského prostredia platformy Across Crowd a zadávať platobné príkazy má iba taká fyzická osoba alebo viac fyzických osôb, ktoré majú splnomocnenie aktívne jednať za právnickú osobu. Pri zadávaní platobného príkazu za účelom investovania príde SMS autentifikátor všetkým fyzickým osobám jednajúcim za právnickú osobu.

Investovať môžete ihneď potom, ako sa stanete investorom.

Nie, registrácia na Across Crowd Vás nezaväzuje k žiadnej investícii. Získate však vďaka nej prístup k detailným informáciám o prebiehajúcich projektoch, vrátane exkluzívnych noviniek ohľadom pripravovaných projektov.

Registráciu a svoj účet v Across Crowd môžete kedykoľvek zrušiť; v takom prípade vymažeme vaše osobné údaje z našej platformy.

Investovanie s Across Crowd

Platformu Across Crowd odporúčame výlučne pre investorov, pre ktorých potenciálna strata časti alebo celej investície nebude znamenať významné obmedzenie alebo zhoršenie ich ekonomickej situácie. S investíciami poskytovanými prostredníctvom platformy sú spojené riziká, ktoré je nutné zvážiť a akceptovať predtým, ako sa Investor rozhodne investovať do ktoréhokoľvek z projektov na Across Crowd.

V prípade equity projektov získate najprv podmienenú participáciu, ktorá sa po úspešnom vyzbieraní prostriedkov automaticky premení na participáciu. Potom má investor právo podieľať sa na výnosoch a stratách, ktoré plynú zo stanov o družstve, ktorú spoločnosť Across Crowd založila ako účelovú spoločnosť (SPV) s cieľom investovať do konkrétnej investície. Podiel na výnosoch a stratách závisí od výšky investície, ktorou investor participáciu získal.

V prípade dlhového projektu poskytujete pôžičku za ktorú získate stanovený úrok a Vašu pôvodnú investíciu späť po uplynutí doby financovania.

Cez platformu Across Crowd môžete investovať do rôznych typov projektov, vrátane, nie však výlučne do technologických projektov, start-upov ale aj overených firiem z širokého spektra oblastí, ako napríklad fintech, logistika development, medicína alebo retail.

Náš tím skúsených odborníkov hodnotí každú spoločnosť individuálne a posudzuje potenciál daného projektu a analyzuje riziká spojené s investičnou príležitosťou.

Vyberáme si projekty, ktoré sú prospešné pre životné prostredie, inovačné a ekonomicky životaschopné. So spoločnosťami a ich investičnými zámermi, pri ktorých existuje zásadné podnikateľské nespolupracujeme. Takisto sa nepodieľame na spolupráci so spoločnosťami, ktoré podnikajú v oblastiach pornografie, drog, gamblingu alebo ďalších obdobných aktivít.

Každý potenciálny investor má k dispozícii prehľadný dokument v ktorom sú obsiahnuté informácie o predmetnej spoločnosti (trhový potenciál, riziká, konkurenčné prostredie, plánovaný eko-systém). Proces due dilligence podporuje realistický pohľad na obchodný potenciál inovácie, ale aj na nákladovú štruktúru či potrebnú výšku celkovej investície.

Investovať môžete kedykoľvek počas otvoreného investičného kola (t.j. doby upisovania), ktorého dĺžka sa líši v závislosti od podmienok jednotlivých projektov. Väčšina projektov má dobu upisovania v dĺžke 90 dní, ak podmienky projektu nehovoria inak.

Áno, k ukončeniu projektu môže dôjsť aj počas doby trvania. V prípade, ak dôjde k naplneniu rizika spojeného s možným neúspechom projektu z dôvodu predĺženia alebo úpadku, uplatní sa postup v súlade s platnou legislatívou. Práva investorov v tomto prípade zastupuje platforma rovnako a nerozdielne tak, aby došlo k čo najvyššiemu možnému uspokojeniu ich pohľadávok, ktoré však nie je možné garantovať alebo zaručiť.

