FAQ

Across Crowd je online platforma, ktorá umožňuje priame investície do unikátnych projektov s atraktívnymi výnosmi. Vznikla s cieľom priblížiť svet private equity a dlhového financovania bežným investorom a zároveň umožniť perspektívnym firmám získať kapitál modernou formou hromadného financovania do projektov, ktoré prechádzajú screenningom našich investičných expertov.

Projekt zastrešuje skupina Across, ktorá je stabilným hráčom na finančnom trhu a svojim klientom sprostredkúva investície do projektov svetových rozmerov už 20 rokov.

Kategórie

 • Všeobecné

  • Platforma Across Crowd umožňuje investície do perspektívnych súkromných spoločností prostredníctvom hromadného financovania. Princípom je spojenie viacerých malých investorov, ktorí sa spoločne stávajú spoluvlastníkmi týchto spoločností.

   Táto forma investície je alternatívou pre rozšírenie investičného portfólia o rizikovejšie, tzv. private equity investície, ktoré však môžu mať v porovnaní s tradičnými triedami aktív vyšší potenciálny výnos.

   Hromadné financovanie je tiež alternatívou pre majiteľov firiem získať kapitál na ďalší rozvoj z iných, ako vlastných zdrojov.

   Za platformou stojí Across Group, ktorá sa už viac ako 20 rokov zameriava na vyhľadávanie jedinečných investičných riešení a príležitostí pre svojich klientov. Vďaka Across Crowd sme sprístupnili naše know-how retailovým investorom. Veríme, že investovať do unikátnych projektov by malo byť umožnené nielen vyvoleným.

 • Registrácia

  • Len registrovaný užívateľ má prístup k podrobnejším informáciám k jednotlivým projektom a o plánovaných projektoch sa dozvie ako prvý. Zároveň sa len registrovaný užívateľ môže neskôr stať investorom.
  • Účet si može zaregistrovať akákoľvek fyzická osoba s platnou emailovou adresou.
  • Pre úspešnú registráciu si stačí len vytvoriť heslo a uviesť Vašu e-mailovú adresu, na ktorú odošleme potvrdzovací e-mail. Po overení potvrdzovacieho emailu sa užívateľ platformy stáva registrovaným.
 • Pre investorov

  • Investorom sa môže stať každý registrovaný užívateľ starší ako 18 rokov, ktorý úspešne aktivuje svoj účet na platforme Across Crowd. 

   Aktivácia účtu na platforme Across Crowd prebieha v 4 jednoduchých krokoch: 

   • Doplnenie údajov o adresu a telefónne číslo 
   • Identifikácia nasnímaním tváre a identifikačného dokladu totožnosti s fotografiou (napr. Občianský preukaz, vodičský preukaz, pas, a pod.) 
   • Doplnenie bankových informácií ako napríklad IBAN a zdroje príjmu 
   • Absolvovanie testu schopností a skúseností s investovaním a simulácia straty 

   Zároveň musí každý registrovaný užívateľ pre úspešnú aktiváciu odsúhlasiť upozornenie na riziko spojené s investovaním na platforme. Následné overenie investora môže trvať spravidla v rozmedzí 0-72 hodín v závislosti o aktuálneho počtu prebiehajúcich overovaní. 

   Tím Across Crowd sa však bude snažiť o čo najrýchlejšie overenie totožnosti a otvorenia účtu pre všetkých Investorov.

  • Na splnenie regulačných požiadaviek sa od platformy Across Crowd vyžaduje, aby umožnila investorom absolvovať test znalostí a skúseností spolu so simuláciou straty s cieľom zistiť, či rozumejú investíciám do crowdfundingu. Vo vedomostnom teste požadujeme informácie o vašich skúsenostiach, investičných cieľoch, finančnej situácii a základnom pochopení rizík spojených s investovaním vo všeobecnosti a s investovaním do typov investícií ponúkaných na platforme Across Crowd.

   Upozorňujeme však, že nezabraňujeme investorom investovať do ponúk dostupných na našej platforme, ak nesplnili vedomostný test alebo simuláciu. Všetky investície do ponúk zverejnených na našej platforme sa uskutočňujú podľa vlastného uváženia a zodpovednosti investora.

  • Investovať môžete ihneď potom, ako sa stanete investorom.
  • Nie, registrácia ani aktivácia účtu na platforme Across Crowd Vás nezaväzuje k žiadnej investícii. Získate však vďaka nej prístup k detailným informáciám o prebiehajúcich projektoch, vrátane exkluzívnych noviniek ohľadom pripravovaných projektov. Registráciu a svoj účet v Across Crowd môžete kedykoľvek zrušiť; v takom prípade vymažeme vaše osobné údaje z našej platformy.
 • Investovanie s Across Crowd

