Zásady ochrany Osobných údajov

pre registráciu a používanie platformy

Bezpečnosť a ochrana Osobných údajov Investora a/alebo Registrovaného užívateľa je významným faktorom pre možnosť riadneho fungovania Platformy a možnosti realizácie úkonov hromadného financovania Investorom, a preto Across Crowd definuje tieto zásady ochrany Osobných údajov, a to v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“), ako aj Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“).

Článok I.

Úvodné ustanovenia a vymedzenie základných pojmov

 1. Tieto Zásady ochrany Osobných údajov (ďalej len „Pravidlá GDPR“) vydáva spoločnosť Across Crowd, s.r.o., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 54 222 851, DIČ: 2121610568, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 157003/B, kontaktné údaje: e-mail: info@acrosscrowd.sk, web: acrosscrowd.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ a/alebo Spoločnosť“) , a to v súvislosti s získavaním a spracovaním Osobných údajov v súvislosti s používaním Platformy, jej služieb a funkcionalít zo strany Registrovaných užívateľov a Investorov na účely realizácie hromadného financovania Projektov.
 2. Tieto Pravidlá GDPR sú neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej zmluvy uzavretej medzi Prevádzkovateľom a Registrovaným užívateľom v momente založenia účtu Registrovaným užívateľom prostredníctvom Platformy.
 3. Pre účely týchto Pravidiel GDPR a zmluvného vzťahu na základe Rámcovej zmluvy majú niektoré pojmy a slovné spojenia nasledovný význam:
  1. „dotknutou osobou“ pre potreby týchto Pravidiel GDPR sa rozumie Registrovaný užívateľ a/alebo Investor, ktoré ako fyzické osoby poskytnú svoje osobné údaje Prevádzkovateľovi.
  2. „hromadné financovanie“ sa rozumie je spôsob získavania kapitálu pre nové projekty a podniky pomocou vyžiadaných finančných príspevkov od veľkého množstva zúčastnených subjektov, ktorí za svoj príspevok môžu získať vopred dohodnuté benefity
  3. „Identifikátor“ je jedinečný číselný alebo kombinovaný číselný/písmenový kód, ktorý je Registrovanému užívateľovi pridelený okamihom uzavretia Rámcovej zmluvy.
  4. „Investor“ je registrovaný užívateľ, ktorý prostredníctvom svojho účtu na Platforme uskutoční všetky úkony predpísané pre vznik Rámcovej zmluvy, vrátane úkonov potrebných pre overenie jeho identity, a to za účelom možnosti realizácie úkonu poskytnutia pôžičky a/alebo nadobudnutia prevoditeľných cenných papierov alebo prijatia nástroja na účely hromadného financovania.
  5. „Osobný údaj“ je akákoľvek informácia, ktorá sa týka dotknutej osoby, a na základe ktorej je dotknutá osoba ako fyzická osoba pre Spoločnosť určiteľným subjektom.
  6. „Participácia“ je Investorom získaný podiel účasti na realizovanom hromadnom financovaní Projektu, a to jednou z predpokladaných foriem, t.j. či už vo forme Pôžičky, nadobudnutia cenných papierov alebo prijatím definovaného nástroja na účel hromadného financovania, na základe ktorých vzniká Investorovi nárok na výplatu dohodnutých výnosov, získanie iných aktív alebo na vrátenie poskytnutých peňažných prostriedkov, v rozsahu, čase a spôsobom definovaným v Ponuke financovania.
