Všeobecné obchodné podmienky

pre registráciu a používanie platformy Across Crowd s.r.o.

Článok I.

Úvodné ustanovenia a vymedzenie základných pojmov

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti Across Crowd s.r.o., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 54 222 851, DIČ: 2121610568, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 157003/B, kontaktné údaje: web: www.acrosscrowd.sk , e-mail: info@acrosscrowd.sk (ďalej len Prevádzkovateľ), upravujú práva a povinnosti vzniknuté zo zmluvných vzťahov medzi Prevádzkovateľom a Registrovanými užívateľmi pri používaní Platformy na účely realizácie úkonov hromadného financovania.
 2. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej zmluvy uzavretej medzi Prevádzkovateľom a Registrovaným užívateľom v momente založenia účtu Registrovaným užívateľom prostredníctvom Platformy.
 3. Pre účely týchto VOP a zmluvného vzťahu na základe Rámcovej zmluvy majú niektoré pojmy a slovné spojenia nasledovný význam:
  1. „Odmena“ je odplata prislúchajúca Prevádzkovateľovi za jednotlivé služby hromadného financovania, ako aj iné služby poskytnuté Prevádzkovateľom Investorovi v zmysle týchto VOP.
  2. „hromadné financovanie“ sa rozumie je spôsob získavania kapitálu pre nové projekty a podniky pomocou vyžiadaných finančných príspevkov od veľkého množstva zúčastnených subjektov, ktorí za svoj príspevok môžu získať vopred dohodnuté benefity.
  3. „Identifikátor“ je jedinečný číselný alebo kombinovaný číselný/písmenový kód, ktorý je Registrovanému užívateľovi pridelený okamihom uzavretia Rámcovej zmluvy.
  4. „Investor“ je registrovaný užívateľ, ktorý prostredníctvom svojho účtu na Platforme uskutoční všetky úkony predpísané pre vznik Rámcovej zmluvy, vrátane úkonov potrebných pre overenie jeho identity, a to za účelom možnosti realizácie úkonu poskytnutia pôžičky a/alebo nadobudnutia prevoditeľných cenných papierov alebo prijatia nástroja na účely hromadného financovania.
  5. „Opatrenie na nápravu“ je pokyn vo forme výzvy na prijatie definovaného opatrenia, ktorého účelom je dosiahnutie zmiernenia alebo odstránenia dôsledkov Prípadu porušenia.
  6. „Participácia“ je Investorom získaný podiel účasti na realizovanom hromadnom financovaní Projektu, a to jednou z predpokladaných foriem, t.j. či už vo forme Pôžičky, nadobudnutia cenných papierov alebo prijatím definovaného nástroja na účel hromadného financovania, na základe ktorých vzniká Investorovi nárok na výplatu dohodnutých výnosov, získanie iných aktív alebo na vrátenie poskytnutých peňažných prostriedkov, v rozsahu, čase a spôsobom definovaným v Ponuke financovania.
  7. „Platformou“ sa rozumie platforma hromadného financovania s názvom Across Crowd, ktorej prevádzkovateľom je Prevádzkovateľ a ktorá slúži Registrovaným užívateľom na možnosť realizovania služieb hromadného financovania.
  8. „Platobnou bránou“ sa rozumie platobná brána poskytovaná prostredníctvom spoločnosti Payout a.s.
  9. „Ponuka na financovanie“ je oznámenie Vlastníka projektu vo vhodnej forme zverejnené na Platforme, ktoré obsahuje dostatočné informácie o podmienkach ponuky a ponúkanom Projekte tak, aby Registrovaný užívateľ mal možnosť ako Investor realizovať úkon hromadného financovania a participovať tak na Projekte.
  10. „Požadovaný autentifikátor“ je jednorazový SMS kód automaticky generovaný Prevádzkovateľom platný na dobu 300 sekúnd a zasielaný na telefónne číslo Registrovaného užívateľa a/alebo Investora pre účely autorizácie nevyhnutnej zmluvnej dokumentácie s Prevádzkovateľom a pri iných úkonoch, pri ktorých Prevádzkovateľ vymieni overenie Požadovaným autentifikátorom. V prípade uplynutia doby platnosti Požadovaného autentifikátora je Prevádzkovateľ oprávnený vygenerovať a zaslať Registrovanému užívateľovi a/alebo Investorovi nový Požadovaný identifikátor.
  11. „pôžička“ sa rozumie dohoda potvrdená samostatnou zmluvou medzi Investorom na jednej strane a Vlastníkom projektu na strane druhej, na základe ktorej dá Investor Vlastníkovi projektu k dispozícii dohodnutú peňažnú sumu na dohodnuté obdobie, a to v zmysle podmienok, ktoré sú súčasťou Ponuky na financovanie a na základe ktorej Vlastník projektu prevezme nepodmienený záväzok vrátiť uvedenú peňažnú sumu spolu s dohodnutým príslušenstvom Investorovi, a to v súlade so splátkovým kalendárom, pokiaľ je súčasťou Ponuky na financovanie.
  12. „prevoditeľné cenné papiere“ sú prevoditeľné cenné papiere tak, ako sú definované platnou legislatívou
  13. „prijaté nástroje na účely hromadného financovania“ sú majetkové podiely v obchodných spoločnostiach, na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia nad rámec zákonnej úpravy, ktoré by účinne bránili ich prevodu, vrátane obmedzení spôsobu, akým sa takéto podiely verejne ponúkajú.
  14. „Prípad porušenia“ je porušenie povinností Registrovaného užívateľa a/alebo Investora tak, ako sú definované v bode 7.1. týchto VOP.
  15. „Projekt“ sa rozumie podnikateľská činnosť alebo činnosti, na ktoré sa Vlastník projektu usiluje získať financie prostredníctvom Ponuky na financovanie na Platforme.
  16. „Služby hromadného financovania“ sa rozumejú služby poskytované Prevádzkovateľom prostredníctvom Platformy vo forme spárovania záujmov Investorov a Vlastníkov projektov prostredníctvom Ponúk na financovanie, za ktoré vzniká Prevádzkovateľovi nárok na vopred dohodnutú odplatu.
  17. „Rámcová zmluva“ je zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Registrovaným užívateľom, ktorý vznikne okamihom úspešnej registrácie Registrovaného užívateľa a zriadeniu Účtu Registrovaného užívateľa na Platforme, a to po dobu existencie takéhoto Účtu.
  18. „Registrovaný užívateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si, na základe úspešne realizovaného procesu registrácie, vytvorí na Platforme užívateľský účet na účely realizácie úkonov hromadného financovania.
  19. „Účet“ sa rozumie účet Registrovaného užívateľa na Platforme, ku ktorému má prístup výhradne Registrovaný užívateľ a prostredníctvom ktorého je možné realizovať úkony hromadného financovania.
  20. „Vlastník projektu“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa snaží získať prostredníctvom Platformy financovanie na účely zámeru deklarovaného v Projekte.
  21. „Zmluva“ znamená zmluvu o pôžičke, zmluvu o kúpe a predaji prevoditeľných cenných papierov alebo konkrétnu zmluvu o prijatí nástrojov na účely hromadného financovania, na základe ktorej Investor realizuje úkon hromadného financovania a Vlastník projektu získava dohodnutú sumu finančných prostriedkov na realizáciu Projektu.

Článok II.