  • Investovanie prostredníctvom platformy Across Crowd odporúčame výlučne pre investorov, pre ktorých potenciálna strata časti alebo celej investície nebude znamenať významné obmedzenie alebo zhoršenie ich ekonomickej situácie. S investíciami poskytovanými prostredníctvom platformy sú spojené riziká, ktoré je nutné zvážiť a akceptovať predtým, ako sa Investor rozhodne investovať do ktoréhokoľvek z projektov na Across Crowd.
  • V prípade equity projektov získate najprv podmienenú participáciu, ktorá sa po úspešnom vyzbieraní prostriedkov automaticky premení na participáciu. Potom má investor právo podieľať sa na výnosoch a stratách, ktoré plynú zo stanov o družstve, ktorú spoločnosť Across Crowd založila ako účelovú spoločnosť (SPV) s cieľom investovať do konkrétnej investície. Podiel na výnosoch a stratách závisí od výšky investície, ktorou investor participáciu získal. V prípade dlhového projektu poskytujete pôžičku za ktorú získate stanovený úrok a Vašu pôvodnú investíciu späť po uplynutí doby financovania.
  • Zameranie platformy Across Crowd sa orientuje do rôznych typov projektov, vrátane, nie však výlučne do technologických projektov, start-upov ale aj overených firiem z širokého spektra oblastí, ako napríklad fintech, logistika development, medicína alebo e-commerce.
  • Náš tím skúsených odborníkov hodnotí každú spoločnosť individuálne a posudzuje potenciál daného projektu a analyzuje riziká spojené s investičnou príležitosťou.

   Vyberáme si projekty, ktoré sú prospešné pre životné prostredie, inovačné a ekonomicky životaschopné. Nepodieľame na spolupráci so spoločnosťami, ktoré podnikajú v oblastiach pornografie, drôg, gamblingu alebo ďalších obdobných aktivít.

   Po schválení a uvedení projektu na platforme má každý potenciálny investor k dispozícii prehľadný dokument kľúčových investičných informácií (KIID) v ktorom sú obsiahnuté informácie o predmetnej spoločnosti (trhový potenciál, riziká, konkurenčné prostredie).

  • Investovať môžete kedykoľvek počas otvoreného investičného kola (t.j. doby upisovania), ktorého dĺžka sa líši v závislosti od podmienok jednotlivých projektov. Väčšina projektov má dobu upisovania v dĺžke približne 90 dní, ak podmienky projektu nehovoria inak.
  • Áno, k ukončeniu projektu môže dôjsť aj počas doby trvania. V prípade, ak dôjde k naplneniu rizika spojeného s možným neúspechom projektu z dôvodu predĺženia alebo úpadku, uplatní sa postup v súlade s platnou legislatívou. Práva investorov v tomto prípade zastupuje platforma rovnako a nerozdielne tak, aby došlo k čo najvyššiemu možnému uspokojeniu ich pohľadávok, ktoré však nie je možné garantovať alebo zaručiť.
  • Investícia musí byť v rozmedzí minimálnej a maximálnej čiastky a zaokrúhlená na celé eurá. Pokiaľ konkrétna ponuka financovania neustanovuje inú minimálnu sumu, je minimálna suma investície, ktorou sa môže investor zapojiť do hromadného financovania, v sume 50 €. Maximálna čiastka je obmedzená iba aktuálnou ostávajúcou výškou investície v rámci prebiehajúceho investičného kola.
  • Áno. Pokiaľ investor počas doby upisovania realizuje viac ako jeden prevod, t.j. počas doby upisovania zašle na základe samostatne vygenerovaných viacerých platobných príkazov niekoľko zvolených súm a to vo vzťahu k tomu istému projektu, po skončení doby upisovania vznikne vo vzťahu k projektu investorovi celkovo jedna participácia v objeme celkových prevedených prostriedkov.
  • Po dôkladnom preštudovaní a oboznámení sa s podmienkami a rizikami jednotlivých projektov si investor vyberie projekt, do ktorého má záujem investovať. Následne si investor zvolí investovanú čiastku, vyjadrí súhlas s potrebnými vyhláseniami, svojím SMS kódom podpíše vygenerovanú zmluvnú dokumentáciu a prostredníctvom platobnej brány alebo prostredníctvom platobného prevodu uskutoční platbu. Nebojte sa, počas celého procesu Vás bude užívateľské prostredie platformy Across Crowd sprevádzať jednotlivými krokmi investovania.
  • Vykonanie investície je rýchle a môže trvať iba niekoľko minút. Avšak je nutné, aby každý Investor venoval dostatočný čas na oboznámenie sa s potrebnou zmluvnou dokumentáciou ešte predtým, než dôjde k jej elektronickému podpisu a následnej platbe prostredníctvom platobnej brány.
  • Všetky potrebné dokumenty umožňuje platforma Across Crowd podpísať elektronickým podpisom vo forme autentifikácie SMS-kódom (autentifikátor), ktorý je automaticky generovaný a zasielaný na mobilné číslo uvedené v profile Investora.
  • Každé investovanie so sebou prináša riziko a hromadné financovanie predstavuje aktivitu, s ktorou sú taktiež spojené riziká, a to vrátane rizika straty poskytnutých finančných prostriedkov aj v rozsahu istiny, nesplnenia povinnosti uhradiť príslušenstvo a/alebo vyplatiť dohodnuté podiely na zisku (dividendy), či už čiastočne alebo v celom rozsahu.

   Preto je vhodné a odporúčané realizovať úkon hromadného financovania len v rozsahu takej časti majetku Investora, ktorého prípadná strata nebude pre Investora likvidačná. Zároveň Prevádzkovateľ výslovne odporúča realizovať úkony hromadného financovania výhradne z vlastných a vlastnených zdrojov a len v prípade, ak disponuje spôsobilosťou spoznať, ohodnotiť a diverzifikovať prípadné riziká. Investori by mali všetky riziká spojené s investíciou  konzultovať a zvážiť aj s profesionálnymi odborníkmi alebo poradcami.