Investície musia byť v rozmedzí minimálnej a maximálnej čiastky a zaokrúhlené na celé eurá. Pokiaľ konkrétna ponuka financovania neustanovuje inú minimálnu hodnotu Participácie, je minimálna participácia, ktorou sa môže Investor zapojiť do hromadného financovania, v sume 100 €. Maximálna čiastka je obmedzená iba aktuálnou ostávajúcou výškou investície v rámci prebiehajúceho investičného kola.

Áno. Pokiaľ Investor počas doby upisovania realizuje viac ako jeden prevod, t.j. počas doby upisovania zašle na základe samostatne vygenerovaných viacerých platobných príkazov niekoľko zvolených súm za účelom získania budúcej Participácie, a to vo vzťahu k tej istej Ponuke financovania, po skončení doby upisovania vznikne vo vzťahu k tomu istému Investorovi samostatná Participácia za každý jeden správne uhradený platobný príkaz a spárovanú platbu, pričom vo vzťahu ku každej takejto platbe vznikne samostatná Zmluva.

Po dôkladnom preštudovaní a oboznámení sa s podmienkami a rizikami jednotlivých projektov si Investor vyberie projekt, do ktorého má záujem investovať. Následne si Investor zvolí investovanú čiastku, vyjadrí súhlas s potrebnými vyhláseniami, svojím SMS kódom podpíše vygenerovanú zmluvnú dokumentáciu a prostredníctvom platobnej brány alebo prostredníctvom platobného prevodu uskutoční platbu.

Nebojte sa, počas celého procesu Vás bude užívateľské prostredie platformy Across Crowd sprevádzať jednotlivými krokmi investovania.

Vykonanie investície je rýchle a môže trvať iba niekoľko minút. Avšak je nutné, aby každý Investor venoval dostatočný čas na oboznámenie sa s potrebnou zmluvnou dokumentáciou ešte predtým, než dôjde k jej elektronickému podpisu a následnej platbe prostredníctvom platobnej brány.

Všetky potrebné dokumenty umožňuje platforma Across Crowd podpísať elektronickým podpisom vo forme autentifikácie SMS-kódom (autentifikátor), ktorý je automaticky generovaný a zasielaný na mobilné číslo uvedené v profile Investora.

Každé investovanie so sebou prináša riziko a hromadné financovanie predstavuje aktivitu, s ktorou sú taktiež spojené riziká, a to vrátane rizika straty poskytnutých finančných prostriedkov aj v rozsahu istiny, nesplnenia povinnosti uhradiť príslušenstvo a/alebo vyplatiť dohodnuté podiely na zisku (dividendy), či už čiastočne alebo v celom rozsahu.

Preto je vhodné a odporúčané realizovať úkon hromadného financovania len v rozsahu takej časti majetku Investora, ktorého prípadná strata nebude pre Investora likvidačná. Zároveň Prevádzkovateľ výslovne odporúča realizovať úkony hromadného financovania výhradne z vlastných a vlastnených zdrojov a len v prípade, ak disponuje spôsobilosťou spoznať, ohodnotiť a diverzifikovať prípadné riziká. Investori by mali všetky riziká spojené s investíciou konzultovať a zvážiť aj s profesionálnymi odborníkmi alebo poradcami.

Detailnejšie informácie o rizikách sú súčasťou VOP. Niektoré riziká sú uvedené ako súčasť popisu pri jednotlivých investičných príležitostiach.

Medzi riziká, ktoré sú spojené s investovaním prostredníctvom hromadného financovania patria, okrem iných, aj:

a) riziko investície do nekótovaných spoločností - predstavuje vyššie riziko ako investovanie do spoločností kótovaných na burzách cenných papierov, najmä z dôvodu absencie vyšších regulačných požiadaviek, možných princípov dobrého spravovania spoločnosti alebo transparentnosti o aktivitách a finančných informáciách nekótovaných spoločností;

b) riziko spojené s poskytnutými úvermi a pôžičkami – investície vo forme poskytovaných úverov alebo pôžičiek dochádza k priamo úmernému zvýšeniu rizika nepriaznivého ekonomického dopadu na majetok Investora v prípade chybného investičného rozhodnutia alebo insolvencie dlžníka;