Registrácia užívateľa, vznik Účtu, vznik, trvanie a podmienky Rámcovej zmluvy

 1. Uzatvorenie Rámcovej zmluvy je podmienkou vzniku zmluvného vzťahu medzi Registrovaným užívateľom a Prevádzkovateľom. Uzatvorenie Rámcovej zmluvy, jej vznik a trvanie je prísne a neodlučiteľne spojené s procesom registrácie Registrovaného užívateľa na Platforme a zriadením a existenciou jeho Účtu na Platforme.
 2. Registrovaným užívateľom sa môže stať akákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov, plne spôsobilá na právne úkony, resp. právnická osoba.
 3. Proces uzavretia Rámcovej zmluvy sa realizuje na predpísanom formulári určenom Prevádzkovateľom v elektronickej podobe prostredníctvom Platformy a podmienkou jej platnosti je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých formulárom požadovaných údajov a náležitostí zo strany Registrovaného užívateľa, ako aj potvrdenie oboznámenia sa so všetkými súvisiacimi dokumentami a udelenie súhlasu so spracovaním poskytnutých osobných údajov.
 4. Zmluvný vzťah medzi Registrovaným užívateľom a Prevádzkovateľom vzniká v okamihu vzniku účinnosti Rámcovej zmluvy v rozsahu možnosti využívania obmedzených služieb a funkcionalít Platformy, ktorá nastáva v deň úspešnej realizácie registračného procesu. Registrovaný užívateľ však berie na vedomie, že do doby uskutočnenia overenia identity a správnosti poskytnutých údajov zo strany Registrovaného užívateľa a uskutočnenia elektronického podpisu Registrovaným užívateľom na účely potvrdenia prejavu jeho vôle slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, uzavrieť s Prevádzkovateľom Rámcovú zmluvu na účely realizácie úkonov hromadného financovania, nebudú Registrovanému užívateľovi sprístupnené všetky služby a funkcionality Platformy.
 5. Okamihom uskutočnenia overenia identity a správnosti poskytnutých údajov zo strany Registrovaného užívateľa a uskutočnenia elektronického podpisu Registrovaným užívateľom na účely potvrdenia prejavu jeho vôle slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, uzavrieť s Prevádzkovateľom Rámcovú zmluvu na účely realizácie úkonov hromadného financovania a to prostredníctvom Požadovaného autentifikátora, dochádza k uzavretiu Rámcovej zmluvy v celom rozsahu a Registrovaný užívateľ získava postavenie Investora.
 6. Okamihom uskutočnenia overenia identity a správnosti poskytnutých údajov zo strany Registrovaného užívateľa a uskutočnenia elektronického podpisu Registrovaným užívateľom na účely potvrdenia prejavu jeho vôle slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, uzavrieť s Prevádzkovateľom Rámcovú zmluvu na účely realizácie úkonov hromadného financovania a to prostredníctvom Požadovaného autentifikátora, dochádza k uzavretiu Rámcovej zmluvy v celom rozsahu a Registrovaný užívateľ získava postavenie Investora.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nahradiť vlastnoručný podpis osôb oprávnených konať v jeho mene buď KEP podpisom alebo predtlačenými alebo mechanickými prostriedkami (scanom, pečiatkou a pod.), a to vrátane podpisu na Rámcovej zmluve, jej dodatkov, ako aj ostatnej dokumentácie adresovanej Registrovanému užívateľovi a/alebo Investorovi.
 8. Momentom uzavretia Rámcovej zmluvy bude Registrovanému užívateľovi pridelený Identifikátor, ktorý mu bude oznámený prostredníctvom jeho Účtu a ktorý je po dobu trvania Rámcovej zmluvy nemenný. Tento Identifikátor je Registrovaný užívateľ a/alebo Investor povinný používať na svoju identifikáciu pre potreby využívania Platformy.
 9. Pokiaľ je Prevádzkovateľ povinný realizovať vo vzťahu k Investorovi v súvislosti s uzavretím Rámcovej zmluvy alebo počas jej platnosti, ako povinná osoba, uskutočniť overenie Registrovaného užívateľa v zmysle predpisov regulujúcich ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, najmä, avšak nie výlučne zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je Investor povinný strpieť takýto úkon a poskytnúť Prevádzkovateľovi všetky požadované skutočnosti, doklady a informácie, ako aj inú potrebnú a vyžadovanú súčinnosť. Účet bude v takomto prípade v Investorovi aktivovaný, resp. opätovne aktivovaný až po vykonaní úspešného overenia subjektu Investora.
 10. Na účely realizácie identifikácie v zmysle bodu 2.5. a/alebo 2.9. týchto VOP sa Investor zaväzuje poskytnúť prostredníctvom Platformy čitateľnú kópiu obidvoch strán svojho občianskeho preukazu, resp. obdobného dokladu totožnosti, ako aj ďalšieho dokladu vydaného orgánom verejnej správy, ktorého súčasťou je fotografia subjektu Registrovaného užívateľa (napríklad vodičský preukaz, cestovný pas, zbrojný preukaz a pod.), ako aj informáciu a preukázanie existencie účtu v banke so sídlom v Slovenskej republike alebo v Českej republike alebo organizačnej zložky zahraničnej banky umiestnenej na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky, z ktorého bude Investor realizovať úkony hromadného financovania prostredníctvom Platformy. Investor berie na vedomie, že Prevádzkovateľ mu neumožní realizovať úkony hromadného financovania z iného účtu, ako z účtu registrovaného v zmysle tohto ustanovenia. Investor je povinný predložiť a preukázať aj akékoľvek iné skutočnosti, pokiaľ tak predpisuje osobitný právny predpis regulujúci ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. V prípade, ak je Investorom právnická osoba, predkladá doklady a informácie uvedené v tomto bode VOP, resp. iné údaje vyžadované Prevádzkovateľom na účely splnenia povinnosti povinného subjektu, osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby. Právnická osoba je tiež povinná predložiť dokumenty preukazujúce vlastnícku štruktúru právnickej osoby, ako aj subjekty konečného užívateľa právnickej osoby v zmysle predpisov regulujúcich ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
 11. Do doby realizácie overenia v zmysle bodu 2.5. a/alebo 2.9. týchto VOP je Prevádzkovateľ oprávnený blokovať Investorovi používanie niektorých služieb a/alebo funkcionalít, a to až do okamihu realizácie riadneho overenia v zmysle bodu 2.5. a/alebo 2.9. týchto VOP. Rozsah blokácie je Prevádzkovateľ oprávnený určiť na základe svojho odborného posúdenia, aby nemohlo dôjsť k porušeniu platnej legislatívy prípadným využitím služby a/alebo funkcionality aplikácie bez vykonania riadneho overenia.
 12. Prevádzkovateľ sa zaväzuje postupovať tak, aby od Investora požadoval rovnaké doklady, resp. informácie, pokiaľ nedošlo medzičasom k ich zmene, na účely overenie v zmysle bodu 2.5. a/alebo 2.9. týchto VOP vždy len raz.
 13. V prípade, ak na strane Prevádzkovateľa vyvstanú dôvodné pochybnosti o tom, že Investor neuviedol presné, úplné a/alebo pravdivé informácie na účely vykonania overenia v zmysle bodu 2.5. a/alebo 2.9. týchto VOP, resp. ak Prevádzkovateľ nadobudne inú dôvodnú pochybnosť vo vzťahu k splneniu povinnosti overenia v zmysle bodu 2.5. a/alebo 2.9. VOP, je oprávnený dočasne, resp. trvalo deaktivovať Účet alebo blokovať niektoré služby a/alebo funkcionality Platformy, a to až do času realizácie riadneho overenia v zmysle bodu 2.5. a/alebo 2.9. týchto VOP.
 14. Registrovaný užívateľ a/alebo Investor výslovne súhlasí, že tento nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom upravovať, dopĺňať alebo meniť návrh Rámcovej zmluvy. Podpísaný návrh Rámcovej zmluvy, pokiaľ bude obsahovať akékoľvek výhrady, zmeny, dodatky, obmedzenia a pod., sa považuje za odmietnutie návrhu zo strany Prevádzkovateľa a v takomto prípade nedôjde k uzavretiu Rámcovej zmluvy.
 15. Registrovaný užívateľ a/alebo Investor a Prevádzkovateľ berú na vedomie a súhlasia, že akékoľvek úkony realizované prostredníctvom Platformy na diaľku (autorizované v zmysle týchto VOP), sa považujú za úkony realizované v písomnej forme.

Článok III.

Povinnosti Registrovaného užívateľa a/alebo Investora

 1. Pokiaľ v tomto článku VOP nie je výslovne uvedené inak, všetky povinnosti Registrovaného užívateľa sa vzťahujú aj na Investora.
 2. Registrovaný užívateľ je povinný bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich osobných, resp. identifikačných údajov, ako aj ostatných údajov, ktoré sprístupnil Prevádzkovateľovi pri uzatváraní Rámcovej zmluvy, resp. prostredníctvom Platformy počas platnosti Rámcovej zmluvy.
 3. Registrovaný užívateľ je taktiež povinný bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi akékoľvek iné informácie a/alebo údaje, či skutočnosti, pokiaľ je možné vo vzťahu k nim dôvodne predpokladať, že by mohli mať akýkoľvek vplyv na poskytovanie služieb hromadného financovania a/alebo faktickú realizáciu úkonov hromadného financovania, ako aj na realizáciu, pravdivosť a úplnosť úkonu overenia v zmysle bodu 2.5. a/alebo 2.9. VOP.
 4. Investor je povinný nesprístupniť poskytnuté aktuálne údaje Požadovaného autentifikátora, tieto chrániť a realizovať všetky kroky a úkony, ktoré je možné od Investora požadovať, aby tieto údaje po dobu ich platnosti nezískala akákoľvek iná osoba. Pokiaľ dôjde k strate, odcudzeniu, zneužitiu, či inému nepredpokladanému nakladaniu s Požadovaným autentifikátorom, je Investor povinný takúto skutočnosť okamžite oznámiť Prevádzkovateľovi a zároveň strpieť akékoľvek obmedzenia realizované Prevádzkovateľom za účelom zabránenia zneužitia Účtu neoprávneným subjektom, a to vrátane dočasnej alebo trvalej deaktivácie Účtu.
 5. V prípade, ak Registrovaný užívateľ a/alebo Investor zadá trikrát Požadovaný autentifikátor v nesprávnom tvare, Prevádzkovateľ za účelom zabránenia zneužitia Účtu neoprávneným subjektom dočasne deaktivuje Účet na dobu nie dlhšiu ako 3 hodiny.
 6. Registrovaný užívateľ je povinný za účelom realizácie akýchkoľvek úkonov prostredníctvom Platformy využívať výhradne bezpečné internetové pripojenie.
 7. Investor vyhlasuje, že nie je politicky exponovanou osobou v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ani verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.. Investor taktiež vyhlasuje, že nie je osobou, voči ktorej Slovenská republika uplatňuje medzinárodné sankcie a že v rámci realizácie práv podľa Rámcovej zmluvy, resp. pri realizácii úkonov hromadného financovania nedôjde k realizácii takej služby, ktorá by mohla napĺňať znaky služby, voči ktorej je Slovenská republika oprávnená podľa platnej legislatívy realizovať medzinárodné sankcie, pričom všetky vyhlásenia Investora podľa tohto bodu musia byť aktuálne ku dňu realizácie každého jednotlivého úkonu hromadného financovania prostredníctvom Platformy. V prípade, ak je Investorom právnická osoba, vzťahujú sa vyhlásenia v zmysle tohto bodu na osoby s kvalifikovanou majetkovou účasťou na právnickej osobe v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, osoby končených užívateľov, ako aj osoby oprávnené konať v mene právnickej osoby. Investor je povinný informovať Prevádzkovateľa o akejkoľvek zmene ohľadom vyhlásení podľa tohto bodu počas platnosti Rámcovej zmluvy.
 8. Registrovaný užívateľ je povinný bezodkladne sa oboznámiť s akoukoľvek dokumentáciou, ktorú mu Prevádzkovateľ sprístupní prostredníctvom aplikácie a zároveň takéto oboznámenie aj potvrdiť Prevádzkovateľom určeným spôsobom.
 9. Investor vyhlasuje, že vo vzťahu k jednotlivým zverejneným Ponukám na financovanie nie je v konflikte záujmov, t.j. že nemá majetkovú, personálnu resp. inú účasť na Projektoch, ktoré sú predmetom Ponuky na financovanie iným spôsobom, ako prostredníctvom Platformy a zároveň ani nemožno mať akékoľvek dôvodné pochybnosti o existencii konfliktu záujmov. V prípade, ak Investor zaznamená na Platforme Ponuku na financovanie, vo vzťahu ku ktorej je alebo by mohol byť v konflikte záujmov, zaväzuje sa o takejto skutočnosti bezodkladne informovať Prevádzkovateľa a zároveň sa zaväzuje, že vo vzťahu k takejto ponuke nebude realizovať úkon hromadného financovania a to priamo, ani prostredníctvom iných subjektov Investorov, okrem prípadu, ak platná legislatíva a podmienky Ponuky vo vzťahu k Projektu, umožňujú aj hromadné financovanie od subjektov s konfliktom záujmov.
 10. Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností Registrovaného užívateľa v zmysle tohto článku VOP, je Prevádzkovateľ oprávnený realizovať úkony potrebné na predchádzanie, resp. odstránenie následkov vzniku akejkoľvek ujmy a ochranu svojich záujmov a dobrého mena, najmä, nie však výlučne, na realizáciu nárokov v zmysle článku VII. týchto VOP, ako aj na dočasnú alebo trvalú deaktiváciu Účtu Registrovaného užívateľa.
 11. Registrovaný užívateľ sa zaväzuje v rámci komunikácie s Prevádzkovateľom využívať prednostne Platformu, prípadne elektronickú formu komunikácie. V takom prípade je povinný vždy uviesť jemu pridelený Identifikátor. V prípade, ak je pre konkrétnu komunikáciu vyhradená určitá forma komunikácie (najmä povinnosť využitia Platformy), je Registrovaný užívateľ povinný využiť definovanú formu komunikácie.
 12. Z dôvodu snahy o ochranu Registrovaných užívateľov si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo realizovať preverenie skúseností, vedomostí, schopností, preferencií a dôveryhodnosti Registrovaných užívateľov aj nad rámec zákonnej úpravy, a to s cieľom zabezpečiť, aby Platformu využívali Registrovaní užívatelia v súlade so svojimi skúsenosťami, schopnosťami a vedomosťami a aby sa minimalizovali riziká prípadnej straty alebo ujmy Registrovaného užívateľa pri využívaní služieb Platformy. Za týmto účelom, so súhlasom Registrovaného užívateľa, je Prevádzkovateľ oprávnený získať, uchovať a vyhodnocovať získané údaje a prednostne navrhovať Registrovanému užívateľovi Ponuky na financovanie, ktoré zodpovedajú jednému alebo viacerým špecifickým parametrom alebo rizikovým ukazovateľom, ktoré si zvolil. Prevádzkovateľ však nikdy nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za finálne rozhodnutie Registrovaného užívateľa/Investora, ani negarantuje bezrizikovosť a vhodnosť konkrétnej zobrazenej Ponuky na financovanie pre konkrétneho Investora. Investor je zároveň pre vznik Participácie vždy povinný realizovať výslovné rozhodnutie a realizovať úkon hromadného financovania na účely vzniku jeho Participácie.
 13. Registrovaný užívateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akýkoľvek svoj nárok voči záväzku Prevádzkovateľa, ani takýto nárok previesť na iný subjekt, a to bez vopred daného písomného súhlasu Prevádzkovateľa.