   Detailnejšie informácie o rizikách sú súčasťou dokumentu Upozornenie na riziká alebo VOP. Niektoré riziká sú uvedené ako súčasť popisu pri jednotlivých investičných príležitostiach.

   Medzi riziká, ktoré sú spojené s investovaním prostredníctvom hromadného financovania patria, okrem iných, aj:

   1. riziko investície do nekótovaných spoločností - predstavuje vyššie riziko ako investovanie do spoločností kótovaných na burzách cenných papierov, najmä z dôvodu absencie vyšších regulačných požiadaviek, možných princípov dobrého spravovania spoločnosti alebo transparentnosti o aktivitách a finančných informáciách nekótovaných spoločností. Keďže Ponuky uvedené na platforme sú zvyčajne nekótované, existuje taktiež zvýšené riziko, že predpokladané ohodnotenie Projektu bolo odhadované nesprávne. Z toho dôvodu môže byť cena, za ktorú si Investor kupuje podiel v projekte privysoká, čo môže mať výrazný (negatívny) vplyv na konečný výnos, ktorý z projektu dostane.;
   2. riziko spojené s časovým hľadiskom - peňažné prostriedky sa poskytujú na istý časový horizont, počas ktorého môže dôjsť k viacerým fluktuáciám (závislých od mnohých, v čase zverejnenia ponuky financovania tak známych a predpokladaných, ako aj neznámych alebo nepredpokladaných faktorov) majúcich vplyv na aktuálnu hodnotu, vymožiteľnosť a likviditu získanej Participácie. Upozorňujeme, že vo všeobecnosti platí, že participácia v projektoch uvádzaných na platforme je nadpriemerne nelikvidná a jej sekundárny trh je obmedzený. To znamená, že existuje nízka pravdepodobnosť, že sa Investorovi podarí jeho participáciu v projektoch predať, dokedy nebude spoločnosť vlastníka projektu kúpená inou spoločnosťou, alebo nebude kótovaná na burze. Môže sa tak stať, že Investor nebude v ním preferovanom čase schopný previesť, speňažiť, či inak naložiť so svojou participáciou.
   3. riziko neistoty výnosu - pokiaľ je participácia realizovaná za účelom získania budúcich výnosov vo forme podielu na zisku, dividend alebo obdobných typov výnosov závislých od hospodárskeho výsledku projektu a/alebo vlastníka projektu, existuje významná miera pravdepodobnosti, že takéto subjekty nebudú v dlhom časovom horizonte dosahovať také hospodárske výsledky, ktoré by odôvodňovali možnosť výplaty výnosu investorovi. Investor by tak mal počítať s tým, že jeho Participácia bude pozostávať najmä z majetkovej účasti na Projekte s potenciálom na zhodnotenie v prípade, ak vznikne dopyt na kúpu jeho majetkového podielu tretím subjektom.
   4. riziko straty investície - nemožno zaručiť a garantovať že vykonaná investícia bude úspešná a nemožno vylúčiť riziko úplnej alebo čiastočnej straty investície Investora. Preto by mala investícia do spoločností prostredníctvom hromadného financovania predstavovať iba časť celkového portfólia Investora;
   5. riziko spojené s nedostatkom informácií - projekty uvádzané na platforme môžu byť z povahy spoločnosti v rannom štádiu, z čoho zvyčajne vyplýva, že nemajú žiadnu, alebo majú len veľmi krátku operatívnu históriu. To znamená, že možnosti predpokladania ďalšieho vývoja sú veľmi obmedzené. Pokiaľ však súčasťou obsahu ponuky financovania je odkaz na historické úspechy, výkony, hospodárske výsledky a pod., neexistuje garancia, že takéto výsledky budú dosahované aj v budúcnosti;
  • Nie. V prípade ak to nepovoľuje zmluvná dokumentácia pre konkrétny projekt alebo platná legislatíva platí, že existujúcu investíciu pre ukončením upisovacieho obdobia nie je možné ukončiť.
  • Dôkladne sledujeme dodržiavanie podmienok úverovej zmluvy alebo zmluvy o spolupráci s projektami s majetkovou účasťou (equity investícia). Z týchto zmlúv nám vyplýva právo uplatniť sankčné mechanizmy s cieľom prinútiť dlžníka k plneniu svojich povinností.
  • V tom prípade nastane realizácia investície v zmysle zverejnených podmienok.
  • V takom prípade môže dôjsť ku dvom scenárom:

   1. V prípade, ak vyzbieraná suma neprekročí minimálnu sumu potrebnú na aktiváciu projektu (ktorá je uvedená v podmienkach investície), budú všetky prostriedky vrátené naspäť na účty investorom; alebo
   2. V prípade, ak vyzbieraná suma prekročí aspoň minimálnu sumu potrebnú na aktiváciu projektu, všetky prostriedky budú poslané cieľovému projektu na realizáciu investície.
  • Samozrejme, okrem možnosti získania rôznych zliav alebo výhod získavajú investori aj skorší prístup k novým projektom.
  • O nových alebo pripravovaných projektoch sa môžete dozvedieť prostredníctvom pravidelného newslettra. Newsletter chodí registrovaným užívateľom alebo sa na jeho odber môžete prihlásiť aj bez registrácie. Odber noviniek je zadarmo a môžete ho kedykoľvek zrušiť.
 • Investícia a proces platby