c) riziko straty investície - nemožno zaručiť a garantovať že vykonaná investícia bude úspešná a nemožno vylúčiť riziko úplnej alebo čiastočnej straty investície Investora a preto by mala investícia do predstavovať iba časť portfólia Investora;

d) koncentračné riziko - predstavuje riziko založené na nízkej úrovni diverzifikácie portfólia Investora, následkom ktorej je možný vysoký podiel aktív Investora investovaný v nízkom počte investícií, čím môže dochádzať k vysokým výnosom alebo stratám, v závislosti od výkonnosti spoločností, do ktorých Investor vykonal svoje Investície;

e) kreditné riziko - predstavuje rizikovú expozíciu vyjadrenú v peňažných jednotkách, ktoré by boli stratené v prípade neschopnosti / neochoty protistrany plniť svoje zmluvné povinnosti;

f) riziko protistrany - predstavuje riziko expozície Investora voči subjektom spojených s investíciami a ich schopnosť plniť zmluvné záväzky

g) politické a ekonomické riziko - politické, spoločenské, diplomatické, náboženské, hospodárske, vojnové alebo iné politické a ekonomické udalosti negatívne ovplyvniť hodnotu Investícií

Samozrejme, okrem možnosti získania rôznych zliav alebo výhod získavajú Investori aj skorší prístup k novým projektom za výhodnejších podmienok.

O nových alebo pripravovaných projektoch sa môžete dozvedieť prostredníctvom pravidelného newslettra. Registrovať na odber noviniek sa môžete na tomto odkaze: xx Odber noviniek je zadarmo a môžete ho kedykoľvek zrušiť.

Dôkladne sledujeme dodržiavanie podmienok úverovej zmluvy alebo . Zo zmluvy uzavretej s cieľovým projektom nám vyplýva právo uplatniť sankčné mechanizmy s cieľom prinútiť dlžníka k plneniu svojich povinností.

Nie. V prípade ak to nepovoľuje zmluvná dokumentácia pre konkrétny projekt alebo platná legislatíva platí, že existujúcu investíciu pre ukončením upisovacieho obdobia nie je možné ukončiť.

V tom prípade nastane realizácia investície v zmysle zverejnených podmienok.

V takom prípade môže dôjsť ku dvom scenárom:.

  1. V prípade, ak vyzbieraná suma neprekročí minimálnu sumu potrebnú na aktiváciu projektu (ktorá je uvedená v podmienkach investície), budú všetky prostriedky vrátené naspäť na účty Investorom; alebo
  2. V prípade, ak vyzbieraná suma prekročí aspoň minimálnu sumu potrebnú na aktiváciu projektu, všetky prostriedky budú poslané cieľovému projektu na realizáciu investície.

Investícia a proces platby

Všetky prostriedky sú vedené na účtoch zriadených pre jednotlivé projekty, ktoré Across Crowd otvára prostredníctvom poskytovateľa platobnej brány Payout.

Platbu uhradíte jednoducho prostredníctvom platobného tlačidla resp. platobného príkazu.

Investíciu je v súčasnosti možné vykonávať v menách EUR a CZK.

Investičné produkty

Prostredníctvom platformy Across Crowd môžete investovať do dlhových alebo equity projektov.

Equity projekt poskytuje súkromný kapitál, ktorý môže podnik použiť ako jednu z možností financovania svojich aktivít, pokiaľ nemá dostatok vlastných finančných zdrojov alebo nemôže, či nechce získať zdroje iným spôsobom na kapitálovom či peňažnom trhu.

Dlhový projekt poskytuje kapitál subjektu, ktorý sa zaväzuje, že kapitál v priebehu času splatí. Funguje obdobne ako iné dlhové nástroje, ktoré môže jednotlivec, vládny subjekt alebo obchodný subjekt využiť na získanie kapitálu. Kreditné karty, úverové linky, pôžičky a dlhopisy môžu byť všetky druhy dlhových nástrojov.

Pri dlhovom projekte sú zmluvnými stranami Investor a Vlastník projektu. Pri equity projekte sú zmluvnými stranami Investor a Účelová spoločnosť (SPV).