  7. „Platformou“ sa rozumie platforma hromadného financovania s názvom Across Crowd, ktorej prevádzkovateľom je Prevádzkovateľ a ktorá slúži Registrovaným užívateľom na možnosť realizovania služieb hromadného financovania.
  8. „Ponuka na financovanie“ je oznámenie Vlastníka projektu vo vhodnej forme zverejnené na Platforme, ktoré obsahuje dostatočné informácie o podmienkach ponuky a ponúkanom Projekte tak, aby Registrovaný užívateľ mal možnosť ako Investor realizovať úkon hromadného financovania a participovať tak na Projekte.
  9. „Požadovaný autentifikátor“ je je jednorazový SMS kód automaticky generovaný Prevádzkovateľom platný na dobu 300 sekúnd a zasielaný na telefónne číslo Registrovaného užívateľa a/alebo Investora pre účely autorizácie nevyhnutnej zmluvnej dokumentácie s Prevádzkovateľom a pri iných úkonoch, pri ktorých Prevádzkovateľ vymieni overenie Požadovaným autentifikátorom. V prípade uplynutia doby platnosti Požadovaného autentifikátora je Prevádzkovateľ oprávnený vygenerovať a zaslať Registrovanému užívateľovi a/alebo Investorovi nový Požadovaný identifikátor..
  10. „Projekt“ sa rozumie podnikateľská činnosť alebo činnosti, na ktoré sa Vlastník projektu usiluje získať financie prostredníctvom Ponuky na financovanie na Platforme.
  11. „Služby hromadného financovania“ sa rozumejú služby poskytované Prevádzkovateľom prostredníctvom Platformy vo forme spárovania záujmov Investorov a Vlastníkov projektov prostredníctvom Ponúk na financovanie, za ktoré vzniká Prevádzkovateľovi nárok na vopred dohodnutú odplatu.
  12. „Rámcová zmluva“ je zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Registrovaným užívateľom, ktorý vznikne okamihom úspešnej registrácie Registrovaného užívateľa a zriadeniu Účtu Registrovaného užívateľa na Platforme, a to po dobu existencie takéhoto Účtu.
  13. „Registrovaný užívateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si, na základe úspešne realizovaného procesu registrácie, vytvorí na Platforme užívateľský účet na účely realizácie úkonov hromadného financovania.
  14. „Účet“ sa rozumie účet Registrovaného užívateľa na Platforme, ku ktorému má prístup výhradne Registrovaný užívateľ a prostredníctvom ktorého je možné realizovať úkony hromadného financovania.
  15. „Vlastník projektu“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa snaží získať prostredníctvom Platformy financovanie na účely zámeru deklarovaného v Projekte.
  16. „VOP“ sú aktuálne Všeobecné obchodné podmienky pre registráciu a používanie Platformy zverejnené na AcrossCrowd.sk
  17. „Zmluva“ znamená zmluvu o pôžičke, zmluvu o kúpe a predaji prevoditeľných cenných papierov alebo konkrétnu zmluvu o prijatí nástrojov na účely hromadného financovania, na základe ktorej Investor realizuje úkon hromadného financovania a Vlastník projektu získava dohodnutú sumu finančných prostriedkov na realizáciu Projektu.