Článok IV.

Používanie Platformy a jej služieb, služby a korešpondujúce Zmluvy, ktoré je možné realizovať prostredníctvom Platformy

 1. Registrovaný užívateľ môže prostredníctvom svojho účtu používať Platformu a môže sa stať Investorom za splnenia podmienok v zmysle týchto VOP. Participácia Investorovi vzniká v prípade súčasného splnenia podmienok jednotlivých Ponúk financovania, v ktorých chce nadobudnúť Participáciu a realizácie úkonu hromadného financovania.
 2. Registrovaný užívateľ môže primárne využívať Platformu na prehliadanie obsahu a získavanie informácií o jednotlivých Ponukách financovania a iné úkony vyhradené pre Registrovaných užívateľov.
 3. Investor má prostredníctvom Platformy možnosť realizovať úkony hromadného financovania, získavať a spravovať svoje Participácie, získavať dodatočné informácie o priebehu Projektu, získať prístup k jednotlivým správam a informáciám, ako aj podávať žiadosti a pokyny vo vzťahu k vyplácaniu plnení súvisiacich s jednotlivými Participáciami.
 4. Prevádzkovateľ na základe svojho odborného posúdenia rozhoduje o tom, ktoré služby a úkony umožní realizovať len Investorom a ktoré budú prístupné pre všetkých Registrovaných užívateľov.
 5. Subjekty, ktoré nemajú postavenie Registrovaného užívateľa a/alebo Investora, budú zo strany Prevádzkovateľa limitované len na nevyhnutné využitie Platformy, najmä na prezeranie verejne prístupného obsahu, získavanie informácií o možnostiach hromadného financovania a realizovanie procesu registrácie na účely uzavretia Rámcovej zmluvy a vytvorenia Účtu.
 6. Jednotlivé služby hromadného investovania, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje, sú primárne definované a determinované obsahom konkrétnych Ponúk financovania.
 7. Pokiaľ konkrétna ponuka financovania neustanovuje vyššiu hodnotu Participácie, je minimálna Participácia, ktorou sa môže Investor zapojiť do hromadného financovania, v sume 100 €.
 8. Ponuky financovania sú rozdelené do nasledovných divízií:
  1. Ponuky financovania založené na systéme poskytovania pôžičiek Investorov na účely financovania konkrétneho Projektu, ktorých súčasťou sú štandardne podmienky o lehotách splatnosti istiny, výške príslušenstva, ako aj lehotách splatnosti príslušenstva. (ďalej len „Divízia pôžičiek“)
  2. Ponuky financovania založené na systéme získania priameho alebo nepriameho majetkového podielu na Projekte, resp. Vlastníkovi projektu zo strany Investora s vopred definovanými a špecifikovanými právami spojenými s nadobudnutím Participácie, a to prostredníctvom prijatia nástroja na účely hromadného financovania alebo nákupu cenných papierov zo strany Investora (ďalej len „Divízia majetkových účastí“).
 9. Prevádzkovateľ poskytuje vo vzťahu k jednotlivým Ponukám financovania Investorom jednotlivé služby hromadného financovania, za ktoré patrí Prevádzkovateľovi odmena v zmysle článku V. týchto VOP.
 10. Investor je oprávnený realizovať vo vzťahu k zverejneným Ponukám financovania realizovať úkon hromadného financovania, a to v súlade s Rámcovou zmluvou, týmito VOP, podmienkami Ponuky financovania a prípadnou inou aplikovateľnou dokumentáciou sprístupnenou na Platforme za účelom získania Participácie.
 11. Každá Ponuka financovania obsahuje osobitné podmienky možnosti hromadného financovania. Akékoľvek aplikovateľné podmienky, vrátane definovania ich záväznosti voči Investorovi, sú obsahom dokumentácie, ktorá je súčasťou Ponuky financovania a táto musí byť prístupná na Platforme po celú dobu zverejnenia Ponuky financovania na Platforme.
 12. Bez ohľadu na charakter divízie Ponuky hromadného financovania, vzniku Participácie Investora na konkrétnom Projekte v zmysle konkrétnej Ponuky financovania predchádza proces upisovania jednotlivých Participácií (ďalej len „Upisovanie“).
 13. Upisovanie
  1. Ponuky financovania obsahujú špecifické podmienky definujúce konkrétny deň, ku ktorému sa má poskytnúť hromadné financovanie Projektu, ako aj obdobie, počas ktorého bude prebiehať proces získavania hromadného financovania prostredníctvom upisovania jednotlivých budúcich Participácií (ďalej len „ doba upisovania“).
  2. Ponuka financovania môže obsahovať aj minimálny a/alebo maximálny objem prostriedkov, ktoré sa majú prostredníctvom hromadného financovania získať. V takomto prípade vznikne Investorovi Participácia na Projekte len v prípade, ak výsledkom upisovania jednotlivých budúcich Participácií je požadovaná suma hromadného financovania. V prípade, ak v rámci doby upisovania nedôjde k získaniu požadovaného objemu hromadného financovania, je Vlastník projektu resp. Platforma povinný upísané prostriedky budúcich Participácií, vrátiť späť Investorom, a to v lehote 15 pracovných dní od skončenia doby upisovania. Prevádzkovateľ je v takomto prípade v mene a na účet dotknutých Investorov realizovať všetky právne a faktické úkony smerujúce k vráteniu upísaných peňažných prostriedkov dotknutým Investorom.
  3. Investor je oprávnený počas doby upisovania definovanej v zmysle Ponuky financovania prejaviť záujem o získanie Participácie, a to formou zaslania Investorom zvolenej sumy budúcej Participácie formou bezhotovostného prevodu na účet uvedený v Ponuke financovania resp. bankového tlačidla a ďalších možných spôsobov, ktoré zabezpečuje Platobná brána, ktorá nesmie byť nižšia, ako je stanovená minimálna suma, a to buď v zmysle týchto VOP alebo v zmysle konkrétnej Ponuky financovania. Prevádzkovateľ prostredníctvom Platformy umožní Investorovi realizovať bezhotovostný prevod priamo. Za týmto účelom vygeneruje a prostredníctvom Platformy sprístupní Prevádzkovateľ Investorovi platobný príkaz, v ktorom budú uvedené požadované platobné údaje. Na účely vzniku Participácie je Investor povinný realizovať bezhotovostný prevod v zmysle vygenerovaného platobného príkazu resp. prostredníctvom bankového tlačidla a ďalších možných spôsobov, ktoré zabezpečuje Platobná brána, v jednej platbe, s uvedením správnych a všetkých požadovaných platobných, pričom na realizáciu bezhotovostného prevodu je Investor povinný použiť účet, ktorý registroval na svojom Účte v platforme v zmysle bodu 2.10. týchto VOP. Pokiaľ Investor nepoužije na realizáciu bezhotovostného prevodu registrovaný účet, resp. nebude platbu realizovať jedným prevodom a/alebo neuvedie správne a úplne všetky platobné údaje, nebude schopný Prevádzkovateľ správne identifikovať platbu a túto spárovať s vygenerovaným platobným príkazom. V takomto prípade sa povinnosť Investora poskytnúť deklarované peňažné prostriedky na účely vzniku Participácie nebude považovať za splnenú a Participácia, ako aj zmluvný vzťah v zmysle Zmluvy s Vlastníkom projektu, Investorovi nevznikne. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje zabezpečiť vrátenie nespárovaných platieb v prospech účtu, z ktorého boli tieto zaslané.
  4. Pokiaľ Investor počas doby upisovania realizuje viac ako jeden prevod, t.j. počas doby upisovania zašle na základe samostatne vygenerovaných viacerých platobných príkazov niekoľko zvolených súm za účelom získania budúcej Participácie, a to vo vzťahu k tej istej Ponuke financovania, po skončení doby upisovania vznikne vo vzťahu k tomu istému Investorovi samostatná Participácia za každý jeden správne uhradený platobný príkaz a spárovanú platbu, pričom vo vzťahu ku každej takejto platbe vznikne samostatná Zmluva.
  5. Počas doby upisovania nie je Vlastník projektu oprávnený akokoľvek nakladať s peňažnými prostriedkami Investorov poskytnutými na účely vzniku ich Participácie, a to až do skončenia procesu upisovania. Po skončení tohto procesu je Vlastník projektu povinný postupovať v zmysle bodu 4.13.2. alebo 4.13.1. týchto VOP.
  6. Počas doby prebiehajúceho upisovania nie je Vlastník projektu oprávnený meniť podmienky Ponuky financovania.
  7. V prípade odstúpenia Vlastníka projektu od Ponuky financovania počas prebiehajúceho upisovania, sa bude postupovať podľa bodu 4.13.2. týchto VOP.
 14. Vznik Participácie
  1. V deň určený v zmysle Ponuky, ktorým sa končí doba upisovania a v prípade, ak je súčasťou Ponuky financovania definícia minimálneho objemu požadovaného hromadného financovania, za súčasného naplnenia stanoveného minimálneho/maximálneho objemu, vzniká Investorovi Participácia na Projekte a Vlastník projektu získa oprávnenie použiť peňažné prostriedky získané procesom hromadného financovania na účely realizácie Projektu.
  2. Deň uvedený v bode 4.13.1. je zároveň aj dňom vzniku platnosti a účinnosti konkrétnej Zmluvy medzi Investorom na jednej strane a Vlastníkom projektu na strane druhej. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy bude vždy aj zverejnená Ponuka financovania, a to vrátane všetkej sprístupnenej dokumentácie.
  3. O vzniku Participácie bude každý dotknutý Investor informovaný zo strany Prevádzkovateľa, a to oznámením sprístupneným prostredníctvom Účtu Investora, ako aj zriadením konkrétne Participácie a možnosti jej správy na Účte Investora.
  4. Zmluva sa spravuje ustanoveniami konkrétneho zmluvného typu, a to podľa toho, akým spôsobom je realizovaná Participácia Investora, t.j. či ide o pôžičku, prijatie nástroja na účely hromadného financovania, ako aj týmito VOP. Súčasťou Zmluvy je vždy aj dokumentácia sprístupnená spolu s Ponukou financovania. Konkrétna uzavretá Zmluva bude zo strany Prevádzkovateľa vždy ku dňu jej vzniku sprístupnený na Účte Investora.
 15. Osobitné podmienky vzťahujúce sa na Divíziu pôžičiek
  1. V rámci Divízie pôžičiek vznikajú Investorom Participácie, ktoré majú charakter investície vo forme úročenej pôžičky.
  2. Získaním Participácie v rámci Divízie pôžičiek vzniká medzi Investorom a Vlastníkom projektu zmluvný vzťah na základe uzavretej Zmluvy o pôžičke. Investorovi na základe tejto zmluvy vznikne nárok na splatenie poskytnutej istiny Participácie navýšenej o vopred dohodnutý úrok (spravidla ročný) splatný v zmysle Ponuky financovania, ktorý tvorí výnos z poskytnutej investície.
  3. Doba Participácie, ako aj úrok sú stanovené ako pevné hodnoty, ktoré nie je možné počas doby trvania Participácie jednostranne meniť, a to tak zo strany Vlastníka projektu, ako aj Investora, pokiaľ Ponuka financovania výslovne takúto možnosť nepripúšťa.
  4. Počas trvania Participácie bude Investorovi vyplácaný dohodnutý úrok (splatný v dobe určenej v Ponuke financovania) a pri skončení doby trvania Participácie, bude Investorovi vrátená celá istina Participácie.
  5. Investor nie je oprávnený disponovať so sumou svojej Participácie, ani požadovať výplatu istiny Participácie pred vopred definovanou dobou splatnosti istiny Participácie, ako aj požadovať predčasnú výplatu dohodnutých úrokov, pokiaľ Ponuka financovania a/alebo tieto VOP v osobitných prípadoch neustanovujú inak.
  6. Participácia Investora sa považuje za úspešnú vyplatením dohodnutej istiny Participácie v stanovenom čase, za súčasnej riadnej výplaty všetkých splátok úrokov.
  7. Investor súhlasí s tým, aby všetky platby počas doby trvania jeho Participácie na Projekte v rámci Divízie pôžičiek boli vyplácané na účet uvedený v rámci jeho profilových údajov, pričom Investor zodpovedá za to, že uvedený účet je jeho údajom platobného styku.