Investor má právo realizovať participácie na hromadnom financovaní projektov zverejnených prostredníctvom platformy Across Crowd.

Investor sa zmluvou zaväzuje vlastníkovi projektu poskytnúť, na účely realizácie projektu, a to v zmysle podmienok ponuky financovania, finančné prostriedky v stanovenej výške. Investor túto povinnosť poskytnúť pôžičku splní zaslaním dohodnutej sumy v jednej platbe formou bezhotovostného prevodu z bankového účtu priradeného k investorovi. Pre viac informácií pozri „Investícia a proces platby“.

Registrovaný užívateľ je povinný bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich osobných, resp. identifikačných údajov, ako aj ostatných údajov, ktoré sprístupnil Prevádzkovateľovi pri uzatváraní Rámcovej zmluvy, resp. prostredníctvom Platformy počas platnosti Rámcovej zmluvy. Registrovaný užívateľ je taktiež povinný bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi akékoľvek iné informácie a/alebo údaje, či skutočnosti, pokiaľ je možné vo vzťahu k nim dôvodne predpokladať, že by mohli mať akýkoľvek vplyv na poskytovanie služieb hromadného financovania a/alebo faktickú realizáciu úkonov hromadného financovania, ako aj na realizáciu, pravdivosť a úplnosť úkonu overenia v zmysle bodu 2.5. a/alebo 2.9. VOP.

Registrovaný užívateľ a/alebo Investor je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných skutočnostiach, a to od momentu, kedy sa o týchto skutočnostiach dozvedel, po dobu platnosti Rámcovej zmluvy, ako aj po skončení jej platnosti, a to bez časového obmedzenia. Registrovaný užívateľ a/alebo Investor je povinný podniknúť všetky opatrenia, ktoré je možné od neho dôvodne očakávať, aby zachoval dôvernosť sprístupnených dôverných informácií. Registrovaný užívateľ a/alebo Investor je preto oprávnený použiť dôverné informácie výhradne na účely súvisiace s jeho rozhodovaním o realizácii úkonu hromadného financovania na účely získania Participácie, pričom je najmä povinný zabrániť, aby: odovzdaniu alebo sprístupneniu dôverných informácií inému subjektu, s výnimkou osobných právnych, daňových a/alebo účtovných poradcov, ktorí sú sami viazaní zákonnou povinnosťou mlčanlivosti; zverejneniu dôverných informácií; rozmnoženiu a rozširovaniu dôverných informácií; zabrániť úniku dôverných informácií akýmkoľvek spôsobom, a to aj z nedbanlivosti.

Vlastník projektu je povinný, okrem zákonom predpísaných platobných povinností, ktoré musí uprednostniť pred splácaním pôžičky, resp. výnosu v zmysle platných právnych predpisov, všetky svoje voľné finančné prostriedky, ktoré získa po poskytnutí Pôžičky, použiť prednostne na splatenie pôžičky a výnosu.

Povinnosti zo zmluvy dovoľujú platforme Across Crowd projekt kontrolovať a to napríklad po finančnej stránke prostredníctvom prístupu k výpisom z bankových účtov, faktúr, výkazov ziskov a strát s rozborom záväzkov a pohľadávok.

Zároveň zmluvy dovoľujú platforme Across Crowd kontrolovať projekt po právnej stránke napríklad formou predloženia zmlúv a dokumentov na vyžiadanie.

V neposlednom rade tieto dokumenty chránia pozíciu platformy Across Crowd ako veriteľa v zjednanom poradí vysporiadania sa s pohľadávkami alebo povinnosti súhlasu platformy Across Crowd s uzavretím akýchkoľvek ďalších zmlúv o úvere, pôžičke, transakcii, investičnom nástroji, alebo inom druhu financovania.

V tom prípade môže platforma Across Crowd zvoliť postup s cieľom maximalizovať pravdepodobnosť úspešnej realizácie daného projektu, ktorému bola pôžička poskytnutá.