  • Všetky prostriedky sú vedené na účtoch zriadených pre jednotlivé projekty, ktoré Across Crowd otvára prostredníctvom poskytovateľa platobnej brány Payout.
  • Platbu uhradíte jednoducho prostredníctvom platobnej brány a to formou platby kartou alebo bankovým prevodom.
  • Investíciu je v súčasnosti možné vykonávať v eurách a v českých korunách.
 • Investičné produkty

  • Prostredníctvom platformy Across Crowd môžete investovať do dlhových alebo equity projektov.
  • Equity projekt poskytuje súkromný kapitál, respektíve majetkovú účasť v projekte, ktorý môže podnik použiť ako jednu z možností financovania svojich aktivít, pokiaľ nemá dostatok vlastných finančných zdrojov alebo nemôže, či nechce získať zdroje iným spôsobom na kapitálovom či peňažnom trhu.
  • Dlhový projekt poskytuje kapitál subjektu, ktorý sa zaväzuje, že kapitál v priebehu času splatí. Funguje obdobne ako iné dlhové nástroje, ktoré môže jednotlivec, vládny subjekt alebo obchodný subjekt využiť na získanie kapitálu. Kreditné karty, úverové linky, pôžičky a dlhopisy môžu byť všetky druhy dlhových nástrojov.
  • Pri dlhovom projekte sú zmluvnými stranami investor a vlastník projektu. Pri equity projekte sú zmluvnými stranami investor a účelová spoločnosť (SPV).
  • Investor má právo realizovať participácie na hromadnom financovaní projektov zverejnených prostredníctvom platformy Across Crowd.
  • Investor sa zmluvou zaväzuje vlastníkovi projektu poskytnúť, na účely realizácie projektu, a to v zmysle podmienok ponuky financovania, finančné prostriedky v stanovenej výške. Pre viac informácií pozri „Investícia a proces platby“.

   Investor je povinný bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich osobných, resp. identifikačných údajov, ako aj ostatných údajov, ktoré sprístupnil Prevádzkovateľovi pri uzatváraní Rámcovej zmluvy, resp. prostredníctvom Platformy počas platnosti Rámcovej zmluvy.

   Investor je taktiež povinný bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi akékoľvek iné informácie a/alebo údaje, či skutočnosti, pokiaľ je možné vo vzťahu k nim dôvodne predpokladať, že by mohli mať akýkoľvek vplyv na poskytovanie služieb hromadného financovania a/alebo faktickú realizáciu úkonov hromadného financovania, ako aj na realizáciu, pravdivosť a úplnosť úkonu overenia v zmysle bodu 2.5. a/alebo 2.9. VOP.

   Investor je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných skutočnostiach, a to od momentu, kedy sa o týchto skutočnostiach dozvedel, po dobu platnosti Rámcovej zmluvy, ako aj po skončení jej platnosti, a to bez časového obmedzenia.

   Registrovaný užívateľ a/alebo Investor je povinný podniknúť všetky opatrenia, ktoré je možné od neho dôvodne očakávať, aby zachoval dôvernosť sprístupnených dôverných informácií. Registrovaný užívateľ a/alebo Investor je preto oprávnený použiť dôverné informácie výhradne na účely súvisiace s jeho rozhodovaním o realizácii úkonu hromadného financovania na účely získania Participácie, pričom je najmä povinný zabrániť, aby:

   odovzdaniu alebo sprístupneniu dôverných informácií inému subjektu, s výnimkou osobných právnych, daňových a/alebo účtovných poradcov, ktorí sú sami viazaní zákonnou povinnosťou mlčanlivosti;

   zverejneniu dôverných informácií;

   rozmnoženiu a rozširovaniu dôverných informácií;

   zabrániť úniku dôverných informácií akýmkoľvek spôsobom, a to aj z nedbanlivosti.

  • Vlastník projektu je povinný, okrem zákonom predpísaných platobných povinností, ktoré musí uprednostniť pred splácaním pôžičky, resp. výnosu v zmysle platných právnych predpisov, všetky svoje voľné finančné prostriedky, ktoré získa po poskytnutí Pôžičky, použiť prednostne na splatenie pôžičky a výnosu.

   Povinnosti zo zmluvy dovoľujú platforme Across Crowd projekt kontrolovať a to napríklad po finančnej stránke prostredníctvom prístupu k výpisom z bankových účtov, faktúr, výkazov ziskov a strát s rozborom záväzkov a pohľadávok.

   Zároveň zmluvy dovoľujú platforme Across Crowd kontrolovať projekt po právnej stránke napríklad formou predloženia zmlúv a dokumentov na vyžiadanie.

   V neposlednom rade tieto dokumenty chránia pozíciu platformy Across Crowd ako veriteľa v zjednanom poradí vysporiadania sa s pohľadávkami alebo povinnosti súhlasu platformy Across Crowd s uzavretím akýchkoľvek ďalších zmlúv o úvere, pôžičke, transakcii, investičnom nástroji, alebo inom druhu financovania.

  • V tom prípade môže platforma Across Crowd zvoliť postup s cieľom maximalizovať pravdepodobnosť úspešnej realizácie daného projektu, ktorému bola pôžička poskytnutá.

   Takýto postup môže zahŕňať výzvu firme k náprave, požadovať zmluvnú pokutu, vyhlásiť všetky dlhy vyplývajúce zo zmluvy za okamžite splatné, alebo odstup od zmluvy o pôžičke.