  8. Investor berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nijakým spôsobom nezodpovedá za záväzky Vlastníka projektu, pričom všetky práva a povinnosti Investora vyplývajúce z jeho Participácie sú založené výhradne na priamom zmluvnom vzťahu medzi Investorom a Vlastníkom projektu.
 16. Osobitné podmienky vzťahujúce sa na Divíziu majetkových účastí
  1. V rámci Divízie majetkových účastí vznikajú Investorom Participácie, ktoré majú charakter investície formou získania priamej alebo nepriamej majetkovej účasti na subjekte, prostredníctvom ktorého Vlastník projektu realizuje Projekt.
  2. Investor za svoju Participáciu na Projekte v rámci Divízie majetkových účastí získa za sumu svojej investície majetkovú účasť, s ktorou je spojený nárok na podiel na zisku v prípade, ak Projekt samotný zisk v rámci určeného hospodárskeho obdobia dosiahne.
  3. Pokiaľ Vlastník projektu výslovne v rámci Ponuky financovania negarantuje vo vzťahu k Projektu vrátenie istiny Participácie a/alebo určitú výšku výnosu z poskytnutých finančných prostriedkov Investorovi, nemusí Investorovi vzniknúť žiaden nárok na výplatu výnosu, ani na vrátenie istiny Participácie alebo jej časti. Vznik a trvanie jeho majetkovej účasti na subjekte, prostredníctvom ktorého Vlastník projektu realizuje Projekt za pomoci určeného subjektu tým nie je dotknuté. Projekty v rámci Divízie majetkových účastí nijako negarantujú vznik výnosu vo forme nároku na podiel na zisku, ani akúkoľvek inú formu výnosu, keďže tento je závislý výlučne od hospodárskych výsledkov Projektu.
  4. Pri vzniku Participácie nadobudne Investor za sumu finančných prostriedkov, ktoré poskytne v rámci procesu Upisovania, podiel na určenom subjekte v zmysle pravidiel uvedených v Ponuke financovania, spolu s právami a povinnosťami, ktoré sú s vlastníctvom takéhoto podielu spojené, najmä , nie však výlučne právo na podiel na zisku. Investorovi nevzniká akékoľvek právo na vrátenie istiny Participácie.
  5. Hodnota a prípadný výnos z investície Investora nemusí mať charakter peňažného plnenia, ale môže sa odvíjať od trhovej hodnoty ním vlastnenej majetkovej účasti.
  6. Majetková účasť Investora na Projekte bude zabezpečená prostredníctvom právnickej osoby založenej výlučne na tento účel (ďalej len „určený subjekt“), v ktorej budú mať podiely všetci Investori s Participáciou na Projekte. Práva a povinnosti Investorov v rámci určeného subjektu budú rovnocenné, pričom nárok na podiel na zisku z Projektu pripadajúci na určený subjekt v zmysle Ponuky financovania vznikne každému z Investorov podľa pomeru výšky jeho Participácie vo vzťahu k celkovej výške Participácií všetkých zúčastnených Investorov.
  7. Administratívny chod určeného subjektu zabezpečí odplatne Prevádzkovateľ v zmysle korporátnej dokumentácie určeného subjektu.
  8. Rozsah a charakter práv a povinností Investora počas existencie jeho Participácie, a teda jeho podielu v určenom subjekte, je determinovaný charakterom určeného subjektu, zákonom a korporátnou dokumentáciou určeného subjektu.
  9. Každý Investor bude mať po dobu trvania jeho Participácie prístup k aktuálnemu zneniu korporátnej dokumentácie určeného subjektu prostredníctvom Platformy.
  10. Projekty v rámci Divízie majetkových účastí majú dlhodobý charakter, bez presne určeného časového rámca trvania investície, pričom, pokiaľ zákon a/alebo korporátna dokumentácia určeného subjektu neustanovuje inak, Investor nie je oprávnený žiadať po vzniku Participácie akúkoľvek formu výmeny jeho Participácie za peňažné prostriedky.
  11. Pokiaľ na výplatu prípadného výnosu vo forme nároku na podiel na zisku v prospech Investorov vyžaduje, aby Investori potvrdili takýto postup svojim hlasovaním v rámci orgánu určeného subjektu, zaväzuje sa každý z Investorov konať tak, aby určený subjekt mohol získaný výnos vyplatiť vo forme podielu na zisku v zmysle zákona a korporátnej dokumentácie určeného subjektu každému z Investorov.
  12. Participácia Investora sa považuje za úspešnú nadobudnutím majetkovej účasti Investorom za podmienok uvedených v Ponuke financovania a pokiaľ Ponuka financovania stanovuje akékoľvek ďalšie parametre, míľniky a/alebo podmienky, ktoré sa Vlastník projektu zaväzuje po dobu trvania Projektu splniť, aj súčasným splnením všetkých takýchto parametrov, míľnikov a/alebo podmienok.
  13. Investor súhlasí s tým, aby akékoľvek prípadné platby počas doby trvania jeho Participácie na Projekte v rámci Divízie majetkových účastí boli vyplácané na účet uvedený v rámci jeho profilových údajov, pričom Investor zodpovedá za to, že uvedený účet je jeho údajom platobného styku.
  14. Investor berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nijakým spôsobom nezodpovedá za záväzky Vlastníka projektu, ani za skutočnosť, že Vlastník projektu uskutoční všetky právne a faktické kroky potrebné pre vznik nároku určeného subjektu na zodpovedajúci podiel na zisku Projektu, v prípade kladného hospodárskeho výsledku Projektu za dané hospodárske obdobie. Pokiaľ na vznik nároku na podiel na zisku Investora bude potrebné rozhodnutie orgánu určeného subjektu, na ktorom majú právo sa zúčastniť a hlasovať Investori, Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za spôsob hlasovania Investorov.
 17. Ukončenie Participácie
  1. Participácia Investora v hromadnom financovaní Projektu zaniká:
   1. Ukončením platnosti Zmluvy v dôsledku splnenia práv a povinností zmluvných strán.
   2. Zmenou v rozsahu práv a povinností strán v zmysle Zmluvy, pokiaľ sú spojené so zánikom Participácie.
   3. Zmenou v subjekte Investora, pokiaľ to Zmluva pripúšťa; v takomto prípade dochádza k relatívnemu zániku Participácie len vo vzťahu k subjektu pôvodného Investora.
   4. Zánikom subjektu Vlastníka projektu bez právneho nástupcu.
   5. Iným spôsobom predpokladaným Zmluvou a/alebo právnymi predpismi.
 18. Služby pomoci Investorom
  1. Mandátna zmluva
   1. Momentom vzniku Participácie vzniká na strane Prevádzkovateľa ako mandatára právo a povinnosť v mene a na účet Investora ako mandanta realizovať všetky právne a faktické úkony smerujúce k riadnemu a včasnému uplatňovaniu práv vyplývajúcich z konkrétnej Zmluvy.
   2. Mandátna zmluva je dohodnutá na dobu určitú, a to na dobu trvania Participácie Investora.
   3. Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak platí, že vo vzťahu ku každej Participácii Investora uzavrel tento s Prevádzkovateľom osobitný mandátny vzťah.
   4. Za realizáciu úkonov v mene a na účet Investora ako mandanta patrí Prevádzkovateľovi ako Mandatárovi odplata vo forme Odmeny, ktorej výška je uvedená v príslušnej mandátnej zmluve.
   5. Investor je oprávnený mandátnu zmluvu vypovedať kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu, a to v písomnej forme, resp. prostredníctvom zaslania príslušnej správy z Účtu Investora uvedením všetkých potrebných údajov o Investorovi, vrátane Identifikátora s tým, že mandátny vzťah sa v takomto prípade končí uplynutím 30 dní odo dňa odoslania správy.
   6. Prevádzkovateľ je oprávnený vypovedať a/alebo odstúpiť od mandátnej zmluvy v prípadoch, v ktorých je oprávnený ukončiť platnosť Rámcovej zmluvy v zmysle článku IX. týchto VOP.
   7. V prípade ukončenia mandátnej zmluvy patrí Prevádzkovateľovi odplata za všetky úkony realizované v mene a na účet Investora do dňa ukončenia mandátnej zmluvy.
   8. V lehote do 30 pracovných dní od ukončenia mandátnej zmluvy je Prevádzkovateľ povinný sprístupniť Investorovi všetky podklady a dokumenty a vydať mu všetky aktíva, ktoré v jeho mene a na jeho účet získal v rámci plnenia povinností z mandátnej zmluvy. Prevádzkovateľ a Investor sú obaja oprávnení a povinní oznámiť zánik mandátnej zmluvy Vlastníkovi projektu.
  2. Služba spojenia Investorov
   1. Vo vzťahu k niektorým Projektom, podľa ich charakteru, ako aj v prípade vzniku Participácie veľkého množstva Investorov na jednom Projekte, bude po dohode s Vlastníkom projektu Prevádzkovateľ môcť realizovať na základe osobitného mandátu Investorov hromadné zastúpenie ich záujmov, vrátane možnosti uplatňovania ich práv a vymáhania ich nárokov tak, aby sa posilnilo postavenie Investorov voči Vlastníkovi projektu. Za týmto účelom je Prevádzkovateľ oprávnený spojiť Investorov v rámci určeného subjektu (SPV), prostredníctvom ktorých bude Prevádzkovateľ realizovať práva Investorov, vrátane hlasovacích práv a v ktorých nadobudnú Investori dohodnutým spôsobom majetkovú účasť, a to podľa pomeru hodnoty ich Participácie k sumárnej hodnote všetkých Participácií spojených Investorov.
   2. V prípade, ak na strane Vlastníka projektu vznikne situácia, kedy tento nebude schopný riadne a včas plniť svoje povinnosti v zmysle konkrétnych Zmlúv voči Investorom, je Prevádzkovateľ oprávnený v mene a na účet Investorov realizovať všetky právne a faktické kroky smerujúce k získaniu čo najvyššej miery uspokojenia nárokov Investorov, pokiaľ takéto konanie umožňujú právne predpisy a Zmluva a pokiaľ je na takéto úkony Prevádzkovateľ oprávnený v zmysle mandátnej zmluvy alebo inej zmluvy s Investorom. Prevádzkovateľ v takomto prípade nie je oprávnený uprednostniť záujmy jedného alebo len niektorých Investorov, v mene a na účet ktorých koná, pred záujmami ostatných Investorov v mene a na účet ktorých koná. Pokiaľ Prevádzkovateľ získa akékoľvek aktíva od Vlastníka projektu pri výkone úkonov v mene a na účet Investorov, je povinný tieto rozdeliť podľa pomeru výšky jednotlivých Participácií, vo vzťahu ku ktorým koná, k celkovej hodnote Participácií, vo vzťahu ku ktorým koná, medzi dotknutých Investorov. Prevádzkovateľ je oprávnený pred výplatou získaných aktív v prospech Investorov realizovať prednostne úhradu odplaty v zmysle Odmeny uvedenej v príslušnej mandátnej zmluve, ak na takúto vznikol Prevádzkovateľovi nárok.
   3. Pokiaľ nedôjde k úplnému uspokojeniu nárokov Investorov, a to ani po realizácii právnych a faktických krokov smerujúcich k získaniu čo najvyššej miery uspokojenia nárokov Investorov, Projekt zlyhal a nie je ho možné označiť za Projekt úspešný.
   4. Služba spojenia Investorov je spoplatnená, a to v zmysle osobitných dojednaní.
  3. Poskytovanie informácií
   1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje plniť si vo vzťahu k Investorom informačnú povinnosť, kedy im vo vzťahu k ich Participáciám bude sprístupňovať informácie od Vlastníka projektu, o priebehu a vývoji Projektu, výkone hromadného financovania, ako aj iných získaných štatistikách.
   2. Poskytovanie informácií realizuje Prevádzkovateľ prostredníctvom Platformy a Účtu tých Investorov, ktorí majú Participáciu v Projekte, ktorého sa informačná povinnosť týka. V prípade, ak Investor požiada o sprístupnenie informácií iným spôsobom, je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať od Investora úhradu vecných nákladov spojených s vybraným spôsobom sprístupnenia.
   3. Poskytovanie informácií realizuje Prevádzkovateľ bez nároku na odplatu.