Takýto postup môže zahŕňať výzvu firme k náprave, požadovať zmluvnú pokutu, vyhlásiť všetky dlhy vyplývajúce zo zmluvy za okamžite splatné, alebo odstup od zmluvy o pôžičke.

V prípade ak pôžička ešte nebola firmou čerpaná, platforma Across Crowd môže v prípade porušenia zmluvy o pôžičke odmietnuť, pozastaviť, alebo znížiť čerpanie tejto pôžičky. Aj v takom prípade je výnos z pôžičky chránený.

Pôžička nie je zabezpečená, ak nie je uvedené inak v informáciách k samostatnému projektu. Tento fakt sa však odzrkadľuje vo vyššom úroku a nastavení podrobnejších kontrolných mechanizmov v zmluve o pôžičke.

Každá pôžička je podľa zmluvy účelová s účelom poskytnutia uvedeným v zmluve. Jedná sa predovšetkým o poskytnutí pôžičky so zámerom financovania nákladov na projekte. Účel pôžičky je popísaný na stránke danej investičnej príležitosti.

Celý proces uzatvorenia zmlúv prebieha elektronicky bez potreby osobného stretnutia.

Investor sa touto Zmluvou zaväzuje Vlastníkovi projektu poskytnúť, na účely realizácie projektu, a to v zmysle podmienok ponuky financovania, finančné prostriedky na realizáciu projektu. Predmetom zmluvy je zazmluvnenie práv a povinností zmluvných strán na účely vzniku Participácie Investora na hromadnom financovaní projektu, ako aj práv a povinností vlastníka projektu vo vzťahu k poskytnutým finančným prostriedkom získaných v rámci procesu upisovania prostriedkov hromadného financovania.

Kúpa podielu v spoločnosti sa realizuje prostredníctvom účelovej spoločnosti – družstva (preklik na „Spravovanie podielov“), ktorá združuje investorov a uskutočňuje kúpu obchodného podielu alebo akcií, v závislosti od právnej formy cieľovej spoločnosti (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie).

Vzhľadom na túto formu realizácie podielu v spoločnosti neinvestujete priamo ale cez účelovú spoločnosť, v ktorej podiel nadobudnete a tá následne investuje celú investovanú čiastku do cieľovej spoločnosti. Platforma Across Crowd následne za Vás a ďalších investorov spravuje túto účelovú spoločnosť pričom sa riadi pokynmi svojich investorov.

Účelová spoločnosť, ktorej členom sa stávate ihneď po investovaní, nadobúda podiel po úspešnom ukončení investičného kola a následnom zápise do OR SR.

Po investovaní

Výnosy sú závislé od viacerých faktorov, spravidla najmä od rizikovosti investície, segmentu investície, trhového potenciálu a pod. Samotný očakávaný výnos tak možno chápať z dvoch uhlov pohľadu:

Cieľová spoločnosť (vlastník projektu) – investičná príležitosť – má určitý podnikateľský zámer, na základe ktorého sa očakáva, že sa na trhu podarí dosiahnuť určitý úspech, teda aj určitý výnos. Ide o hypotetický výnos založený na predpoklade, že firme sa podarí zrealizovať jej podnikateľský zámer podľa plánu. Cieľová spoločnosť ho môže buď prekonať a dosiahnuť vyššie výnosy, alebo dosiahnuť len časť predpokladaných výnosov, alebo úplne zlyhať a zbankrotovať.

Z druhého uhla pohľadu možno chápať očakávané výnosy ako štandardný výnos, ktorý by mal investor očakávať pri určitom segmente trhu – ide o výnosy, ktoré sa spravidla v priemere dosahujú v iných obchodných spoločnostiach za dlhšie obdobie v danom segmente. Takto chápaný očakávaný výnos predstavuje určitý štandard, ktorý by mali investičné zámery mať ako minimálnu ambíciu dosiahnuť alebo prekonať, avšak za dodržania realistických predpokladov a pri štandardnej miere rizika.

V prípade pôžičky nárok na výplatu Investorovi vzniká vždy osobitne podľa špecifikácií a parametrov uvedených na podstránke samotného projektu. Výnos spolu s investovanou sumou je splatný na účet Investora uvedený v jeho profile.