Článok II.

Osobné údaje, ich druhy, účel spracovania a doba spracovania

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov dotknutej osoby v zmysle Zákona je Across Crowd, s.r.o., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 54 222 851, DIČ: 2121610568, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 157003/B
 2. Na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov bude Prevádzkovateľ spracovať Osobné údaje dotknutých osôb, a to:
  1. u dotknutej osoby, ktorým je Registrovaný užívateľ v rozsahu meno, priezvisko (obchodné meno), kontaktné údaje vrátane emailovej adresy a telefónneho čísla, prideleného Identifikátora, ako aj prípadné ďalšie údaje, ktoré Registrovaný užívateľ Spoločnosti dobrovoľne poskytne;
  2. u dotknutej osoby, ktorým je Investor v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, korešpondenčná adresa, rodné číslo, dátum narodenia, kontaktné údaje vrátane emailovej adresy a telefónneho čísla, pridelený Identifikátor, prípadne Autentifikátor, platobné údaje, ako aj prípadné ďalšie údaje, ktoré Investor Spoločnosti dobrovoľne poskytne.
  3. v prípade Investora – podnikateľa, resp. právnickej osoby bude Prevádzkovateľ spracovať, okrem údajov uvedených v bode 2.2.2. týchto Pravidiel GDPR aj údaj o obchodnom mene, IČO, sídle a registrového zápisu v príslušnom registri, ako aj údaje o osobe štatutárneho orgánu právnickej osoby.
  4. v prípade spracovania osobných údajov na účely marketingu v zmysle bodu 2.7. sa spracováva poskytnutá emailová adresa dotknutej osoby.
 3. Účelom spracovania osobných údajov dotknutej osoby je možnosť využívania služieb a funkcionalít Platformy, ako aj realizácia úkonov hromadného financovania a získavanie Participácií na Projektoch, prípadne poskytovanie reklamných a marketingových informácií a materiálov dotknutej osobe.
 4. Samotný zber, uchovávanie a spracovanie Osobných údajov slúži predovšetkým k možnosti identifikácie subjektu dotknutej osoby a jeho Účtu na Platforme, vyhodnotenia aktivity dotknutej osoby v rámci Platformy, ako aj s tým spojenú možnosť ponuky služieb hromadného financovania Prevádzkovateľa, ako aj k ďalším súvisiacim činnostiam.
 5. Účel spracovania je možné modifikovať v zmluvnej dokumentácii dotknutej osoby a Prevádzkovateľa, a to na základe prejavu súhlasu dotknutej osoby so spracovaním.
 6. Každá dotknutá osoba výslovne súhlasí s tým, že nad rámec oprávnení Prevádzkovateľa uvedených v zmluvnej dokumentácii s Registrovanými užívateľmi a/alebo Investormi môžu byť Osobné údaje poskytnuté aj bankám a pobočkám zahraničných bánk pôsobiacich na území Slovenskej republiky, u ktorých má Prevádzkovateľ, prípadne Vlastník Projektu evidované svoje účty, ako aj Vlastníkom projektov, a to v rozsahu a v súlade s podmienkami príslušných Zmlúv.
 7. Osobné údaje môžu byť využité aj na zasielanie marketingových informácií a materiálov (ak dotknutá osoba zaškrtnutím príslušného políčka s takouto možnosťou súhlasila), a to predovšetkým, hoci nie výlučne, zasielaním e-mailových správ a sms správ. Vo vzťahu k tomuto účelu spracovania, pokiaľ si dotknutá osoba nebude viac želať zasielanie marketingových a reklamných informácií, je vždy oprávnená priamo v zaslanej správe kliknúť na odkaz zrušiť odber, resp. na www.acrosscrowd.sk nachádzajúce sa v nastaveniach Účtu dotknutej osoby. Od tohto momentu spracovania požiadavky na odhlásenie z odberu už nebudú dotknutej osobe zasielané reklamné a marketingové informácie a materiály. Udelenie súhlasu so spracovaním Osobných údajov tak, ako je popísané v tomto bode sa považuje aj za súhlas na účely priameho marketingu v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení a na účely šírenia reklamy v zmysle zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame v platnom znení.
 8. Prevádzkovateľ môže byť oprávnený spracovať Osobné údaje dotknutej osoby aj na účely oprávnených záujmov, okrem prípadu, ak by nad takýmto záujmom prevažovali záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby.
 9. Prevádzkovateľ je oprávnený zároveň uchovávať IP adresu dotknutej osoby, ktorú mu pridelil poskytovateľ internetu a ďalšie údaje, súvisiace s návštevou Platformy a jej využitím.
 10. Akékoľvek Osobné údaje zadané do elektronického formulára na vytvorenie Účtu alebo za účelom kontaktovania zo strany Prevádzkovateľa (na tento účel môžeme používať formuláre Google Forms), je Prevádzkovateľ oprávnený využiť na účely ďalšej komunikácie, na účely fakturácie alebo v súlade s požiadavkami dotknutej osoby, ako aj na zaznamenanie a archivovanie aktivity na Účte a na Platforme.
 11. Osobné údaje uchovávame výlučne po dobu nevyhnutne potrebnú v zmysle Zákona a Nariadenia, a to po dobu existencie zmluvného vzťahu dotknutej osoby s Prevádzkovateľom, existencie Účtu, ako aj po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu a/alebo zrušenia Účtu podľa toho, ktorá zo skutočností nastane neskôr.
 12. Ak platné právne predpisy (účtovné, daňové apod.) vyžadujú inak, je Prevádzkovateľ oprávnený uchovávať Osobné údaje v rámci určenej zákonnej lehoty.
 13. Dotknutá osoba potvrdzuje, že si je plne vedomá skutočnosti, že bez udelenia a trvania súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov Prevádzkovateľom v požadovanom rozsahu, nie je možné založenie, trvanie a existencia zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, ani akákoľvek možnosť zriadenia Účtu, využívania služieb a funkcionalít Platformy, či realizácie úkonov hromadného financovania a získavania Participácií prostredníctvom Platformy.