Článok V.

Odplata a platobné podmienky

 1. Prevádzkovateľovi patrí za služby hromadného financovania a iné služby poskytnuté v prospech Investorov Odmena, resp. niektorý z druhov odplát, ktorá, resp. ktoré sú špecifikované v mandátnej zmluve.
 2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že okrem Odmeny, resp. viacerých druhov odplát v zmysle mandátnej zmluvy, nie je Prevádzkovateľ oprávnený uplatniť si voči Investorovi iný platobný nárok z titulu poskytnutia služieb hromadného financovania a/alebo iných poskytnutých služieb. Uvedené sa nevzťahuje na možnosť Prevádzkovateľa uplatniť si prípadné nároky voči Investorovi a/alebo Registrovanému užívateľovi v zmysle článku VII. týchto VOP.
 3. Pokiaľ splatnosť Odmeny, resp. jednotlivých druhov odplát nie je definovaná v mandátnej zmluve platí, že Odmena je splatná v lehote 15 dní od vykonania Participácie v dôsledku splnenia práv a povinností zmluvných strán.
 4. Registrovaný užívateľ a Investor berie na vedomie a výslovne súhlasí, že Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť výšku Odmeny, pričom voči Investorovi je zmena účinná ku dňu určenému v novom znení mandátnej zmluvy resp. jej dodatku.
 5. Pokiaľ tieto VOP neustanovujú výslovne inak, v Odmene resp. ostatných druhov odplát sú zahrnuté aj všetky náklady Prevádzkovateľa spojené s poskytnutím spoplatnenej služby.
 6. Odmena je uhrádzaná vrátane príslušnej DPH.
 7. Akékoľvek faktúry, ktoré Prevádzkovateľ vystaví a bude doručovať Investorom, sa budú doručovať výhradne v elektronickej forme, a to na e-mailovú adresu, ktorú Investor zadal ako svoju kontaktnú adresu do svojho Účtu.
 8. Prevádzkovateľ má právo jednostranne započítať akýkoľvek svoj záväzok voči Investorovi s nárokom na nezaplatenú splatnú Odmenu.

Článok VI.