V prípade equity investície nie je vopred daný presný termín, v ktorom Investor obdrží možný výnos. Vzhľadom na to, že pri equity investíciách je výnos spojený s úspešným rastom cieľových spoločností, môže byť horizont návratnosti tohto typu investície niekoľko rokov.

Nie, v zmysle zmluvnej dokumentácie nie je možné investované prostriedky predčasne vybrať.

Investor môže zrušiť odoslanú investíciu do 14 dní od jej úhrady v zmysle platnej legislatívy o ochrane spotrebiteľa.

Na sledovanie stavu Vašej investície využívajte výhradne Váš účet na platforme, prostredníctvom ktorého budete do Vášho notifikačného centra dostávať najnovšie správy ohľadom stavu Vašej investície.

Nie, práve v tomto je platforma Across Crowd prínosom, akonáhle sa rozhodnete investovať, odpadá vám akákoľvek potreba aktívneho spravovania vašej investície. Výnimku tvoria iba nevyhnutné úkony na ktorých vykonanie Vás včas a dostatočne upozorníme. Samozrejmosťou je plne digitálny prehľad o Vašich investíciách a stave projektu.

Akékoľvek výnosy dosiahnuté z investícií prostredníctvom platformy podliehajú daňovým povinnostiam v zmysle platných právnych predpisov. Pre splnenie všetkých daňových povinností v súvislosti s investovaním prostredníctvom Across Crowd odporúčame Investorom konzultáciu s daňovým poradcom.

Poplatky

Všetky poplatky súvisiace s investovaním sú uvedené v našom cenníku.

Vstupný poplatok je každému investorovi automaticky odrátaný z investovanej sumy ihneď po vykonaní investície.

Možné poplatky súvisiace s administráciou SPV budú uhrádzané iba v prípade, ak nastanú vopred stanovené podmienky v zmysle platného cenníka a uhrádzajú sa v zmysle stanov SPV.

Spravovanie podielov

Platforma Across Crowd využíva pre účelové spoločnosti (SPV - Special Purpose Vehicle) právnu formu družstva, pretože bude môcť realizovať na základe osobitného mandátu investorov hromadné zastúpenie ich záujmov, vrátane možnosti uplatňovania ich práv a vymáhania ich nárokov tak, aby sa posilnilo postavenie investorov voči vlastníkovi projektu.

Spravovanie a plnenie zákonných náležitostí družstva bude za vás a ďalších investorov vykonávať platforma Across Crowd na základe mandátu. Pôsobenie v orgánoch cieľovej spoločnosti a výkazy pre investorov bude za vás a ďalších investorov v družstve mať na starosti nominovaná osoba zo strany platformy Across Crowd. V prípade zásadných rozhodnutí na úrovni cieľovej spoločnosti bude nominovaná osoba žiadať o súhlas investorov.

V prípade odpredaja všetkých podielov, resp. majetkových hodnôt cieľovej spoločnosti sa účelová spoločnosť štandardným a daňovo optimalizovaným procesom zlikviduje, pričom bude v prospech vás a ďalších investorov vyplatený zvyšok výnosov, ktoré v predošlom procese ešte neboli vyplatené.

Člen je oprávnený osobne sa zúčastniť na členskej schôdzi, hlasovať na nej, požadovať vysvetlenia, informácie a uplatňovať návrhy v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Člen môže vykonávať svoje práva na členskej schôdzi aj v zastúpení prostredníctvom splnomocnenca a/alebo hromadného zástupcu. Člen má právo na podiel zo zisku, ktorý členská schôdza podľa výsledku hospodárenia určila na rozdelenie, a to v rozsahu a spôsobom určeným stanovami.

Investor má nárok na podiel na zisku v cieľovej spoločnosti v závislosti od veľkosti jeho zainvestovaného kapitálu. V prípade zásadných rozhodnutí na úrovni cieľovej spoločnosti má Investor právo hlasovať prostredníctvom nominovanej osoby zo strany platformy Across Crowd.