   V prípade ak pôžička ešte nebola firmou čerpaná, platforma Across Crowd môže v prípade porušenia zmluvy o pôžičke odmietnuť, pozastaviť, alebo znížiť čerpanie tejto pôžičky. Aj v takom prípade je výnos z pôžičky chránený.

  • Pôžička nie je zabezpečená, ak nie je uvedené inak v informáciách k samostatnému projektu. Tento fakt sa však odzrkadľuje vo vyššom úroku a nastavení podrobnejších kontrolných mechanizmov v zmluve o pôžičke
  • Každá pôžička je podľa zmluvy účelová s účelom poskytnutia uvedeným v zmluve. Jedná sa predovšetkým o poskytnutí pôžičky so zámerom financovania nákladov na projekte. Účel pôžičky je popísaný na stránke danej investičnej príležitosti.
  • Celý proces uzatvorenia zmlúv prebieha elektronicky bez potreby osobného stretnutia.
  • Investor sa touto Zmluvou zaväzuje Vlastníkovi projektu poskytnúť, na účely realizácie projektu, a to v zmysle podmienok ponuky financovania, finančné prostriedky na realizáciu projektu. Predmetom zmluvy je zazmluvnenie práv a povinností zmluvných strán na účely vzniku Participácie Investora na hromadnom financovaní projektu, ako aj práv a povinností vlastníka projektu vo vzťahu k poskytnutým finančným prostriedkom získaných v rámci procesu upisovania prostriedkov hromadného financovania.

   Kúpa podielu v spoločnosti sa realizuje prostredníctvom účelovej spoločnosti – družstva (preklik na „Spravovanie podielov“), ktorá združuje investorov a uskutočňuje kúpu obchodného podielu alebo akcií, v závislosti od právnej formy cieľovej spoločnosti (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie).

   Vzhľadom na túto formu realizácie podielu v spoločnosti neinvestujete priamo ale cez účelovú spoločnosť, v ktorej podiel nadobudnete a tá následne investuje celú investovanú čiastku do cieľovej spoločnosti. Platforma Across Crowd následne za Vás a ďalších investorov spravuje túto účelovú spoločnosť pričom sa riadi pokynmi svojich investorov.

  • Účelová spoločnosť, ktorej členom sa stávate ihneď po investovaní, nadobúda podiel po úspešnom ukončení investičného kola a následnom zápise do OR SR.
 • Po investovaní

  • Výnosy sú závislé od viacerých faktorov, spravidla najmä od rizikovosti investície, segmentu investície, trhového potenciálu a pod. Samotný očakávaný výnos tak možno chápať z dvoch uhlov pohľadu:


   Cieľová spoločnosť (vlastník projektu) – investičná príležitosť – má určitý podnikateľský zámer, na základe ktorého sa očakáva, že sa na trhu podarí dosiahnuť určitý úspech, teda aj určitý výnos. Ide o hypotetický výnos založený na predpoklade, že firme sa podarí zrealizovať jej podnikateľský zámer podľa plánu. Cieľová spoločnosť ho môže buď prekonať a dosiahnuť vyššie výnosy, alebo dosiahnuť len časť predpokladaných výnosov, alebo úplne zlyhať a zbankrotovať.

   Z druhého uhla pohľadu možno chápať očakávané výnosy ako štandardný výnos, ktorý by mal investor očakávať pri určitom segmente trhu – ide o výnosy, ktoré sa spravidla v priemere dosahujú v iných obchodných spoločnostiach za dlhšie obdobie v danom segmente. Takto chápaný očakávaný výnos predstavuje určitý štandard, ktorý by mali investičné zámery mať ako minimálnu ambíciu dosiahnuť alebo prekonať, avšak za dodržania realistických predpokladov a pri štandardnej miere rizika.

  • V prípade pôžičky nárok na výplatu Investorovi vzniká vždy osobitne podľa špecifikácií a parametrov uvedených na podstránke samotného projektu. Výnos spolu s investovanou sumou je splatný na účet Investora uvedený v jeho profile. V prípade equity investície nie je vopred daný presný termín, v ktorom Investor obdrží možný výnos. Vzhľadom na to, že pri equity investíciách je výnos spojený s úspešným rastom cieľových spoločností, môže byť horizont návratnosti tohto typu investície niekoľko rokov.
  • Nie, v zmysle zmluvnej dokumentácie nie je možné investované prostriedky predčasne vybrať.
  • Investor môže zrušiť odoslanú investíciu do 14 dní od jej úhrady v zmysle platnej legislatívy o ochrane spotrebiteľa.
  • Na sledovanie stavu Vašej investície využívajte výhradne Váš účet na platforme, prostredníctvom ktorého budete do Vášho notifikačného centra dostávať najnovšie správy ohľadom stavu Vašej investície.
  • Nie, práve v tomto je platforma Across Crowd prínosom, akonáhle sa rozhodnete investovať, odpadá vám akákoľvek potreba aktívneho spravovania vašej investície. Výnimku tvoria iba nevyhnutné úkony na ktorých vykonanie Vás včas a dostatočne upozorníme. Samozrejmosťou je plne digitálny prehľad o Vašich investíciách a stave projektu.
  • Akékoľvek výnosy dosiahnuté z investícií prostredníctvom platformy podliehajú daňovým povinnostiam v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky a sú zdaňované zrážkovou daňou 7% pre občanov s daňovou rezidenciou na Slovensku.
 • Poplatky