Vyhlásenia Prevádzkovateľa

 1. Realizovanie úkonov hromadného financovania predstavuje aktivitu, s ktorou sú spojené riziká, a to vrátane rizika straty poskytnutých finančných prostriedkov aj v rozsahu istiny, nesplnenia povinnosti uhradiť príslušenstvo a/alebo vyplatiť dohodnuté podiely na zisku (dividendy), či už čiastočne alebo v celom rozsahu. Preto je dôležité, aby si Investor, bol vedomý všetkých prípadných rizík a zároveň realizoval úkon hromadného financovania len v prípade, ak disponuje spôsobilosťou spoznať, ohodnotiť a diverzifikovať prípadné riziká. Zároveň v prípade realizácie úkonu hromadného investovania platí, že toto Investor uskutočňuje výhradne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na základe vlastného a slobodného rozhodnutia. Investor berie na vedomie a súhlasí s nasledovnými vyhláseniami Prevádzkovateľa:
 2. Prevádzkovateľ výslovne vyhlasuje, že žiaden z Projektov a Ponuky hromadného financovania nebola overená ani schválená príslušnými orgánmi (Národná banka Slovenska), ani Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy.
 3. Zo strany Prevádzkovateľa taktiež nedochádza k posúdeniu vhodnosti skúseností a znalostí Investora. Uskutočnením úkonu hromadného financovania berie na seba Investor plné riziko vyplývajúce z realizácie hromadného financovania, a to vrátane rizika čiastočnej alebo úplnej straty istiny poskytnutých peňazí.
 4. Realizácia úkonu hromadného financovania do konkrétneho Projektu znamená riziká vrátane rizika čiastočnej alebo úplnej straty poskytnutých peňazí. Poskytnuté peniaze v rámci úkonu hromadného financovania nie sú kryté systémom ochrany vkladov zriadeným v súlade so smernicou EP a Rady 2014/49/EÚ. Poskytnuté peniaze v rámci úkonu hromadného financovania nie sú kryté systémom náhrad pre investorov zriadeným v súlade so smernicou EP a Rady č. 97/9/ES.
 5. Pri realizácii úkonov hromadného financovania je potrebné vychádzať z predpokladu, že časť Projektov, na účely ktorých sa realizuje hromadné financovanie, nebude úspešné a existuje reálna možnosť, že Investor svoje peňažné prostriedky nezhodnotí tak, ako bolo deklarované a dokonca že stratí poskytnutú istinu. Preto je vhodné realizovať úkon hromadného financovania len v rozsahu takej časti majetku Investora, ktorého prípadná strata nebude pre Investora likvidačná. Zároveň Prevádzkovateľ výslovne odporúča realizovať úkony hromadného financovania výhradne z vlastných a vlastnených zdrojov.
 6. S realizáciou úkonu hromadného financovania je spojené isté časové hľadisko, t.j. peňažné prostriedky sa poskytujú na istý časový horizont, počas ktorého môže dôjsť k viacerým fluktuáciám (závislých od mnohých, v čase zverejnenia Ponuky financovania tak známych a predpokladaných, ako aj neznámych alebo nepredpokladaných faktorov) majúcich vplyv na aktuálnu hodnotu, vymožiteľnosť a likviditu získanej Participácie. Môže sa tak stať, že Investor nebude v ním preferovanom čase schopný previesť, speňažiť, či inak naložiť so svojou Participáciou.
 7. Pokiaľ je Participácia realizovaná za účelom získania budúcich výnosov vo forme podielu na zisku, dividend alebo obdobných typov výnosov závislých od hospodárskeho výsledku Projektu a/alebo Vlastníka projektu, existuje významná miera pravdepodobnosti, že takéto subjekty nebudú v dlhom časovom horizonte dosahovať také hospodárske výsledky, ktoré by odôvodňovali možnosť výplaty výnosu Investorovi. Investor by tak mal počítať s tým, že jeho Participácia bude pozostávať najmä z majetkovej účasti na Projekte s potenciálom na zhodnotenie v prípade, ak vznikne dopyt na kúpu jeho majetkového podielu tretím subjektom.
 8. Pokiaľ je súčasťou obsahu Ponuky financovania odkaz na úspechy, minulé výkony, kladné hospodárske výsledky za predchádzajúce obdobia a pod., neexistuje garancia, že takéto výsledky budú dosahované aj v budúcnosti.
 9. Pokiaľ Investor získa Participáciu a podmienky Ponuky financovania výslovne nevylučujú takúto možnosť, existuje možnosť, že dôjde k zmene rozsahu podielu Participácie Investora na konkrétnom hromadnom financovaní, a to najmä v dôsledku získania ďalšieho alebo dodatočného financovania pre Projekt. K zmene absolútnej výšky Participácie tak nedôjde, ale môže dôjsť k zmene rozsahu podielu Participácie k celkovému financovaniu, a teda aj rozsahu podielu prípadných práv spojených s Participáciou.
 10. Prevádzkovateľ odporúča Investorom, aby sa snažili riziko straty na ich strane znížiť dôkladnou diverzifikáciou svojich Participácií, ako aj aby do Participácií umiestňovali len časť svojich disponibilných aktív.

Článok VII.

Prípady porušenia, sankcie a iné nároky, vylúčenie zodpovednosti

 1. Prípadom porušenia, ktorého sa dopustil Registrovaný užívateľ a/alebo Investor v zmysle týchto VOP je možné rozumieť:
  1. porušenie povinnosti, resp. viacerých povinností v zmysle Rámcovej zmluvy, inej zmluvy uzavretej medzi Prevádzkovateľom na jednej strane a Registrovaným užívateľom a/alebo Investorom na strane druhej, alebo v zmysle týchto VOP;
  2. pokiaľ akékoľvek vyhlásenie realizované v Rámcovej zmluve, týchto VOP alebo inej zmluve uzavretej medzi Prevádzkovateľom na jednej strane a Registrovaným užívateľom a/alebo Investorom na strane druhej, sa ukáže ako nepresné, neúplne alebo nepravdivé;
  3. neposkytnutie súčinnosti pri realizácii procesu overenia totožnosti alebo overenia v zmysle bodu 2.9. týchto VOP;
  4. neplnenie povinností voči ostatným Registrovaným užívateľom a/alebo Investorom, pokiaľ takéto vyplýva z Rámcovej zmluvy, Zmluvy a/alebo týchto VOP;
  5. výkon práv a/alebo nevykonávanie práv takým spôsobom, ktorý je spôsobilý na vznik škody na strane tretích subjektov, resp. prípad, ak by v dôsledku poskytnutia služby hromadného financovania a/alebo inej služby zo strany Prevádzkovateľa došlo alebo mohlo dôjsť k porušeniu platnej legislatívy;
  6. neprijatie Opatrenia na nápravu v zmysle príslušnej doručenej výzvy na nápravu.
 2. Pokiaľ Rámcová zmluva a/alebo tieto VOP neoprávňujú k realizácii iných právnych a faktických úkonov, je Prevádzkovateľ, ak nastane Prípad porušenia, oprávnený:
  1. blokovať, pozastaviť alebo obmedziť služby a/alebo funkcionality Platformy vo vzťahu k porušujúcemu Registrovanému užívateľovi a/alebo Investorovi, a to až do doby, kým dôjde k úplnej náprave a odstráneniu vzniknutej ujmy,
  2. uložiť formou výzvy Registrovanému užívateľovi a/alebo Investorovi Opatrenie na nápravu,
  3. požadovať náhradu škody a/alebo inej ujmy,
  4. odstúpiť od Rámcovej zmluvy.
 3. Prevádzkovateľ, ako aj Registrovaný užívateľ a/alebo Investor zodpovedajú za škodu vzniknutú v dôsledku zavineného porušenia svojich povinností poškodenej strane, s výnimkou prípadov uvedených v týchto VOP. Nárok na náhradu škody sa spravuje príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.
 4. Prevádzkovateľ je pre možnosť poskytovania služieb hromadného financovania a iných služieb prostredníctvom Platformy závislý od faktorov, ktoré nie je schopný ovplyvniť, ktoré majú prevažne technickú povahu, ako napríklad internetové pripojenie, jeho dostupnosť a kvalita, cloudové služby a pod.. Preto Prevádzkovateľ vylučuje zodpovednosť a nepreberá záruku za fungovanie Platformy z dôvodu nedostupnosti alebo poruchy takýchto faktorov.
 5. Prevádzkovateľ nenesie a nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, ujmy, prípadne iné straty (vrátane nároku na ušlý zisk), ktoré by mohli vzniknúť na strane Registrovaného užívateľ a/alebo Investora v dôsledku výpadku Platformy alebo niektorých jej služieb alebo funkcionalít, okrem prípadu úmyselného porušenia povinností Prevádzkovateľa alebo porušenia povinností v dôsledku hrubej nedbanlivosti.
 6. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný a nevzniká mu povinnosť plniť nároky pozostávajúce z nepriamej škody a ušlého zisku.
 7. Akýkoľvek nárok na náhradu škody uplatneného voči Prevádzkovateľovi musí byť preukázaný a potvrdený príslušnými dokladmi.
 8. Pokiaľ je pre vznik práv vo vzťahu k Participácii na strane Investora potrebný súhlas správneho orgánu a/alebo iného subjektu, nezodpovedá Prevádzkovateľ za akékoľvek ujmy, ktoré vzniknú v dôsledku neudelenia takéhoto súhlasu.
 9. Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek ujmy tretích subjektov, ktoré vzniknú v dôsledku neuvedenia správnych, úplných alebo presných údajov zo strany Registrovaného užívateľa a/alebo Investora.
 10. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za škodu, resp. inú ujmu v prípade, ak táto vznikla aj v dôsledku porušenia povinnosti zo strany Registrovaného užívateľa a/alebo Investora.
 11. Akýkoľvek obsah Platformy je realizovaný s odbornou starostlivosťou. Prevádzkovateľ však negarantuje a nepreberá zodpovednosť za povahu a obsah informácií tvoriacich obsah Platformy, s výnimkou prípadov, kedy je za takýto obsah výslovne zodpovedný v zmysle osobitných právnych predpisov
 12. Prevádzkovateľ výslovne vyhlasuje, že keďže nepozná a neskúma osobnú, majetkovú a inú situáciu Registrovaných užívateľov a zároveň nehodnotí a nevyhodnocuje vhodnosť konkrétnej Ponuky na financovanie a jej podmienok pre konkrétneho Investora. Preto Prevádzkovateľ nijako nezaručuje vhodnosť realizácie hromadného financovania zo strany konkrétneho Investora v prospech konkrétnej Ponuky na financovanie prostredníctvom Platformy, ani nepreberá zodpovednosť a túto vyslovene vylučuje pre prípad zmeny osobnej, majetkovej alebo inej situácie Registrovaného užívateľa v dôsledku realizácie úkonu hromadného financovania. Uvedené však neznamená, že Prevádzkovateľ nie je povinný pripraviť zrozumiteľnú, pravdivú a úplnú informáciu o Projekte a podmienkach jeho realizácie v rámci každej Ponuky hromadného financovania.
 13. Prevádzkovateľ je oprávnený sledovať obsah informácií zverejnených na Platforme a tieto v prípade, ak sú zavádzajúce, nepravdivé, neúplne, nezákonné, prípadne nevhodné alebo majú diskriminačný, rasistický, útočný obsah, obsah smerujúci k nabádaniu na porušovanie právnych predpisov, práv a právom chránených záujmov tretích osôb, prípadne môžu smerovať k nabádaniu alebo potláčaniu ľudských práv a slobôd, takéto informácie, zmazať, zablokovať, či inak odstrániť, a to bez vzniku akéhokoľvek nároku zo strany dotknutého subjektu. Každý užívateľ Platformy je povinný informovať Prevádzkovateľa v prípade, ak identifikuje na Platforme takýto obsah. V prípade, ak sa aj napriek snahe a starostlivosti Prevádzkovateľa takýto obsah na Platforme vyskytne, nepreberá Prevádzkovateľ za takýto obsah žiadnu zodpovednosť, pokiaľ obsah zverejnil iný subjekt.
 14. Uplatnenie akejkoľvek sankcie a/alebo zmluvnej pokuty zo strany Prevádzkovateľ voči Investorovi a/alebo Registrovanému užívateľovi nemá vplyv na možnosť Prevádzkovateľa uplatniť si aj nárok na náhradu škody, pokiaľ takýto nárok Prevádzkovateľovi vznikol.
 15. Všetky výšky zmluvných pokút boli určené v primeranej výške s ohľadom na charakter zabezpečenej povinnosti, s čím Registrovaný užívateľ a/alebo Investor výslovne súhlasí.