Článok III.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

 1. Údaje zadané na Platforme prostredníctvom Účtu zbiera Prevádzkovateľ formou služby Google Forms spoločnosti Google, Inc. so sídlom v USA. E-mailová komunikácia Prevádzkovateľa prebieha cez komunikačné technológie a kanály tejto spoločnosti alebo tiež spoločnosti Webglobe – Yegon. Pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google viď: https://policies.google.com/privacy a spoločnosti Webglobe – Yegon viď.: https://wy.sk/ochrana-osobnych-udajov/
 2. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený poskytnúť Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na spracovanie aj subjektom, ktoré poskytujú Prevádzkovateľovi správu Platformy a/alebo Účtov v nich, ako aj svojich internetových stránok, ako aj subjektom podieľajúcim sa na vývoji, prevádzke a údržbe týchto stránok a/alebo Platformy.
 3. V prípade, že z nejakého dôvodu dôjde k zmene alebo rozšíreniu zoznamu spracovateľov Osobných údajov, je Spoločnosť povinná dbať na maximálnu ochranu Osobných údajov (v súlade s Nariadením).
 4. Okrem vyššie uvedených spracovateľov (ktorí sú viazaní patričnými zmluvami a považujú Osobné údaje za dôverné) neposkytne Prevádzkovateľ Osobné údaje žiadnym tretím stranám, okrem prípadov uvedených v týchto Pravidlách GDPR a/alebo zmluvnej dokumentácii s dotknutou osobou. Poskytnutie Osobných údajov orgánom verejnej moci, resp. iným verejným inštitúciám je možné realizovať len na základe platných zákonov alebo právoplatných súdnych alebo úradných rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi SR.
 5. Vami poskytnuté osobné údaje sú uložené v našej databáze. Súhlasom poskytujete osobné údaje oprávneným tretím stranám, vrátane pridružených spoločností, pridružených partnerov/obchodných partnerov. Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť oprávneným tretím stranám na rôzne účely vrátane spracovania informácií v našom mene, vrátane poskytovania služieb, hosťovania stránky, poskytovania reklám, odosielania e-mailov v našom mene, organizovania súťaží, propagačných akcií. , vykonávať prieskumy a spracovávať akékoľvek online transakcie a prevádzkovať určité funkcie na stránke. Nie sme zodpovední za zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov týmito tretími stranami. Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zverejnenie osobných údajov v dôsledku neoprávneného prístupu tretích strán alebo iných činov tretích strán alebo akýchkoľvek iných činov alebo opomenutí, ktoré sú mimo primeranej kontroly spoločnosti. Stránka môže obsahovať odkazy na určité webové stránky tretích strán, ktoré vlastnia, prevádzkujú a spravujú tretie strany. Ak chcete využívať určité služby, môžete zadať určité osobné údaje a/alebo citlivé osobné údaje na webových stránkach tretích strán. Beriete na vedomie, že Spoločnosť nezodpovedá za zásady ochrany osobných údajov alebo obsahové postupy takýchto iných webových stránok a tieto webové stránky podliehajú ich vlastným zásadám ochrany osobných údajov a nevzťahujú sa na ne tieto Zásady ochrany osobných údajov.
 6. Pokiaľ dotknutá osoba výslovne takúto možnosť nevylúči, Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť Osobné údaje aj subjektom v rámci skupiny Across, a to subjektom majetkovo a personálne prepojeným s Prevádzkovateľom, za účelom možnosti poskytovania služieb v rozsahu definovaného účelu spracovania týmito subjektami dotknutým osobám. Súhlas v zmysle tohto bodu je možné kedykoľvek do budúcna odoprieť, a to písomnou žiadosťou na adresu Across Crowd, s.r.o., Zochova 3, 811 03 Bratislava – Staré Mesto.