  • Všetky poplatky súvisiace s investovaním sú uvedené v našom Cenníku.
  • Servisný poplatok je každému investorovi automaticky pripočítaný k investovanej sume pred vstupom na platobnú bránu. Odmeny z výplat dividend alebo čistého výnosu sú odpočítané po obdržaní prostriedkov od vlastníka projektu na účet SPV a následne zaslané investorovi.
 • Spravovanie podielov

  • Platforma Across Crowd využíva na zastupovanie investorov takzvané účelové spoločnosti (SPV - Special Purpose Vehicle) s právnou formou družstvo. Týmto spôsobom bude môcť realizovať na základe osobitného mandátu investorov hromadné zastúpenie ich záujmov, vrátane možnosti uplatňovania ich práv a vymáhania ich nárokov tak, aby sa posilnilo postavenie investorov voči vlastníkovi projektu.
  • Spravovanie a plnenie zákonných náležitostí družstva bude za investorov vykonávať platforma Across Crowd na základe mandátu. Pôsobenie v orgánoch cieľovej spoločnosti a výkazy pre investorov bude za investorov v družstve mať na starosti nominovaná osoba zo strany platformy Across Crowd. V prípade zásadných rozhodnutí na úrovni cieľovej spoločnosti bude nominovaná osoba žiadať o súhlas Investorov.
  • V prípade odpredaja všetkých podielov, resp. majetkových hodnôt cieľovej spoločnosti sa účelová spoločnosť štandardným a daňovo optimalizovaným procesom zlikviduje, pričom bude v prospech investorov vyplatený zvyšok výnosov, ktoré v predošlom procese ešte neboli vyplatené.
  • Investor – člen je oprávnený osobne sa zúčastniť na členskej schôdzi, hlasovať na nej, požadovať vysvetlenia, informácie a uplatňovať návrhy v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Investor môže vykonávať svoje práva na členskej schôdzi aj v zastúpení prostredníctvom splnomocnenca a/alebo hromadného zástupcu. Investor má právo na podiel zo zisku, ktorý členská schôdza podľa výsledku hospodárenia určila na rozdelenie, a to v rozsahu a spôsobom určeným stanovami.
  • Investor má nárok na podiel na zisku v cieľovej spoločnosti v závislosti od veľkosti jeho zainvestovaného kapitálu. V prípade zásadných rozhodnutí na úrovni cieľovej spoločnosti má Investor právo hlasovať prostredníctvom nominovanej osoby zo strany platformy Across Crowd.
  • Podiel v družstve nie je voľne prevoditeľný a jeho prevoditeľnosť je obmedzená. Družstvo má predkupné právo na nadobudnutie členského podielu člena družstva, ktoré sa realizuje v súlade so stanovami družstva. Ak družstvo nevyužije svoje predkupné právo na nadobudnutie členského podielu člena družstva, člen je oprávnený previesť svoj členský podiel na tretiu osobu. Na platnosť prevodu sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas predstavenstva. Predstavenstvo je povinné rozhodnúť o žiadosti člena na udelenie súhlasu na prevod členského podielu a oznámiť toto rozhodnutie členovi v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa prijatia žiadosti člena na udelenie súhlasu na prevod členského podielu. Rozhodnutie predstavenstva o udelení alebo neudelení súhlasu členovi na prevod členského podielu oznámi družstvo členovi v písomnej forme. Ak predstavenstvo nerozhodne o žiadosti člena o udelenie súhlasu vo vyššie uvedenej lehote, platí, že súhlas nebol udelený.
  • Vo väčšine investičných príležitostí nemáte právo na spätný predaj podielov vlastníkom projektov alebo platforme Across Crowd. Právo spätného predaja sa veľmi výnimočne používa pri malých a stredných podnikoch, prípadne pri investíciách do realitných projektov – v takom prípade je táto informácia výslovne uvedená v informáciách o investičnej príležitosti.
 • Zmluvy a súvisiace dokumenty

  • Pri investovaní sa vždy uzatvára rámcová zmluva a mandátna zmluva, pričom pri dlhových projektoch sa uzatvára aj zmluva o pôžičke a pri equity projektoch zmluva o prevzatí záväzku a prevode členských práv.

   Uzatvorenie Rámcovej zmluvy je podmienkou vzniku zmluvného vzťahu medzi registrovaným užívateľom a prevádzkovateľom. Uzatvorenie Rámcovej zmluvy, jej vznik a trvanie je prísne a neodlučiteľne spojené s procesom registrácie registrovaného užívateľa na platforme a zriadením a existenciou jeho účtu na platforme.

   Mandátna zmluva upravuje vzťah prevádzkovateľa a investora, kde platforma Across Crowd ako mandatár má právo a povinnosť v mene a na účet Investora ako mandanta realizovať všetky právne a faktické úkony smerujúce k riadnemu a včasnému uplatňovaniu práv vyplývajúcich z konkrétnej zmluvy.

   Zmluva o pôžičke upravuje vzťah investora a vlastníka projektu, kde vlastník projektu prejavil záujem o hromadné financovanie svojej podnikateľskej činnosti, pričom na tento účel sa rozhodol využiť služby platformy Across Crowd. Predmetom tejto zmluvy je zazmluvnenie práv a povinností Zmluvných strán na účely vzniku Participácie Investora na hromadnom financovaní Projektu, ako aj práv a povinností Vlastníka projektu vo vzťahu k poskytnutým finančným prostriedkov získaných v rámci procesu upisovania prostriedkov hromadného financovania.