Členský podiel v družstve nie je voľne prevoditeľný a jeho prevoditeľnosť je obmedzená. Družstvo má predkupné právo na nadobudnutie členského podielu člena družstva, ktoré sa realizuje v súlade so stanovami družstva. Ak družstvo nevyužije svoje predkupné právo na nadobudnutie členského podielu člena družstva, člen je oprávnený previesť svoj členský podiel na tretiu osobu. Na platnosť prevodu sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas predstavenstva. Predstavenstvo je povinné rozhodnúť o žiadosti člena na udelenie súhlasu na prevod členského podielu a oznámiť toto rozhodnutie členovi v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa prijatia žiadosti člena na udelenie súhlasu na prevod členského podielu. Rozhodnutie predstavenstva o udelení alebo neudelení súhlasu členovi na prevod členského podielu oznámi družstvo členovi v písomnej forme. Ak predstavenstvo nerozhodne o žiadosti člena o udelenie súhlasu vo vyššie uvedenej lehote, platí, že súhlas nebol udelený.

Vo väčšine investičných príležitostí nemáte právo na spätný predaj podielov zakladateľom alebo platforme Across Crowd. Právo spätného predaja sa veľmi výnimočne používa pri malých a stredných podnikoch, prípadne pri investíciách do realitných projektov – v takom prípade je táto informácia výslovne uvedená v informáciách o investičnej príležitosti.

Zmluvy a súvisiace dokumenty

Pri investovaní sa vždy uzatvára rámcová zmluva a mandátna zmluva, pričom pri dlhových projektoch sa uzatvára aj zmluva o pôžičke a pri equity projektoch zmluva o prevzatí záväzku a prevode členských práv.

Uzatvorenie Rámcovej zmluvy je podmienkou vzniku zmluvného vzťahu medzi registrovaným užívateľom a prevádzkovateľom. Uzatvorenie Rámcovej zmluvy, jej vznik a trvanie je prísne a neodlučiteľne spojené s procesom registrácie registrovaného užívateľa na platforme a zriadením a existenciou jeho účtu na platforme.

Mandátna zmluva upravuje vzťah prevádzkovateľa a investora, kde platforma Across Crowd ako mandatár má právo a povinnosť v mene a na účet Investora ako mandanta realizovať všetky právne a faktické úkony smerujúce k riadnemu a včasnému uplatňovaniu práv vyplývajúcich z konkrétnej zmluvy.

Zmluva o pôžičke upravuje vzťah investora a vlastníka projektu, kde vlastník projektu prejavil záujem o hromadné financovanie svojej podnikateľskej činnosti, pričom na tento účel sa rozhodol využiť služby platformy Across Crowd. Predmetom tejto zmluvy je zazmluvnenie práv a povinností Zmluvných strán na účely vzniku Participácie Investora na hromadnom financovaní Projektu, ako aj práv a povinností Vlastníka projektu vo vzťahu k poskytnutým finančným prostriedkov získaných v rámci procesu upisovania prostriedkov hromadného financovania.

Zmluva o prevzatí záväzku upravuje záväzok investora o poskytnutí investície družstvu a prevzatí majetkovej účasti na podnikaní družstva, ktorý je podmienený zaslaním finančných prostriedkov (t.j. investície).

Zmluva o prevode členských práv prevádza na investora základné práva a povinnosti v zmysle stanov družstva.

Áno, elektronické kópie zmlúv vám prídu e-mailom a budete ich mať k dispozícii vo svojom účte.

Ochrana osobných údajov a zabezpečenie účtu

Prevádzkovateľ berie ochranu súkromia a osobných údajov seriózne a venuje jej maximálnu pozornosť. Vaše osobné údaje sú bezpečne uložené v našich databázach. Presné pravidlá ochrany súkromia a nakladania s osobnými údajmi dotknutých osôb je predmetom samostatných Zásad ochrany osobných údajov, pričom ich znenie nájdete tu: Link na GDPR.

Slovník pojmov

Je doba počas ktorej je možné investovať finančné prostriedky do konkrétneho projektu.