Článok IV.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

 1. Dotknutá osoba má právo na:
  1. prístup k Osobným údajom, ktoré Prevádzkovateľ spracúva, prípadne na kópiu spracovávaných Osobných údajov,
  2. opravu alebo doplnenie Osobných údajov, ak sú uvedené nesprávne alebo neúplne,
  3. obmedzenie nakladania s Osobnými údajmi vrátane práva požadovať vymazanie údajov, ak skončí lehota na ich uchovávanie, alebo kedykoľvek ak o ich vymazanie dotknutá osoba požiada (za týmto účelom je potrebné požiadavku uviesť na adresu: Across Crowd, s.r.o., Zochova 3, 811 03 Bratislava – Staré Mesto Spracovaním žiadosti o výmaz Osobných údajov zanikne aj zmluvný vzťah Prevádzkovateľa a dotknutej osoby a dôjde k zablokovaniu prístupu dotknutej osoby do Účtu a jeho následnému zrušeniu, ako aj zamedzeniu v používaní služieb a funkcionalít Platformy. Ustanovenie článku IX. bodu 9.6. až 9.9. VOP sa v takomto prípade použijú primerane. Dotknutá osoba berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je následne oprávnený Osobné údaje v potrebnom rozsahu uchovávať a spracovávať do doby vysporiadania všetkých vzájomných nárokov súvisiacich s existenciou a zrušením zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, ako aj v prípade, ak to vyplýva zo zákonných povinností v zmysle osobitných právnych predpisov,
  4. prenos údajov k inému prevádzkovateľovi, ak o to dotknutá osoba písomne požiada; v takom prípade zašle Prevádzkovateľ Osobné údaje v štruktúrovanom bežne používanom strojovo čitateľnom formáte (napr. *.pdf, alebo niektorý z tabuľkových formátov), pokiaľ takto údaje Prevádzkovateľ spracúva. Pokiaľ dotknutá osoba požiada, aby Prevádzkovateľ Osobné údaje zaslal priamo inému prevádzkovateľovi osobných údajov, Prevádzkovateľ je tak povinný urobiť len v prípade, ak Osobné údaje v takejto forme už spracúva,
  5. vznesenie námietky voči spracovaniu Osobných údajov, ak ich Prevádzkovateľ spracováva na základe oprávneného záujmu (podľa čl.6, odst.1, písm.f) Nariadenia).
 2. Všetky požiadavky dotknutej osoby Prevádzkovateľ spracuje do 2 pracovných dní od ich prijatia.
 3. Dozorným orgánom nad spracúvaním Osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov SR (https://dataprotection.gov.sk/uoou/). V prípade, že Prevádzkovateľ nevybaví žiadosť dotknutej osoby do 1 mesiaca od požiadania, alebo dotknutá osoba nebude spokojná s jej vybavením, môže sa obrátiť na tento úrad so sťažnosťou. Dotknutá osoba má taktiež právo podať sťažnosť na dozorný orgán ak podľa jej názoru Prevádzkovateľ neplní všetky právne povinnosti súvisiace so spracovaním Osobných údajov.
 4. V prípade, ak dotknutá osoba zistí, že Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje:
  1. aj napriek tomu, že ich spracovanie nie je potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal,
  2. dotknutá osoba odvolá súhlas na ich spracovanie a zároveň nebude existovať žiaden iný dôvod na ich spracovanie (platí pre prípady spracovania Osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby),
  3. dotknutá osoba vznesie námietku a Prevádzkovateľ nebude schopný preukázať oprávnené dôvody pre spracovanie údajov, ktoré prevážia záujmy dotknutej osoby, jej práva a slobody či výkon alebo hájenie jeho právnych nárokov, alebo
  4. neoprávnene, má dotknutá osoba právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu od oznámenia takýchto skutočností zaslaním správy na e-mailovú adresu info@acrosscrowd.sk takto spracované Osobné údaje vymazal. Osobné údaje však Prevádzkovateľ nevymaže, a to ani na žiadosť dotknutej osoby, pokiaľ bude ich spracovanie nevyhnutné na výkon práva na slobodu prejavu a informácií, na plnenie akejkoľvek právnej povinnosti alebo plnenie úloh uskutočnených vo verejnom záujme, či pre určenie, výkon alebo hájenie právnych nárokov Prevádzkovateľa.

Článok V.

Zabezpečenie Osobných údajov

 1. Osobné údaje Prevádzkovateľ chráni v maximálnej možnej miere, pomocou dostupných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prevádzkovateľ prijal všetky aktuálne dostupné opatrenia, aby Osobné údaje ochránil a zamedzil ich zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu.

Článok V.

Kontaktné osoby

 1. Akékoľvek otázky alebo požiadavky v súvislosti s Osobnými údajmi a ich ochranou je dotknutá osoba oprávnená smerovať na Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formuláru sprístupneného na Účte, emailu alebo telefónneho čísla uvedeného v kontaktoch.
 2. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sa v celom rozsahu oboznámila s týmito Pravidlami GDPR, porozumela im a bezvýhradne s nimi súhlasí. Dotknutá osoba tak učinila formou podpisu príslušnej zmluvnej dokumentácie, ktorou vstúpila do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom, pokiaľ jej tieto Pravidlá GDPR boli pri podpise zmluvnej dokumentácie poskytnuté na preštudovanie, ako aj momentom potvrdenia (formou zaškrtnutia príslušného políčka) na Platforme pri prihlásení na Účet, alebo uplynutím 2 dní od oznámenia zaslania znenia týchto Pravidiel GDPR v aktuálnej forme do dokumentácie prístupnej dotknutej osobe prostredníctvom jeho Účtu.
Tieto Pravidlá GDPR platia s účinnosťou od 13.05.2022