   Zmluva o prevzatí záväzku upravuje záväzok investora o poskytnutí investície družstvu a prevzatí majetkovej účasti na podnikaní družstva, ktorý je podmienený zaslaním finančných prostriedkov (t.j. investície).

   Zmluva o prevode členských práv prevádza na investora základné práva a povinnosti v zmysle stanov družstva.

  • Áno, elektronické kópie zmlúv vám prídu e-mailom a budete ich mať k dispozícii vo svojom účte.
 • Ochrana osobných údajov a zabezpečenie účtu

  • Prevádzkovateľ berie ochranu súkromia a osobných údajov seriózne a venuje jej maximálnu pozornosť. Vaše osobné údaje sú bezpečne uložené v našich databázach. Presné pravidlá ochrany súkromia a nakladania s osobnými údajmi dotknutých osôb je predmetom samostatných Zásad ochrany osobných údajov, pričom ich znenie nájdete v dokumente GDPR.
 • Slovník pojmov

  • Je doba počas ktorej je možné investovať finančné prostriedky do konkrétneho projektu.
  • Väčšine investorov v posúdení rizík uvažovanej transakcie pomáha dôkladná finančná pred-investičná previerka, ktorej hlavným cieľom je potvrdenie investičných predpokladov, identifikácia potenciálnych príležitostí a vyhodnotenie rizík, ktoré by s transakciou mohli byť spojené.
  • Hromadné financovanie je spôsob získavania kapitálu pre nové projekty a podniky pomocou vyžiadaných finančných príspevkov od veľkého množstva zúčastnených subjektov, ktorí za svoj príspevok môžu získať vopred dohodnuté benefity.
  • Požadovaný autentifikátor je jednorazový SMS kód automaticky generovaný prevádzkovateľom platný na dobu 300 sekúnd a zasielaný na telefónne číslo registrovaného užívateľa a/alebo investora pre účely autorizácie nevyhnutnej zmluvnej dokumentácie s prevádzkovateľom a pri iných úkonoch, pri ktorých prevádzkovateľ vymieni overenie požadovaným autentifikátorom. V prípade uplynutia doby platnosti autentifikátora je prevádzkovateľ oprávnený vygenerovať a zaslať Registrovanému užívateľovi a/alebo Investorovi nový Požadovaný identifikátor.
  • Investor je registrovaný užívateľ, ktorý si úspešne aktivoval svoj účet a to uskutočnením potrebných úkonov ako napríklad overenie identity, doplnenie údajov alebo odsúhlasenie porozumenia s upozornením na riziko.
  • Participácia je investorom získaný podiel účasti na realizovanom hromadnom financovaní projektu, a to jednou z predpokladaných foriem, t.j. dlhový projekt alebo equity projekt. Na základe participácie vzniká investorovi nárok na výplatu dohodnutých výnosov, získanie iných aktív alebo na vrátenie poskytnutých peňažných prostriedkov v rozsahu, čase a spôsobom definovaným v ponuke financovania.
  • Podmienená investícia vzniká okamihom vykonania investície a zaniká jedným z nasledujúcich okamihov:

   1. Úspešné vyzbieranie prostriedkov (minimálnej resp. cieľovej sumy) – kedy investor získava participáciu
   2. Neúspešné vyzbieranie prostriedkov – kedy sú investorom vrátené investované prostriedky do danej investície.
  • Predmetom investovania privátneho kapitálu sú najmä začínajúce alebo menšie spoločnosti, ktoré potrebujú súkromný kapitál na financovanie svojich aktivít, pokiaľ nemajú dostatok vlastných finančných zdrojov alebo ich nemôžu/nechcú získať iným spôsobom na kapitálovom či peňažnom trhu. Tento kapitál zvyčajne využívajú na financovanie nových technológií, na akvizície, zvýšenie prevádzkového kapitálu alebo na posilnenie súvahy a pod. Private equity kapitál nie je kótovaný na burze cenných papierov. Ide teda o investíciu do verejne neobchodovanej spoločnosti, za ktorú investor získava podiel na jej základnom kapitále.
  • Účelová spoločnosť (anglicky Special Purpose Vehicle – SPV) založená vo forme družstva, ktorá slúži ako prostriedok na nadobudnutie majetkovej účasti na cieľovej spoločnosti (vlastníkovi projektu). Jediným účelom takéhoto SPV je združovanie a zastupovanie záujmov investorov, ktorí majú záujem podieľať sa na majetkovej účasti cieľových spoločností. Spravovanie a plnenie zákonných náležitostí družstva bude za investorov vykonávať platforma Across Crowd na základe udeleného mandátu. Pôsobenie v orgánoch cieľovej spoločnosti a výkazy pre investorov bude mať v družstve na starosti nominovaná osoba zo strany platformy Across Crowd. V prípade zásadných rozhodnutí na úrovni cieľovej spoločnosti bude nominovaná osoba žiadať o súhlas Investorov
 • Pre spoločnosti

  • Vo všeobecnosti prebieha proces výberu spoločností na platformu Across Crowd v týchto 4 bodoch:

   • Prihlásenie sa prostredníctvom formulára, ktorý môžete nájsť v sekcii “Získať kapitál” v pravej hornej časti tejto webovej stránky. V prihlasovacom formulári vyplníte informácie o Vás a vašej spoločnosti a priložíte projektovú dokumentáciu obsahujúcu napríklad informácie o projekte alebo finančný plán.