Článok VIII.

Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ je povinný realizovať ochranu súkromia a osobných údajov Registrovaných užívateľov a/alebo Investorov, ktorí sú dotknutými osobami v zmysle osobitnej právnej úpravy.
 2. Prevádzkovateľ berie ochranu súkromia a osobných údajov seriózne a venuje jej maximálnu pozornosť.
 3. Presné pravidlá ochrany súkromia a nakladania s osobnými údajmi dotknutých osôb je predmetom samostatných Zásad ochrany osobných údajov, pričom ich znenie nájdete tu: GDPR.

Článok IX.

Trvanie a zánik Rámcovej zmluvy, zmena obsahu Rámcovej zmluvy, resp. Zmluvy

 1. Rámcová zmluva a Účet sa uzatvárajú, resp. vytvárajú, na dobu neurčitú.
 2. Rámcovú zmluvu je Registrovaný užívateľ a/alebo Investor oprávnený vypovedať, a to aj bez uvedenie dôvodu, a to zaslaním písomnej výpovede na adresu spoločnosť Across Crowd, s.r.o., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava – Staré Mesto alebo jej nahraním a autorizáciou prostredníctvom svojho Účtu na Platforme. V takomto prípade Rámcová zmluva zaniká:
  1. Uplynutím výpovednej lehoty v trvaní 15 dní, ktorá začne plynúť odo dňa doručenia výpovede, a to v prípade, ak ku dňu doručenia výpovede Prevádzkovateľovi, v prípade ak ju doručí Registrovaný užívateľ a v prípade ak ju doručí Investor, ktorý nemá ku dňu doručenia výpovede žiadnu Participáciu;
  2. Uplynutím výpovednej lehoty, a to nasledujúci pracovný deň po dni ukončenia poslednej Participácie Investora za súčasného vysporiadania všetkých povinností Investora voči Prevádzkovateľovi v prípade, ak ku dňu doručenia výpovede Prevádzkovateľovi má Investor aktívnu Participáciu.
 3. Momentom doručenia výpovede Registrovaného užívateľa a/alebo Investora Prevádzkovateľovi, Prevádzkovateľ vykoná blokáciu svojich služieb tak, aby Registrovaný užívateľ a/alebo Investor po dobu plynutia výpovednej lehoty nemohol realizovať nový úkon hromadného investovania a od momentu doručenia výpovede nebude Investorovi dovolené získať novú Participáciu.
 4. Registrovaný užívateľ a/alebo Investor je oprávnený vziať svoju výpoveď späť, a to rovnakým spôsobom, ako ju doručil Prevádzkovateľovi. Aby späťvzatie nadobudlo účinky, je potrebné ho doručiť Prevádzkovateľovi najneskôr do 3 dní pred uplynutím výpovednej doby v zmysle bodu 9.2. týchto VOP.
 5. Prevádzkovateľ je oprávnený vypovedať Rámcovú zmluvu, resp. od tejto odstúpiť, a to aj bez potreby predošlého písomného upozornenia alebo výzvy na nápravu, ako aj vylúčiť konkrétny subjekt Registrovaného užívateľa a/alebo Investora z budúceho používania Platformy, prípadne odstrániť akýkoľvek obsah zverejnený takýmto Registrovaným užívateľom a/alebo Investorom, a to v nasledovných prípadoch:
  1. Registrovaný užívateľ a/alebo Investor nesplní alebo poruší niektorú zo svojich povinností v zmysle týchto VOP, prípadne Zmluvy a/alebo Zmlúv;
  2. Registrovaný užívateľ a/alebo Investor v určenej dobe nepotvrdí súhlas s novým, resp. zmeneným znením týchto VOP;
  3. Prevádzkovateľ zistí, že Registrovaný užívateľ a/alebo Investor porušil svoje povinnosti, v zmysle článku III. týchto VOP, najmä povinnosti vo vzťahu k overeniu;
  4. zo strany Prevádzkovateľa vyvstali dôvodné pochybnosti o schopnosti Registrovaného užívateľa plniť svoje budúce záväzky, najmä platobné povinnosti;
  5. v prípade, ak nastanú také skutočnosti a/alebo okolnosti, v dôsledku ktorých nebude možné od Prevádzkovateľa spravodlivo požadovať ďalšie poskytovanie služieb prostredníctvom Platformy, a to vrátane okolností majúcich povahu vyššej moci;
  6. na strane Prevádzkovateľa vyvstanú dôvodné pochybnosti o tom, či Registrovaný užívateľ a/alebo Investor nezneužíva akýmkoľvek spôsobom a na ujmu akéhokoľvek subjektu Platformu, jej služby a funkcionality;
  7. Registrovaný užívateľ a/alebo Investor využije akýmkoľvek spôsobom Platformu na aktivity porušujúce právne predpisy, najmä, avšak nie výlučne propagovaním diskriminácie, rasizmu, neznášanlivosti, agresivity, potláčanie ľudských práv, porušovanie právnych predpisov a pod., ako aj v prípade, ak dôjde k porušeniu akýchkoľvek práv duševného vlastníctva zo strany Registrovaného užívateľa a/alebo Investora;
  8. Registrovaný užívateľ a/alebo Investor bude zverejnený vo verejne prístupných zoznamoch ako dlžník, resp. bude voči nemu začaté konkurzné a/alebo reštrukturalizačné konanie, vyhlásený konkurz a/alebo povolená reštrukturalizácia alebo vstúpi do likvidácie.
 6. V prípade, ak Prevádzkovateľ uplatní svoje právo v zmysle bodu 9.5. týchto VOP, Rámcová zmluva zaniká momentom doručenia výpovede Registrovanému užívateľovi a/alebo Investorovi. Takýmto doručením sa rozumie aj sprístupnenie obsahu úkonu v zmysle bodu 9.5. týchto VOP prostredníctvom Účtu, pričom momentom doručenia sa rozumie najneskôr 48 hodín od sprístupnenia obsahu úkonu v zmysle bodu 9.5. týchto VOP na Účte, a to aj v prípade, ak sa Registrovaný užívateľ a/alebo Investor na Účet počas tejto lehoty neprihlási.
 7. V prípade postupu v zmysle bodu 9.5. týchto VOP je Prevádzkovateľ oprávnený uskutočniť všetky právna a faktické kroky na účely minimalizovania vzniku akejkoľvek ujmy alebo škody, a to vrátane blokácie niektorých a/alebo všetkých služieb a/alebo funkcionalít Platformy vo vzťahu k Registrovanému užívateľovi a/alebo investorovi a/alebo jeho Účtu.
 8. Pokiaľ postup v zmysle bodu 9.5. týchto VOP realizuje Prevádzkovateľ voči Investorovi, ktorý má v tom čase aktívnu Participáciu, je Prevádzkovateľ povinný sprístupniť (formou zaslania na známu e-mailovú adresu alebo na vyžiadanie na známu korešpondenčnú adresu Investora na jeho náklady), všetky podklady a doklady, ktorými disponuje vo vzťahu k jeho Participáciám.
 9. V prípade, ak v čase uplatnenia postupu v zmysle 9.5. týchto VOP eviduje Prevádzkovateľ voči Registrovanému užívateľovi a/alebo Investorovi akékoľvek peňažné nároky (a to aj nesplatné), je oprávnený tieto jednostranne započítať na akékoľvek záväzky (a to aj nesplatné), ktoré eviduje. Zároveň je Prevádzkovateľ oprávnený v nevyhnutnom rozsahu zadržať aktíva Investora na účely vysporiadania svojich nárokov voči nemu, a to vrátane známych a ešte nesplatných nárokov. Po úplnom vysporiadaní svojich nárokov je Prevádzkovateľ povinný bezodkladne vydať akékoľvek aktíva Investorovi.
 10. V prípade smrti Investora – fyzickej osoby, je Prevádzkovateľ oprávnený zablokovať Účet, pričom akékoľvek nároky zosnulého Investora vyplatí, po odpočítaní príslušných odplát a faktických nákladov, v prospech subjektu, ktorý sa preukáže ako univerzálny právny nástupca zosnulého Investora.
 11. Registrovaný užívateľ a/alebo Investor vyhlasuje a potvrdzuje, že Účet je určený výhradne pre jeho využitie, a to za účelom možnosti využitia Služieb hromadného financovania prostredníctvom Platformy. Z tohto dôvodu je akýkoľvek prevod alebo prechod práv Registrovaného užívateľa a/alebo Investora vyplývajúci z Rámcovej zmluvy, vylúčený.
 12. Investor potvrdzuje, že po dobu trvania Participácie nie je oprávnený vypovedať, resp. inak ukončiť príslušnú Zmluvu, na základe ktorej mu Participácia vznikla, okrem prípadu, ak tak výslovne ustanovuje Ponuka financovania.
 13. Investor potvrdzuje a berie na vedomie, že nie je oprávnený akokoľvek zmeniť obsah podmienok Participácie, vrátane zmeny subjektu Investora vo vzťahu k Participácii, a to ani čiastočne, pokiaľ na takýto úkon nedisponuje vopred udeleným písomným súhlasom Vlastníka projektu.