Väčšine investorov v posúdení rizík uvažovanej transakcie pomáha dôkladná finančná pred-investičná previerka, ktorej hlavným cieľom je potvrdenie investičných predpokladov, identifikácia potenciálnych príležitostí a vyhodnotenie rizík, ktoré by s transakciou mohli byť spojené.

Hromadné financovanie je spôsob získavania kapitálu pre nové projekty a podniky pomocou vyžiadaných finančných príspevkov od veľkého množstva zúčastnených subjektov, ktorí za svoj príspevok môžu získať vopred dohodnuté benefity.

Požadovaný autentifikátor je jednorazový SMS kód automaticky generovaný prevádzkovateľom platný na dobu 300 sekúnd a zasielaný na telefónne číslo registrovaného užívateľa a/alebo investora pre účely autorizácie nevyhnutnej zmluvnej dokumentácie s prevádzkovateľom a pri iných úkonoch, pri ktorých prevádzkovateľ vymieni overenie požadovaným autentifikátorom. V prípade uplynutia doby platnosti autentifikátora je prevádzkovateľ oprávnený vygenerovať a zaslať Registrovanému užívateľovi a/alebo Investorovi nový Požadovaný identifikátor.

Identifikátor je jedinečný číselný alebo kombinovaný číselný/písmenový kód, ktorý je registrovanému užívateľovi pridelený okamihom uzavretia rámcovej zmluvy.

Je registrovaný užívateľ, ktorý prostredníctvom svojho účtu na platforme uskutoční všetky úkony predpísané pre vznik rámcovej zmluvy, vrátane úkonov potrebných pre overenie jeho identity, a to za účelom možnosti realizácie úkonu poskytnutia pôžičky a/alebo nadobudnutia prevoditeľných cenných papierov alebo prijatia nástroja na účely hromadného financovania.

Participácia je investorom získaný podiel účasti na realizovanom hromadnom financovaní projektu, a to jednou z predpokladaných foriem, t.j. dlhový projekt alebo equity projekt. Na základe participácie vzniká investorovi nárok na výplatu dohodnutých výnosov, získanie iných aktív alebo na vrátenie poskytnutých peňažných prostriedkov v rozsahu, čase a spôsobom definovaným v ponuke financovania.

Podmienená investícia vzniká okamihom vykonania investície a zaniká jedným z nasledujúcich okamihov:

a) Úspešné vyzbieranie prostriedkov (minimálnej resp. cieľovej sumy) – kedy investor získava participáciu

b) Neúspešné vyzbieranie prostriedkov – kedy sú investorom vrátené investované prostriedky do danej investície.

Predmetom investovania privátneho kapitálu sú najmä začínajúce alebo menšie spoločnosti, ktoré potrebujú súkromný kapitál na financovanie svojich aktivít, pokiaľ nemajú dostatok vlastných finančných zdrojov alebo ich nemôžu/nechcú získať iným spôsobom na kapitálovom či peňažnom trhu. Tento kapitál zvyčajne využívajú na financovanie nových technológií, na akvizície, zvýšenie prevádzkového kapitálu alebo na posilnenie súvahy a pod. Private equity kapitál nie je kótovaný na burze cenných papierov. Ide teda o investíciu do verejne neobchodovanej spoločnosti, za ktorú investor získava podiel na jej základnom kapitále.

Účelová spoločnosť (anglicky Special Purpose Vehicle – SPV) založená vo forme družstva, ktorá slúži ako prostriedok na nadobudnutie majetkovej účasti na cieľovej spoločnosti (vlastníkovi projektu). Jediným účelom takéhoto SPV je združovanie a zastupovanie záujmov investorov, ktorí majú záujem podieľať sa na majetkovej účasti cieľových spoločností. Spravovanie a plnenie zákonných náležitostí družstva bude za investorov vykonávať platforma Across Crowd na základe udeleného mandátu. Pôsobenie v orgánoch cieľovej spoločnosti a výkazy pre investorov bude mať v družstve na starosti nominovaná osoba zo strany platformy Across Crowd. V prípade zásadných rozhodnutí na úrovni cieľovej spoločnosti bude nominovaná osoba žiadať o súhlas investorov.