   • Po prijatí a preskúmaní žiadosti zhodnotíme najdôležitejšie kritériá, ako napríklad skúsenosti zakladateľov alebo reálnosť finančného plánu a celkovej realizácie projektu. 

   • Projektom, ktoré postúpia podrobnejším preskúmaním žiadosti ponúkneme indikatívnu ponuku financovania, ktorú po vašom schválení predstavíme spolu s projektovou dokumentáciou investičnej komisii skupiny Across, ktorá hlasuje za prijatie vašej spoločnosti na platformu Across Crowd.

   • Po schválení projektu investičnou komisiou nasleduje finalizovanie zmluvnej dokumentáce  medzi vašou spoločnosťou a platformou Across Crowd. Zároveň týmto dňom môže vaša spoločnosť začať pripravovať obsahovú časť kampane, ktorá sa zobrazí investorom na platforme po zakliknutí na váš projekt.

   Dĺžka úvodného vyhodnocovania žiadosti je približne 5-7 pracovných dní, pričom dĺžka celkovej analýzy závisí od kvality a objemu vami predložených informácií. Vo všeobecnosti však proces od žiadosti po vyhodnotenie komisiou nebude trvať viac ako 30 dní.

   Potrebuje aj vaša spoločnosť prilákať nových investorov? Across Crowd ponúka rýchly a profesionálny spôsob ako získať kapitál. Vyplňte žiadosť už dnes a my sa vám čoskoro ozveme! 

  • V prvom kroku vyhodnotí tím Across Crowd uskutočniteľnosť projektu a reálnosť finančného plánu vášho projektu. Neskôr si pozveme predstaviteľov spoločnosti na osobné stretnutie, počas ktorého sa odprezentujú bližšie podrobnosti o projekte. Následne prebieha sekundárna podrobnejšia analýza projektu z finančného, právneho a ekonomického hľadiska. Na záver listovanie samotného projektu na platforme schvaľuje investičná komisia skupiny Across.
  • Crowdfundingová kampaň môže trvať 45-60 dní v závislosti od záujmu investorov. Vlastník projektu by mal poskytnúť čo najpodrobnejšie informácie o svojej spoločnosti, tíme, produktoch alebo službách ako aj o súčasnej situácii na trhu a možnostiach škálovateľnosti. Všetky informácie sa neskôr nachádzajú na podstránke samotného projektu, ku ktorej plnohodnotnému obsahu majú len registrovaní užívatelia. Platforma Across Crowd vynakladá počas kampane maximálne úsilie o prilákanie investorov aj prostredníctvom marketingovej kampane na vlastné náklady a to s cieľom úspešného vyzbierania cieľovej sumy vlastníkov projektov.
  • Uchádzať sa o financovanie na platforme Across Crowd môžu spoločnosti naprieč spektrom odvetví a v ktoromkoľvek štádiu podnikania, od nápadu až po vyspelé spoločnosti. Výnimku tvoria spoločnosti pôsobiace v oblastiach ako hazard, pornografia, tabakový priemysel a podobne. Zároveň tieto spoločnosti však musia byť registrované v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ, musia disponovať jasným finančným plánom a ambíciu vyzbierať aspoň 200 000€.
  • Zbieranie kapitálu pre váš projekt na platforme Across Crowd má niekoľko výhod ako napríklad:

   • Rýchly a jednoduchý proces ako pre investorov tak pre vás participovať na platforme

   • Možnosť získania financovania od jednotlivých investorov na platforme ako aj privátnych investorov zo skupiny Across

   • Možnosť odbornej pomoci z tímu Across Crowd

   • Prehľadné podmienky 

   • Vizibilita pod značkou Across

  • Investori investujú cez Across Crowd do jednotlivých projektov prostredníctvom samostatných účelových spoločností. To znamená, že investori sú kolektívne zastúpení v jednej spoločnosti, ktorá vystupuje ako jeden nový spoločník vo vašej cieľovej spoločnosti a všetký práva investorov zastupuje predseda jednotlivých účelových spoločností, ktorý je nominovaný platformou Across Crowd. To znamená, že iba predseda jednotlivých účelových spoločnosti má možnosť v mene investorov hlasovať a dozerať na vaše podnikanie.
  • Vrámci procesu Due Dilligence by ste mali byť pripravený poskytnúť nasledovné informácie a dokumenty:

   • KYC informácie o vašej spoločnosti (názov, sídlo, spoločníci) a o jednotlivých spoločníkoch

   • detailný finančný plán

   • Pitch deck - prezentáciu sumarizujúcu projekt ako celok, jej go-to-market stratégiu, hodnotovú propozíciu pre klientov a podobne

  • Na platforme Across Crowd nelimitujeme spoločnosti, ktoré sa môžu uchádzať o financovanie na konkrétne odvetvia (s výnimkou hazardu, pornografie a obdobných rizikových sektorov) a zároveň môžu byť v ktoromkoľvek štádiu podnikania, od nápadu až po fungujúce zabehnuté spoločnosti. Spoločnosti by avšak mali byť ambíciu vyzbierať minimálne 200 000€, disponovať s jasným finančným plánom a zároveň musia byť registrované v jednej z členských krajín EÚ.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Neváhajte nás kontaktovať.

Kontakt