Článok X.

Osobitné ustanovenia

 1. Všetky informácie, ktoré budú Registrovanému užívateľovi a/alebo Investorovi sprístupnené prostredníctvom Platformy len pre Registrovaných užívateľov a/alebo Investorov a nie pre iných návštevníkov Platformy, resp. pokiaľ nie sú verejne známymi, sa považujú za dôverné. Vlastník Projektu je oprávnený v rámci dokumentácie Ponuky na financovanie uviesť a vyhradiť, ktoré informácie sa považujú za dôverné. Registrovaný užívateľ a/alebo Investor je povinný nakladať aj s takýmito informáciami ako s dôvernými v zmysle týchto VOP.
 2. Registrovaný užívateľ a/alebo Investor je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných skutočnostiach, a to od momentu, kedy sa o týchto skutočnostiach dozvedel, po dobu platnosti Rámcovej zmluvy, ako aj po skončení jej platnosti, a to bez časového obmedzenia.
 3. Registrovaný užívateľ a/alebo Investor je povinný podniknúť všetky opatrenia, ktoré je možné od neho dôvodne očakávať, aby zachoval dôvernosť sprístupnených dôverných informácií. Registrovaný užívateľ a/alebo Investor je preto oprávnený použiť dôverné informácie výhradne na účely súvisiace s jeho rozhodovaním o realizácii úkonu hromadného financovania na účely získania Participácie, pričom je najmä povinný zabrániť, aby:
  1. odovzdaniu alebo sprístupneniu dôverných informácií inému subjektu, s výnimkou osobných právnych, daňových a/alebo účtovných poradcov, ktorí sú sami viazaní zákonnou povinnosťou mlčanlivosti;
  2. zverejneniu dôverných informácií;
  3. rozmnoženiu a rozširovaniu dôverných informácií;
  4. zabrániť úniku dôverných informácií akýmkoľvek spôsobom, a to aj z nedbanlivosti.
 4. Prevádzkovateľ nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za prípadné porušenie povinnosti mlčanlivosti vo vzťahu k dôverným informáciám zo strany Registrovaného užívateľa a/alebo Investora, a to tak vo vzťahu k ostatným Registrovaným užívateľom a/alebo Investorom, ako aj Vlastníkom projektov.
 5. Dôverné informácie je Registrovaný užívateľ a/alebo Investor je oprávnený použiť inak ako je uvedené v týchto VOP len s vopred daným písomným súhlasom subjektu, ktorý je pôvodcom a subjektom oprávneným nakladať s dotknutými dôvernými informáciami. V prípade akýchkoľvek pochybností o tom, či je na nakladanie s dôvernými informáciami potrebný súhlas podľa tohto bodu, má sa za to, že súhlas je potrebný.
 6. Daňové aspekty na strane Investora založeného Zmluvou vo vzťahu k vzniku jeho Participácie sa riadia výlučne daňovými právnymi predpismi platnými v domovskom štáte Investora. V prípade akýchkoľvek pochybnosti o možnom vzniku daňovej povinnosti Investora, ktorá preňho vyplýva zo vzniku Participácie v zmysle Zmluvy, odporúča Prevádzkovateľ využiť službu daňového poradcu.
 7. Platforma a jej obsah sú chránené právami duševného vlastníctva, vrátane autorských práv, ochrannými známkami, dizajnami a pod., pričom výhradným nositeľom majetkových práv vo vzťahu k týmto právam duševného vlastníctva, je Prevádzkovateľ. Žiaden subjekt preto nie je oprávnený bez vopred daného písomného súhlasu Prevádzkovateľa akokoľvek zasiahnuť do týchto práv.
 8. Každá Ponuka financovania, súvisiaca dokumentácia a ich obsah, sú chránené právami duševného vlastníctva, vrátane autorských práv, ochrannými známkami, dizajnami a pod., pričom výhradným nositeľom majetkových práv vo vzťahu k týmto právam duševného vlastníctva, je Vlastník projektu. Žiaden subjekt preto nie je oprávnený bez vopred daného písomného súhlasu Vlastníka projektu akokoľvek zasiahnuť do týchto práv.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP môže Prevádzkovateľ kedykoľvek zmeniť, upraviť a/alebo aktualizovať, a to v odôvodnených prípadoch, najmä v prípade zmeny aplikovateľnej legislatívy alebo zosúladenia nastavených procesov v zmysle týchto VOP s reálnym fyzickým fungovaním Platformy. Pokiaľ dôjde k takejto zmene, úprave a/alebo aktualizácii, je Prevádzkovateľ povinný túto oznámiť prostredníctvom Platformy každému Registrovanému užívateľovi a/alebo Investorovi a zároveň nové znenie zverejniť na svojom webe www.acrosscrowd.sk Registrovaný užívateľ a/alebo Investor sa zväzuje potvrdiť oboznámenie sa s novým znením VOP na svojom Účte prostredníctvom stlačenia potvrdzovacieho tlačidla. Registrovaný užívateľ a/alebo Investor berie na vedomie, že do času potvrdenia oboznámenia sa s novým znením VOP je Prevádzkovateľ oprávnený blokovať Registrovanému užívateľovi a/alebo Investorovi používanie niektorých služieb a/alebo funkcionalít Platformy, a to až do okamihu realizácie riadneho potvrdenia oboznámenia sa s novým znením VOP Registrovaným užívateľom, prípadne Registrovanému užívateľovi a/alebo Investorovi dočasne alebo trvalo deaktivovať Účet.
 2. V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie a/alebo časť týchto VOP stane neplatná, neúčinná a/alebo nevykonateľná, takáto skutočnosť nebude mať vplyv na platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení a/alebo častí týchto VOP. Prevádzkovateľ je v takomto prípade oprávnený prijať zmenu týchto VOP a/alebo ich nové znenie.
 3. V prípade, ka tieto VOP obsahujú ustanovenia, ktoré vo vzťahu k spotrebiteľom, sa posudzujú ako neprijateľné podmienky v zmysle platnej legislatívy, pričom Registrovaným užívateľom a/alebo Investorom je spotrebiteľ, nebudú sa takéto ustanovenia na Registrovaného užívateľa a/alebo Investora, ktorým je spotrebiteľ, uplatňovať.
 4. Registrovaný užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, je v zmysle platných právnych predpisov oprávnený do 14 pracovných dní od jej uzavretia od Rámcovej zmluvy odstúpiť s účinnosťou v momente doručenia písomného odstúpenia alebo zaslaním formuláru, ktorý je k dispozícii na www.acrosscrowd.sk Lehota sa považuje za zachovanú, ak došlo k zaslaniu úkonu odstúpenia Registrovaným užívateľom, ktorý je spotrebiteľom, pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Pokiaľ však zo strany Prevádzkovateľa po uzavretí Rámcovej zmluvy už došlo k poskytnutiu služieb Platformy a zároveň bol Registrovaný užívateľ poučený o tom, že vyjadrením súhlasu s týmito VOP stráca právo na odstúpenie v prípade poskytnutia služby Platformy, ktorú sám inicioval a toto poučenie potvrdil, stráca Registrovaný užívateľ, ktorý je spotrebiteľom právo od zmluvy odstúpiť.
 5. Právne vzťahy neupravené týmito VOP sa spravujú aktuálnou a platnou legislatívou, a to najmä, avšak nie výlučne zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj inej platnej a aplikovateľnej legislatívy.
 6. Registrovaný užívateľ a/alebo Investor a Prevádzkovateľ sa zaväzujú akékoľvek prípadné spory a rozpory riešiť prednostne dohodou. V prípade, ak spor a/alebo rozpor nebude vyriešený mimosúdnou cestou, je ktorýkoľvek účastník oprávnený uplatniť svoje práva a nároky na vecne a miestne príslušnom súde Slovenskej republiky.
 7. V prípade, ak tieto VOP budú vyhotovené vo viacerých jazykových verziách a v prípade, ak vznikne rozpor medzi jednotlivými jazykovými verziami, má prednosť a použije sa slovenská verzia týchto VOP.
 8. Registrovaný užívateľ a/alebo Investor svojim potvrdením týchto VOP prehlasuje a potvrdzuje, že si tieto VOP pozorne a dôkladne prečítal, ich textu v celom rozsahu porozumel, vyjadril s nimi súhlas, a to slobodne, vážne určite, zrozumiteľne, neobmedzene, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.